Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dikoleps nitens

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Dikoleps nitens
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dikoleps pusilla är en mycket liten snäcka, vars skal blir högst 1,5 mm högt och ungefär lika stort i diameter. Skandinaviska exemplar tycks dock i regel vara mindre än en millimeter. Skalet är glänsande och glasliknande, till färgen vit- eller svagt gulaktigt. Pärlemor saknas. Spiran är förhållandevis låg med ca 110–115° apikalvinkel. Sömmarna mellan vindlingarna är inte särskilt markanta, jämfört med närbesläktade arter i norra Nordostatlanten. Kroppsvindlingen upptar 90–95 % och skalöppningen ca 70 % av skalhöjden. Arten har en tydlig navel centralt om den runda skalöppningen. Frånsett antydan till spiralskulptur i navelområdet saknas egentlig skulptur. Endast "knäböjda" tillväxtlinjer kan skönjas, vilket också släktnamnet antyder. Analogt med dessa knävinklar i tillväxtlinjerna är skalöppningen inte plan utan har i överkanten en antydan till utskjutande huv. Skallocket, operculum, är hornartat med ett fåtal spiralslingor. Djuret är ofärgat vitaktigt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dikoleps nitens Observationer i Sverige för Dikoleps nitens
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i ytterskärgården i norra Bohuslän samt mellan Arendalsområdet och Bodø i Norge. Vid norra Storbritannien förekommer den i Nordsjön syd till Northumberland och vidare över Shetlands- och Orkneyöarna samt Irland söderut längs Europas Atlantkust och in i Medelhavet. Eftersom arten är så liten och därmed lätt att förbise eller måhända felbestämma, är dess status i våra vatten mycket svårbedömd och den klassificeras som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En mycket liten snäcka, vars skal blir högst 1,5 mm högt. Skandinaviska exemplar tycks dock i regel vara ännu mindre. Arten lever framförallt på grova skalgrus- eller sandbottnar i ytterskärgårdsområden på måttliga djup, d.v.s. från några få meter och neråt.Arten förekommer i ytterskärgården i norra Bohuslän samt mellan Arendalsområdet och Bodø i Norge. Fortplantning ej klarlagd, men närbesläktade arter har direktutvecklande larver vilket försvårar spridning och återkolonisation. Eftersom arten är så liten och därmed lätt att förbise eller måhända felbestämma, är dess status i våra vatten mycket svårbedömd. Grova skalgrus- och sandbottnar är tämligen ovanliga habitat i våra vatten, som utsätts för omfattande sedimentation till följd av övergödning och trålning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever framförallt på grova skalgrus- eller sandbottnar i ytterskärgårdsområden på måttliga djup, d.v.s. från några få meter och neråt. Undantagsvis har den påträffats så djupt som ca 1700 meter. Vid brittiska kuster har arten även påträffats bland alger, t.ex. korallalg Corallina. Arten är detritusätare. Dess fortplantning är okänd, men några närbesläktade arter, där fortplantningen är mera välkänd, producerar äggmassor med många ägg vilka är fästade vid alger. Larverna tros utvecklas direkt utan frisimmande stadium, och artens möjligheter till spridning och återkolonisation är således troligen begränsade.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Familj Skeneidae, Släkte Dikoleps, Art Dikoleps nitens (R.A.Philippi, 1844) Synonymer Delphinula nitens R.A.Philippi, 1844, Dikoleps pusilla (J.G.Jeffreys, 1847), Dikoleps pusilla (Jeffreys, 1847), Margarita pusilla J.G.Jeffreys, 1847

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En mycket liten snäcka, vars skal blir högst 1,5 mm högt. Skandinaviska exemplar tycks dock i regel vara ännu mindre. Arten lever framförallt på grova skalgrus- eller sandbottnar i ytterskärgårdsområden på måttliga djup, d.v.s. från några få meter och neråt.Arten förekommer i ytterskärgården i norra Bohuslän samt mellan Arendalsområdet och Bodø i Norge. Fortplantning ej klarlagd, men närbesläktade arter har direktutvecklande larver vilket försvårar spridning och återkolonisation. Eftersom arten är så liten och därmed lätt att förbise eller måhända felbestämma, är dess status i våra vatten mycket svårbedömd. Grova skalgrus- och sandbottnar är tämligen ovanliga habitat i våra vatten, som utsätts för omfattande sedimentation till följd av övergödning och trålning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Dikoleps pusilla är en mycket liten snäcka, vars skal blir högst 1,5 mm högt och ungefär lika stort i diameter. Skandinaviska exemplar tycks dock i regel vara mindre än en millimeter. Skalet är glänsande och glasliknande, till färgen vit- eller svagt gulaktigt. Pärlemor saknas. Spiran är förhållandevis låg med ca 110–115° apikalvinkel. Sömmarna mellan vindlingarna är inte särskilt markanta, jämfört med närbesläktade arter i norra Nordostatlanten. Kroppsvindlingen upptar 90–95 % och skalöppningen ca 70 % av skalhöjden. Arten har en tydlig navel centralt om den runda skalöppningen. Frånsett antydan till spiralskulptur i navelområdet saknas egentlig skulptur. Endast "knäböjda" tillväxtlinjer kan skönjas, vilket också släktnamnet antyder. Analogt med dessa knävinklar i tillväxtlinjerna är skalöppningen inte plan utan har i överkanten en antydan till utskjutande huv. Skallocket, operculum, är hornartat med ett fåtal spiralslingor. Djuret är ofärgat vitaktigt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dikoleps nitens

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dikoleps nitens

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i ytterskärgården i norra Bohuslän samt mellan Arendalsområdet och Bodø i Norge. Vid norra Storbritannien förekommer den i Nordsjön syd till Northumberland och vidare över Shetlands- och Orkneyöarna samt Irland söderut längs Europas Atlantkust och in i Medelhavet. Eftersom arten är så liten och därmed lätt att förbise eller måhända felbestämma, är dess status i våra vatten mycket svårbedömd och den klassificeras som DD.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Vetigastropoda  
 • Överfamilj
  Trochoidea  
 • Familj
  Skeneidae  
 • Släkte
  Dikoleps  
 • Art
  Dikoleps nitens(R.A.Philippi, 1844)
  Synonymer
  Delphinula nitens R.A.Philippi, 1844
  Dikoleps pusilla (J.G.Jeffreys, 1847)
  Dikoleps pusilla (Jeffreys, 1847)
  Margarita pusilla J.G.Jeffreys, 1847

Arten lever framförallt på grova skalgrus- eller sandbottnar i ytterskärgårdsområden på måttliga djup, d.v.s. från några få meter och neråt. Undantagsvis har den påträffats så djupt som ca 1700 meter. Vid brittiska kuster har arten även påträffats bland alger, t.ex. korallalg Corallina. Arten är detritusätare. Dess fortplantning är okänd, men några närbesläktade arter, där fortplantningen är mera välkänd, producerar äggmassor med många ägg vilka är fästade vid alger. Larverna tros utvecklas direkt utan frisimmande stadium, och artens möjligheter till spridning och återkolonisation är således troligen begränsade.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Grova skalgrus- och sandbottnar är tämligen ovanliga habitat i våra vatten, som utsätts för omfattande sedimentation till följd av övergödning och trålning. I dagsläget är det dock inte känt huruvida arten i våra vatten är utsatt för några direkta hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen till havet fortsätter och intensifieras. Det är dock svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och ekologi är så bristfällig.
Etymologi: di- < dis, Gr., ”två-, dubbel”; koleps, Gr., knänas bakåtböjning vilket syftar på tillväxtlinjernas form; pusillus, Lat., ”mycket liten, svag”. Taxonomi: Familjetillhörigheten är måhända något oviss, ty Höisæter (1968) betraktar det av honom beskrivna släktet som tillhörigt fam. Trochidae, subfam. Umboniidae, medan senare författare för det till Skeneidae. Arten har ofta hänförts till släktena Cyclostrema (Marryat, 1818) eller Skenea (Fleming, 1825).

Brattegard, T. & Holthe, T (eds.) 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1. Directorate for Nature Management.

Fretter, V. & Graham, A. 1977. The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark Part 2 – Trochacea. J. Moll. Stud. Suppl 3: 39–100.

Höisæter, T. 1968. Skenea nitens, Ammonicera rota, Odostomia lukisi, and Eulimella nitidissima, small marine gastropods new to the Norwegian fauna. Sarsia 31: 25–34.

Höisæter, T. 1968. Taxonomic notes on the North-European species of “Cyclostrema” sensu Jeffreys 1883 (Prosobranchia, Diotocardia). Sarsia 33: 43–58.

Jeffreys, J. G. 1865. British Conchology or an account of the mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding seas. Vol. III. Marine shells, comprising the remaining Conchifera, the Solenoconchia, and Gasteropoda as far as Littorina. Van Voorst, London. Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. I. (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, Gastropoda). Verlag Christa Hemmen.

Warén. A. 1993. New and little known mollusca from Iceland and Scandinavia. Part 2. Sarsia 78: 159–201.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Vetigastropoda  
 • Överfamilj
  Trochoidea  
 • Familj
  Skeneidae  
 • Släkte
  Dikoleps  
 • Art
  Dikoleps nitens, (R.A.Philippi, 1844)
  Synonymer
  Delphinula nitens R.A.Philippi, 1844
  Dikoleps pusilla (J.G.Jeffreys, 1847)
  Dikoleps pusilla (Jeffreys, 1847)
  Margarita pusilla J.G.Jeffreys, 1847
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.