Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Taranis moerchii

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Taranis moerchii
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Taranis moerchi är en förhållandevis liten högervriden snäcka, vars koniska skal blir högst drygt 4 mm högt och 2,5 mm i diameter. Hos levande snäckor är skalet halvgenomskinligt innanför den orangegula skalhuden, medan gamla skal är vita. Embryonalskalet (det lilla skalet ”på toppen” av det stora) är markant vit. Spiran har 5–6 bulliga vindlingar med tämligen djupa skalsuturer. Skalskulpturen består av spiralgående åsar korsade av talrika tvärgående åsar. Kroppsvindlingen har 10–14 spiralåsar och vindlingarna ovanför 3-4 stycken sådana. En av de övre spiralåsarna är ofta större än övriga och bildar i så fall något av en spiralköl runt vindlingarna. De ganska tätt arrangerade tväråsarna ändrar ofta riktning – överst lutar de som \ därpå som / - ungefär där de korsar den grövsta spiralåsen. Embryonalskalet har ca 1,5 bulliga vindlingar som mäter 450-480 µm i diameter och ca 440 µm i höjd. Dess skulptur består av talrika diamantformade punkter arrangerade i spiralgående rader. Skalöppningen är långsträckt oval med en vinkel mot kroppsvindlingen samt något riktad åt vänster utmed den breda och ganska korta sifonkanalen. Själv djuret är gulbrunaktigt och har ett par små ögon vid basen av de båda tentaklerna men saknar skallock, s k operkulum. Arten kan knappast förväxlas med någon annan art i våra hav än den något mindre T. borealis (Bouchet & Warén, 1980) vilken dock har en markant glesare skulptur (med t.ex. blott två spiralåsar på vindlingarna ovanför kroppsvindlingen) och dessutom ett brunt embryonalskal.
Utbredning
Länsvis förekomst för Taranis moerchii Observationer i Sverige för Taranis moerchii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
T. moerchi är utbredd längs hela Norges kust, och är dessutom spridd från Shetlandsöarna och söderut längs Europas Atlant-kust och in i Medelhavet samt vid Island och i västra Atlanten söderut till Florida. I svenska vatten är arten sällsynt förekommande i Bohuslän, men finns sannolikt även i Kattegatts djupare delar. Arten har liksom T. borealis minskat kraftigt under senare år, sannolikt till följd av sedimentation.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
En högervriden snäcka, vars koniska skal blir högst drygt 4 mm högt. Den lever på mjukare (silt och finare) bottnar från 75 meter till mycket stora djup. Ekologi i stort okänd, men arten är skildkönad och larvutvecklingen sker direkt utan pelagiskt stadium. Arten är utbredd längs hela Norges kust. I våra vatten är arten sällsynt förekommande i norra Bohuslän, och finns sannolikt även i Kattegatts djupare delar. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering, eller i Kosterhavsinventeringen. Men pga sin ringa storlek kan arten samtidigt vara förbisedd. Sannolikt att en kraftig minskning ägt rum (till följd av sedimentation) under senare år, men bristen på sentida fynd gör det svårt att utvärdera artens status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på mjuka bottnar från ca 75 meter ned till mycket stora djup (2700 m). Den är skildkönad och har direktutvecklande larver. I övrigt är dess fortplantning okänd.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Neogastropoda, Familj Raphitomidae, Släkte Taranis, Art Taranis moerchii (Malm, 1861) Synonymer Taranis moerchi (Malm, 1861), Trophon moerchii Malm, 1861, Taranis cirrata (Brugnone, 1862) non (Bellardi, 1848)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation En högervriden snäcka, vars koniska skal blir högst drygt 4 mm högt. Den lever på mjukare (silt och finare) bottnar från 75 meter till mycket stora djup. Ekologi i stort okänd, men arten är skildkönad och larvutvecklingen sker direkt utan pelagiskt stadium. Arten är utbredd längs hela Norges kust. I våra vatten är arten sällsynt förekommande i norra Bohuslän, och finns sannolikt även i Kattegatts djupare delar. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering, eller i Kosterhavsinventeringen. Men pga sin ringa storlek kan arten samtidigt vara förbisedd. Sannolikt att en kraftig minskning ägt rum (till följd av sedimentation) under senare år, men bristen på sentida fynd gör det svårt att utvärdera artens status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Taranis moerchi är en förhållandevis liten högervriden snäcka, vars koniska skal blir högst drygt 4 mm högt och 2,5 mm i diameter. Hos levande snäckor är skalet halvgenomskinligt innanför den orangegula skalhuden, medan gamla skal är vita. Embryonalskalet (det lilla skalet ”på toppen” av det stora) är markant vit. Spiran har 5–6 bulliga vindlingar med tämligen djupa skalsuturer. Skalskulpturen består av spiralgående åsar korsade av talrika tvärgående åsar. Kroppsvindlingen har 10–14 spiralåsar och vindlingarna ovanför 3-4 stycken sådana. En av de övre spiralåsarna är ofta större än övriga och bildar i så fall något av en spiralköl runt vindlingarna. De ganska tätt arrangerade tväråsarna ändrar ofta riktning – överst lutar de som \ därpå som / - ungefär där de korsar den grövsta spiralåsen. Embryonalskalet har ca 1,5 bulliga vindlingar som mäter 450-480 µm i diameter och ca 440 µm i höjd. Dess skulptur består av talrika diamantformade punkter arrangerade i spiralgående rader. Skalöppningen är långsträckt oval med en vinkel mot kroppsvindlingen samt något riktad åt vänster utmed den breda och ganska korta sifonkanalen. Själv djuret är gulbrunaktigt och har ett par små ögon vid basen av de båda tentaklerna men saknar skallock, s k operkulum. Arten kan knappast förväxlas med någon annan art i våra hav än den något mindre T. borealis (Bouchet & Warén, 1980) vilken dock har en markant glesare skulptur (med t.ex. blott två spiralåsar på vindlingarna ovanför kroppsvindlingen) och dessutom ett brunt embryonalskal.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Taranis moerchii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Taranis moerchii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.T. moerchi är utbredd längs hela Norges kust, och är dessutom spridd från Shetlandsöarna och söderut längs Europas Atlant-kust och in i Medelhavet samt vid Island och i västra Atlanten söderut till Florida. I svenska vatten är arten sällsynt förekommande i Bohuslän, men finns sannolikt även i Kattegatts djupare delar. Arten har liksom T. borealis minskat kraftigt under senare år, sannolikt till följd av sedimentation.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Raphitomidae  
 • Släkte
  Taranis  
 • Art
  Taranis moerchii(Malm, 1861)
  Synonymer
  Taranis moerchi (Malm, 1861)
  Trophon moerchii Malm, 1861
  Taranis cirrata (Brugnone, 1862) non (Bellardi, 1848)

Arten lever på mjuka bottnar från ca 75 meter ned till mycket stora djup (2700 m). Den är skildkönad och har direktutvecklande larver. I övrigt är dess fortplantning okänd.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten påverkas sannolikt negativt av den omfattande sedimentationen till följd av övergödning och bottentrålning. Eftersom dess larver är direktutvecklande begränsas artens möjligheter till spridning och återkolonisation.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen till havet fortsätter och intensifieras.
Etymologi: Släktnamnet Taranis Jeffreys, 1870 härrör från den keltiska myten, där Taranis var åskaren, himmelsguden, som åstadkom regn när han drog sitt hjul över himlen och var på så sätt en motsvarighet till Tor och Zeus och identifierades av romarna med Jupiter. Hans namn på welsh är ännu taran (jämför tordön); moerchi — hedrande Dr. h.c. Otto A.L. Mörch, 1828-78, Skåne-född malakolog verksam vid Zoologisk Museum i København, som begynt sitt malakologiska intresse redan som 11-åring och anställdes vid museet som assistent till Steenstrup och förestod dess malakologiska avdelning. Den art som avbildas under namnet T. moerchi i Hubendick & Warén 1973 är inte denna art utan T. borealis (Bouchet & Warén, 1980) men båda arterna finns beskrivna och avbildade i t.ex. såväl Bouchet & Warén 1980 som Fretter & Graham 1985. Bild: www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2504/Taranismoerchi.htm. Isländskt namn: Rú?ubobbi.

Bouchet, P. & Warén, A. 1980. Revision of the North-East Atlantic Bathyal and Abyssal Turridae (Mollusca, Gastropoda). J. Moll. Stud. Suppl. 8:1-119 Brattegard, T. & Holthe, T (eds.) 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1. Directorate for Nature Management.

Fretter, V. & Graham, A. 1985. The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark Part 8 – Neogastropoda.. J. Moll. Stud. Suppl. 15: 435-556.

Hubendick, B. & Warén, A. 1973. Småsnäckor från svenska västkusten. 5. Släktena Eulima, Balcia, Mangelia, Clathrus m. fl. Göteborgs Naturhistoriska Mus. Årstryck 1973: 41-48.

Poppe, G. & Goto, Y. 1991. European Seashells. Vol. I. (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, Gastropoda). Verlag Christa Hemmen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Raphitomidae  
 • Släkte
  Taranis  
 • Art
  Taranis moerchii, (Malm, 1861)
  Synonymer
  Taranis moerchi (Malm, 1861)
  Trophon moerchii Malm, 1861
  Taranis cirrata (Brugnone, 1862) non (Bellardi, 1848)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.