Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Alvania cimicoides

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Alvania cimicoides
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Alvania cimiciodes är en liten högervriden snäcka, vars skal blir högst 4 mm högt och 2,5 mm i diameter. Skalets grundfärg är vit, men toppen är gyllengul och vid sidan av skalets förtjockade ytterläpp löper ett vertikalt brunt band. Spiran är konisk, till skillnad från den snarlika A. beani (Thorpe, 1844 ex Hanley MS), där spiran är konvex. Apikalvinkeln är 55–58°. Skalets vindlingar är föga konvexa, och sömmarna består av V-formade förhållandevis djupa och vida skåror, åtminstone jämfört med A. beani. Skalskulpturen är tydlig och består av så gott som raka tväråsar korsade av ungefär lika grova spiralåsar, vilka tillsammans bildar ett rutmönster. På kroppsvindlingen är tväråsarna 16–20 till antalet och spiralåsarna 9–12. På nästa vindling, den penultimata, finns 4–6 spiralåsar. Naveln är helt dold av innerläppen. Djuret är vitt, men mörkbrunt på snytet. A. cimicoides har även tandlika åsar på insidan av skalets ytterläpp vilket skiljer den från alla andra av våra snarlika arter, utom A. beani. Den sistnämnda arten, som är mindre, förekommer hos oss på hård botten mellan ca 2 och 40 meters djup och dess skalskulptur är tätare med 35–45 tväråsar på kroppsvindlingen och 40–42 på den penultimata vindlingen. A. beani har även en något mindre skalöppning och skalet saknar gulaktig topp.
Utbredning
Länsvis förekomst för Alvania cimicoides Observationer i Sverige för Alvania cimicoides
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
A. cimicoides förekommer från norra Kattegatt längs Bohusläns och Norges kust upp till västra Finnmark. Dessutom är den påträffad runt Island, i Danmarkssundet mellan Island och Grönland, vid Irland och västra Brittiska Öarna söderut till Azorerna, Kanarieöarna och Medelhavet. Då arten aldrig varit särskilt vanlig i våra vatten är dess status svårbedömd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En liten högervriden snäcka, vars skal blir högst 4 mm högt. Arten lever framförallt på ganska mjuka bottnar mellan ca 100 och 2000 metes djup, men kan i våra vatten påträffas betydligt grundare.Fortplantningen är okänd, men larvskalets storlek indikerar att en pelagisk veligerlarv kan förekomma. Sannolikt detritusätare, övrig ekologi okänd I skandinaviska vatten förekommer arten från norra Kattegatt längs Bohusläns och Norges kust upp till västra Finnmark. Då arten aldrig varit särskilt vanlig i våra vatten är dess status svårbedömd. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering, men tänkbart att arten pga sin storlek har förbisetts. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever framförallt på ganska mjuka bottnar mellan ca 100 och 2000 metes djup, men i Skandinavien har den dock påträffats levande redan från 36 meters djup. Ett fynd från Biscaya emanerar från hela 4700 meters djup. Artens matvanor är okända, men sannolikt är den detritusätare. Fortplantningen är okänd, men larvskalets storlek indikerar att en pelagisk veligerlarv kan förekomma.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Littorinimorpha, Familj Rissoidae, Släkte Alvania, Art Alvania cimicoides (Forbes, 1844) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En liten högervriden snäcka, vars skal blir högst 4 mm högt. Arten lever framförallt på ganska mjuka bottnar mellan ca 100 och 2000 metes djup, men kan i våra vatten påträffas betydligt grundare.Fortplantningen är okänd, men larvskalets storlek indikerar att en pelagisk veligerlarv kan förekomma. Sannolikt detritusätare, övrig ekologi okänd I skandinaviska vatten förekommer arten från norra Kattegatt längs Bohusläns och Norges kust upp till västra Finnmark. Då arten aldrig varit särskilt vanlig i våra vatten är dess status svårbedömd. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering, men tänkbart att arten pga sin storlek har förbisetts. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Alvania cimiciodes är en liten högervriden snäcka, vars skal blir högst 4 mm högt och 2,5 mm i diameter. Skalets grundfärg är vit, men toppen är gyllengul och vid sidan av skalets förtjockade ytterläpp löper ett vertikalt brunt band. Spiran är konisk, till skillnad från den snarlika A. beani (Thorpe, 1844 ex Hanley MS), där spiran är konvex. Apikalvinkeln är 55–58°. Skalets vindlingar är föga konvexa, och sömmarna består av V-formade förhållandevis djupa och vida skåror, åtminstone jämfört med A. beani. Skalskulpturen är tydlig och består av så gott som raka tväråsar korsade av ungefär lika grova spiralåsar, vilka tillsammans bildar ett rutmönster. På kroppsvindlingen är tväråsarna 16–20 till antalet och spiralåsarna 9–12. På nästa vindling, den penultimata, finns 4–6 spiralåsar. Naveln är helt dold av innerläppen. Djuret är vitt, men mörkbrunt på snytet. A. cimicoides har även tandlika åsar på insidan av skalets ytterläpp vilket skiljer den från alla andra av våra snarlika arter, utom A. beani. Den sistnämnda arten, som är mindre, förekommer hos oss på hård botten mellan ca 2 och 40 meters djup och dess skalskulptur är tätare med 35–45 tväråsar på kroppsvindlingen och 40–42 på den penultimata vindlingen. A. beani har även en något mindre skalöppning och skalet saknar gulaktig topp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Alvania cimicoides

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Alvania cimicoides

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.A. cimicoides förekommer från norra Kattegatt längs Bohusläns och Norges kust upp till västra Finnmark. Dessutom är den påträffad runt Island, i Danmarkssundet mellan Island och Grönland, vid Irland och västra Brittiska Öarna söderut till Azorerna, Kanarieöarna och Medelhavet. Då arten aldrig varit särskilt vanlig i våra vatten är dess status svårbedömd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Rissooidea  
 • Familj
  Rissoidae  
 • Släkte
  Alvania  
 • Art
  Alvania cimicoides(Forbes, 1844)

Arten lever framförallt på ganska mjuka bottnar mellan ca 100 och 2000 metes djup, men i Skandinavien har den dock påträffats levande redan från 36 meters djup. Ett fynd från Biscaya emanerar från hela 4700 meters djup. Artens matvanor är okända, men sannolikt är den detritusätare. Fortplantningen är okänd, men larvskalets storlek indikerar att en pelagisk veligerlarv kan förekomma.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Det är okänt huruvida några direkta hot mot arten föreligger i våra vatten. Eftersom artens utbredning och ekologi är så föga kända är det dock önskvärt att den undersöks närmare för att utröna huruvida vi har stabila populationer eller inte.
Eftersom varken artens status eller den eventuella hotsituationen är klarlagd är det svårt att föreslå åtgärder.
Etymologi: Härledningen av släktnamnet Alvania (Risso, 1826 är ovisst). Antingen kan man tänka sig att Risso hedrar någon person vid namn Alvani, ett inte helt ovanligt släktnamn i Italien, men någon sådan med anknytning till biologi vid denna tid låter sig svårligen spåras. Möjligen kan det i stället komma från de latinska orden alvus, ”livmoder, mage” och –aneus, ”-tillhörig”; cimicoides, Lat., vilket syftar på likheten med arten Alvania cimex (Linnaeus, 1758). Denna art associerade Linné på något sätt till sitt släkte Cimex, d.v.s. vägglusen, vilken han uppkallat efter romarnas namn på samma djur Bild: Ett foto återfinns på www.alboranshells.com/rissoidae/rissoidae. Utländska namn – ISL: Skrautkrota.

Bouchet, P. & Warén, A. 1993. Revision of the Northeast Atlantic Bathyal and Abyssal Mesogastropoda.

Bollettino Malacologico. Supplemento 3: 580–840.

Brattegard, T. & Holthe, T (eds.) 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1. Directorate for Nature Management.

Fretter, V. & Graham, A. 1978. The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark Part 4 – Marine Rissoacea. J. Moll. Stud. Suppl 9: 284–363.

Hubendick, B. & Warén, A. 1969. Småsnäckor från svenska västkusten. 1. Släktet Alvania Göteborgs Naturhistoriska Mus. Årstryck 1971: 43–49.

Jeffreys, J. G. 1867. British Conchology or an account of the mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding seas. Vol. IV. Marine shells, in continuation fo the Gastropoda as far as the Bulla family.

Van Voorst, London. Poppe, G. & Goto, Y. 1991. European Seashells. Vol. I. (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, Gastropoda). Verlag Christa Hemmen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Rissooidea  
 • Familj
  Rissoidae  
 • Släkte
  Alvania  
 • Art
  Alvania cimicoides, (Forbes, 1844)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.