Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Epitonium clathratulum

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Epitonium clathratulum
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Epitonium clathratulum har ett långt koniskt skal (apikalvinkel 30–35°) med raksidig spira. Skalet kan bli upp till 12 mm högt och 4 mm brett. De 11–12 vindlingarna är starkt välvda, och sista vindlingen upptar omkring 40 % av den totala skalhöjden. Vindlingarna möts inte, utan sammanlänkas av utanpåliggande kölformade tväråsar som bildar en spiral längs skalet. På varje vindling finns även 18–22 tväråsar vilka är låga, smala, skarpa och tätt liggande. Skalsömmarna är djupa. Skalöppningen upptar omkring en fjärdedel av skalhöjden, och ytterläppen är i basen utåtvänd. Både skalet och djuret är vita.
Utbredning
Länsvis förekomst för Epitonium clathratulum Observationer i Sverige för Epitonium clathratulum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd från västra Medelhavet till Norge på 30-100 meters djup. I Norge förekommer den norrut till 60,5°N. I svenska vatten förekommer arten på mjukbottnar i Bohuslän, Kattegatt och påträffas även sällsynt i danska delen av mellersta och norra Öresund. Senaste fyndet rapporterades från hundra meters djup vid Väderöarna 2002, men annars är arten inte rapporterad under senare år. Artens tycks således numera vara mycket ovanlig i svenska vatten, men dess status är oklar och mer kunskap behövs.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En snäcka med avlångt koniskt skal vilket kan bli upp till 12 mm högt. Arten förekommer i skandinaviska vatten längs norska kusten (till 60,5° N) ned till Bohuslän, Kattegatt och sällsynt i danska delen av mellersta och norra Öresund. Den lever på 30-100 meters djup. Arten är sannolikt naturligt sällsynt, men tycks ha blivit än mer ovanlig i våra vatten under senare år. Från 2000-talet föreligger såvitt är känt endast två fynd, varav ett från hundra meters djup vid Väderöarna 2002 och det andra från Röde Bank i Kattegatt 2007. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten livnär sig på havsanemoner. Den är en sekventiell hermafrodit som byter kön säsongsvis. Äggkapslarna är pyramidformade och läggs på sandkorn. Arten har veligerlarver med pelagisk utveckling.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· havsanemoner
· havsanemoner
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Caenogastropoda, ordo incertae sedis, Familj Epitoniidae (vindeltrappsnäckor), Släkte Epitonium, Art Epitonium clathratulum (Kanmacher, 1798) Synonymer Hyaloscala clathratulum (Kanmacher, 1798)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En snäcka med avlångt koniskt skal vilket kan bli upp till 12 mm högt. Arten förekommer i skandinaviska vatten längs norska kusten (till 60,5° N) ned till Bohuslän, Kattegatt och sällsynt i danska delen av mellersta och norra Öresund. Den lever på 30-100 meters djup. Arten är sannolikt naturligt sällsynt, men tycks ha blivit än mer ovanlig i våra vatten under senare år. Från 2000-talet föreligger såvitt är känt endast två fynd, varav ett från hundra meters djup vid Väderöarna 2002 och det andra från Röde Bank i Kattegatt 2007. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Epitonium clathratulum har ett långt koniskt skal (apikalvinkel 30–35°) med raksidig spira. Skalet kan bli upp till 12 mm högt och 4 mm brett. De 11–12 vindlingarna är starkt välvda, och sista vindlingen upptar omkring 40 % av den totala skalhöjden. Vindlingarna möts inte, utan sammanlänkas av utanpåliggande kölformade tväråsar som bildar en spiral längs skalet. På varje vindling finns även 18–22 tväråsar vilka är låga, smala, skarpa och tätt liggande. Skalsömmarna är djupa. Skalöppningen upptar omkring en fjärdedel av skalhöjden, och ytterläppen är i basen utåtvänd. Både skalet och djuret är vita.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Epitonium clathratulum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Epitonium clathratulum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd från västra Medelhavet till Norge på 30-100 meters djup. I Norge förekommer den norrut till 60,5°N. I svenska vatten förekommer arten på mjukbottnar i Bohuslän, Kattegatt och påträffas även sällsynt i danska delen av mellersta och norra Öresund. Senaste fyndet rapporterades från hundra meters djup vid Väderöarna 2002, men annars är arten inte rapporterad under senare år. Artens tycks således numera vara mycket ovanlig i svenska vatten, men dess status är oklar och mer kunskap behövs.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Caenogastropoda, ordo incertae sedis  
 • Överfamilj
  Epitonioidea  
 • Familj
  Epitoniidae - vindeltrappsnäckor 
 • Släkte
  Epitonium  
 • Undersläkte
  Epitonium (Hyaloscala)  
 • Art
  Epitonium clathratulum(Kanmacher, 1798)
  Synonymer
  Hyaloscala clathratulum (Kanmacher, 1798)

Arten livnär sig på havsanemoner. Den är en sekventiell hermafrodit som byter kön säsongsvis. Äggkapslarna är pyramidformade och läggs på sandkorn. Arten har veligerlarver med pelagisk utveckling.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· havsanemoner - Actiniaria (Viktig)
Vatten (Viktig)
Artens status i svenska vatten är som tidigare nämnts oklar, men den tycks numera vara mycket ovanlig. De mjukbottnar som arten förekommer på utsätts för sedimentation till följd av övergödning, trålning och muddring. Miljögifter, särskilt organiska tennföreningar, har också visat sig vara ett mycket allvarligt hot mot flera arter av snäckor eftersom de påverkar reproduktionen.

Påverkan
 • Miljögifter (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen och miljögifter till havet fortsätter och intensifieras. Det är dock svårt att föreslå mer specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status i dagsläget är synnerligen bristfällig.

Agrenius, S. 2003. Muntlig information.

Fretter, V. & A. Graham. 1982. The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark. Part 7 – “Heterogastropoda” (Cerithiopsacea, Triforacea, Epitoniacea, Eulimacea). J. Moll. Stud. Supplement 11.

Graham, A. 1988. Molluscs: Prosobranch and Pyramellid Gastropods. Synopses of the British Fauna (New Series) No. 2. The Linnean Society of London.

Hubendick, B & A, Warén. 1973. Småsnäckor från svenska västkusten - 5. släktena Eulima, Balcis, Mangelia, Clathrus m.fl. Särtryck ur Göteborgs Naturhistoriska Museum Årstryck 1973.

Jensen, K. R & J. Knudsen. 1995. Annotated checklist of recent marine molluscs of Danish waters. Zoological Museum, København.

Hansson, H. G. (Comp.), NEAT (North East Atlantic Taxa): Scandinavian marine Mollusca Check-List. Internet Ed., Aug. 1998. (http://www.tmbl.gu.se).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Caenogastropoda, ordo incertae sedis  
 • Överfamilj
  Epitonioidea  
 • Familj
  Epitoniidae - vindeltrappsnäckor 
 • Släkte
  Epitonium  
 • Undersläkte
  Epitonium (Hyaloscala)  
 • Art
  Epitonium clathratulum, (Kanmacher, 1798)
  Synonymer
  Hyaloscala clathratulum (Kanmacher, 1798)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2005.