Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pulsellum lofotense

Organismgrupp Blötdjur, Tandsnäckor Pulsellum lofotense
  Blötdjur, Tandsnäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pulsellum lofotense är en ganska liten elefanttandsnäcka med ett koniskt, svagt böjt skal. Skalet är slätt och matt samt i regel halvgenomskinligt, och blir högst ca 6 mm långt. Utseendet erinrar mycket om en liten Dentalium-art, men detta släkte har ett V-format insnitt i konkavsidan av den smalare skalöppningen, apikalöppningen, medan P. lofotense har en ringformad öppning utan antydan till insnitt. En annan relativt snarlik art är den mindre än 20 mm långa Siphonodentalium lobatum, vilken dock endast förekommer som subfossilfynd i Bohuslän. Apikalöppningen hos denna art är heller inte cirkulär utan utdragen till sex små tandlika utskott.
Utbredning
Länsvis förekomst för Pulsellum lofotense Observationer i Sverige för Pulsellum lofotense
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
I våra vatten förekommer arten från mellersta Kattegatt och upp längs Bohusläns kust. Längs Norges kust är den utbredd upp till västra Finnmark. Vid Brittiska kuster är den känd från Shetlandsöarna och Hebriderna. Den förekommer längs Europas Atlantkust och går även in i Medelhavet. I västra Atlanten är arten känd från kusten av västra Grönland. Arten har aldrig varit allmän i våra hav, men några decennier tillbaka i tiden fick man ändå regelbundet enstaka exemplar. Under de senaste 15-20 åren har så vitt är känt inga exemplar alls hittats i svenska vatten och P. lofotense tycks således ha försvunnit helt. Eftersom eftersöken varit begränsade, finns dock möjligen små populationer av arten kvar. Den bedöms vara akut hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Pulsellum lofotense är en ganska liten elefanttandsnäcka som blir högst ca 6 mm lång. Arten lever på mjuka bottnar mellan ca 55 och 3240 meters djup. Dess övriga biologi är inte så väl känd. I våra vatten är arten känd från mellersta Kattegatt och upp längs Bohusläns kust. Längs Norges kust är den utbredd upp till västra Finnmark. Arten har aldrig varit allmän i våra hav, men några decennier tillbaka i tiden fick man ändå regelbundet enstaka exemplar. Under de senaste 15-20 åren har så vitt är känt inga exemplar alls hittats i svenska vatten och P. lofotense tycks således ha försvunnit helt. Fram till 2005 hade eftersökten varit begränsade, och arten bedömdes då som akut hotad. Nu har eftersök gjorts i och med Svenska artprojektets marina inventering, i merparten av artens forna utbredningsområde, men inga fynd har gjorts. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Arten lever på mjuka bottnar mellan ca 55 och 3240 meters djup. Dess biologi är inte så väl känd, men från 1990-talet finns observationer om att artens hanar, i likhet med vad som är känt från t.ex. Antalis entalis, släpper ut sperma genom den bakre mantelöppningen medan honor av P. lofotense tvärtemot släpper sina ägg genom den främre mantelöppningen. Samma observatör noterade att antalet mogna ägg i en honas ovarium (som kunde ses genom det halvt hyalina skalet) kunde variera mellan 1 och 28.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Scaphopoda (tandsnäckor), Ordning Gadilida, Familj Pulsellidae, Släkte Pulsellum, Art Pulsellum lofotense (M. Sars, 1865) Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Pulsellum lofotense är en ganska liten elefanttandsnäcka som blir högst ca 6 mm lång. Arten lever på mjuka bottnar mellan ca 55 och 3240 meters djup. Dess övriga biologi är inte så väl känd. I våra vatten är arten känd från mellersta Kattegatt och upp längs Bohusläns kust. Längs Norges kust är den utbredd upp till västra Finnmark. Arten har aldrig varit allmän i våra hav, men några decennier tillbaka i tiden fick man ändå regelbundet enstaka exemplar. Under de senaste 15-20 åren har så vitt är känt inga exemplar alls hittats i svenska vatten och P. lofotense tycks således ha försvunnit helt. Fram till 2005 hade eftersökten varit begränsade, och arten bedömdes då som akut hotad. Nu har eftersök gjorts i och med Svenska artprojektets marina inventering, i merparten av artens forna utbredningsområde, men inga fynd har gjorts. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Pulsellum lofotense är en ganska liten elefanttandsnäcka med ett koniskt, svagt böjt skal. Skalet är slätt och matt samt i regel halvgenomskinligt, och blir högst ca 6 mm långt. Utseendet erinrar mycket om en liten Dentalium-art, men detta släkte har ett V-format insnitt i konkavsidan av den smalare skalöppningen, apikalöppningen, medan P. lofotense har en ringformad öppning utan antydan till insnitt. En annan relativt snarlik art är den mindre än 20 mm långa Siphonodentalium lobatum, vilken dock endast förekommer som subfossilfynd i Bohuslän. Apikalöppningen hos denna art är heller inte cirkulär utan utdragen till sex små tandlika utskott.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Pulsellum lofotense

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pulsellum lofotense

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I våra vatten förekommer arten från mellersta Kattegatt och upp längs Bohusläns kust. Längs Norges kust är den utbredd upp till västra Finnmark. Vid Brittiska kuster är den känd från Shetlandsöarna och Hebriderna. Den förekommer längs Europas Atlantkust och går även in i Medelhavet. I västra Atlanten är arten känd från kusten av västra Grönland. Arten har aldrig varit allmän i våra hav, men några decennier tillbaka i tiden fick man ändå regelbundet enstaka exemplar. Under de senaste 15-20 åren har så vitt är känt inga exemplar alls hittats i svenska vatten och P. lofotense tycks således ha försvunnit helt. Eftersom eftersöken varit begränsade, finns dock möjligen små populationer av arten kvar. Den bedöms vara akut hotad.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Scaphopoda - tandsnäckor 
 • Ordning
  Gadilida  
 • Familj
  Pulsellidae  
 • Släkte
  Pulsellum  
 • Art
  Pulsellum lofotense(M. Sars, 1865)

Arten lever på mjuka bottnar mellan ca 55 och 3240 meters djup. Dess biologi är inte så väl känd, men från 1990-talet finns observationer om att artens hanar, i likhet med vad som är känt från t.ex. Antalis entalis, släpper ut sperma genom den bakre mantelöppningen medan honor av P. lofotense tvärtemot släpper sina ägg genom den främre mantelöppningen. Samma observatör noterade att antalet mogna ägg i en honas ovarium (som kunde ses genom det halvt hyalina skalet) kunde variera mellan 1 och 28.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Det är okänt vad som orsakat artens kraftiga tillbakagång, men sannolikt finns ett samband med den störning som slagit ut foraminiferfaunan på de djupare mjukbottnarna i norra Bohuslän. Även andra mollusker, av vilka somliga var vanliga, har de senaste decennierna slagits ut på mjukare djupbottnar i norra Bohuslän.
Innan man klarlagt orsakerna till artens drastiska tillbakagång är det svårt att föreslå relevanta åtgärder.
Etymologi: Släktnamnet Pulsellum kan härledas till de latinska orden pulsus, som betyder knuff, slag, puls samt diminutivändelsen ellum; lofotense, Lat., från Lofoten. Synonym: Siphonodentalium lofotense (M. Sars, 1865)

Brattegard, T. & Holthe, T. (eds.) 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997–1. Directorate for Nature Management.

Engelstad, K. 1999. Generell biologi og systematic hos Siphonodentalium lobatum (Sowerby, 1860), Pulsellum lofotense (M. Sars, 1865) og Pulsellum affine (G. O. Sars, 1878) (Mollusca, Scaphopoda) fra norske farvann. Hovedfagsuppgave i marinbiologi til graden Cand. Sci. Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Bergens universitet.

Muus, B. J. 1959. Skallus, søtænder, blæksprutter. Danmarks Fauna Bd. 65.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol II. (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen.

Sars, G. O. 1878. Bidrag til kundskaben om Norges arktiske fauna. I. Mollusca regionis arcticae Norvegiae.

Oversigt over de i Norges arktiske region forekommende bløddyr. Brøgger, Oslo.

Steiner, G. 1993. Spawning behaviour of Pulsellum lofotensis (M. Sars) and Caudulus subfusiformis (M. Sars) (Scaphopoda, Mollusca). Sarsia 78: 31–33.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Scaphopoda - tandsnäckor 
 • Ordning
  Gadilida  
 • Familj
  Pulsellidae  
 • Släkte
  Pulsellum  
 • Art
  Pulsellum lofotense, (M. Sars, 1865)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.