Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Taranis borealis

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Taranis borealis
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Taranis borealis är en förhållandevis liten högervriden snäcka, vars koniska skal blir högst ca 3,5 mm högt och knappt 2 mm i diameter. Skalet är fast och glasaktigt vitt och embryonalskalet (det lilla skalet ”på toppen” av det stora) är brunt. Skalet har upp till ca 5 vindlingar med ganska grunda vindlingssuturer. Skalskulpturen består av spiralgående åsar och över vindlingarna tvärgående åsar. Spiralåsarna är blott två på vindlingarna ovanför kroppsvindlingen, vilken har 5–7 spiralåsar. Den allra översta spiralåsen ligger nära suturen och den andra ungefär utmed vindlingens mitt där den bildar en kölaktig struktur vid vilken tväråsarna ändrar riktning – från att överst luta som \ till att luta som /). Larvskalet består av en vindling med spiralskulptur av granuler och är ca 500 µm i diameter och ungefär lika högt. Skalöppningen är oval och vinklad mot kroppsvindlingen nedom dess tredje spiralås och något böjd åt vänster utmed den ganska breda sifonkanalen. Själva djuret är gulbrunaktigt och har ett par små ögon vid basen av de båda tentaklerna men saknar såväl radula som skallock, s k operculum. Arten kan knappast förväxlas med någon annan art i våra hav än den aningen större T. moerchi (Malm, 1861), vilken dock har en tydligt tätare skulptur av fler spiral- och tvärgående åsar och dessutom ett vitt embryonalskal.
Utbredning
Länsvis förekomst för Taranis borealis Observationer i Sverige för Taranis borealis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är längs Norges kust utbredd upp till i höjd med Nordland strax söder om Lofoten. Skal har även påträffats öster om Shetland, mellan Färöarna och Skottland samt vid Portugals kust. Dessutom är T. borealis påträffad utanför Newport, Rhode Island. I svenska vatten förekommer den i Skagerrak utanför norra Bohuslän och sannolikt i Kosterrännans djup, varifrån några skal av arten är kända. Arten har dock gått tillbaka kraftigt sedan 1970-talet, sannolikt till följd av sedimentation. De bottnar där arten tidigare fanns, bestod av silt och beboddes av hjärtmusslor men då lerinslaget ökade pga den ökade sedimentationen ledde detta till en "invasion" av ormstjärnor.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
En högervriden snäcka, vars koniska skal blir högst ca 3,5 mm högt. Arten lever på mjuka bottnar, från ca 150 meters djup. Ekologi så gott som okänd, men arten har sannolikt direktutvecklande larver vilket försvårar en ev. återkolonisation. Förekommer längs Norges kust upp till i höjd med Nordland strax söder om Lofoten. I svenska vatten känd från Skagerrak. Förekommer sannolikt även i Kosterrännans djup, varifrån några skal av arten är kända. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering, eller i Kosterhavsinventeringen. Men pga sin ringa storlek kan arten samtidigt vara förbisedd. Sannolikt att en kraftig minskning ägt rum (till följd av sedimentation) under senare år, men bristen på sentida fynd gör det svårt att utvärdera artens status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på mjuka bottnar, i våra vatten på mellan 150 och 700 meters djup. Dess biologi är i stort sett okänd, men sannolikt har den direkt eller lecitotrof larvutveckling (lecitotrof = ett mindre antal större larver som lever en kortare period som plankton).
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Neogastropoda, Familj Raphitomidae, Släkte Taranis, Art Taranis borealis (Bouchet & Warén, 1980) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation En högervriden snäcka, vars koniska skal blir högst ca 3,5 mm högt. Arten lever på mjuka bottnar, från ca 150 meters djup. Ekologi så gott som okänd, men arten har sannolikt direktutvecklande larver vilket försvårar en ev. återkolonisation. Förekommer längs Norges kust upp till i höjd med Nordland strax söder om Lofoten. I svenska vatten känd från Skagerrak. Förekommer sannolikt även i Kosterrännans djup, varifrån några skal av arten är kända. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering, eller i Kosterhavsinventeringen. Men pga sin ringa storlek kan arten samtidigt vara förbisedd. Sannolikt att en kraftig minskning ägt rum (till följd av sedimentation) under senare år, men bristen på sentida fynd gör det svårt att utvärdera artens status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Taranis borealis är en förhållandevis liten högervriden snäcka, vars koniska skal blir högst ca 3,5 mm högt och knappt 2 mm i diameter. Skalet är fast och glasaktigt vitt och embryonalskalet (det lilla skalet ”på toppen” av det stora) är brunt. Skalet har upp till ca 5 vindlingar med ganska grunda vindlingssuturer. Skalskulpturen består av spiralgående åsar och över vindlingarna tvärgående åsar. Spiralåsarna är blott två på vindlingarna ovanför kroppsvindlingen, vilken har 5–7 spiralåsar. Den allra översta spiralåsen ligger nära suturen och den andra ungefär utmed vindlingens mitt där den bildar en kölaktig struktur vid vilken tväråsarna ändrar riktning – från att överst luta som \ till att luta som /). Larvskalet består av en vindling med spiralskulptur av granuler och är ca 500 µm i diameter och ungefär lika högt. Skalöppningen är oval och vinklad mot kroppsvindlingen nedom dess tredje spiralås och något böjd åt vänster utmed den ganska breda sifonkanalen. Själva djuret är gulbrunaktigt och har ett par små ögon vid basen av de båda tentaklerna men saknar såväl radula som skallock, s k operculum. Arten kan knappast förväxlas med någon annan art i våra hav än den aningen större T. moerchi (Malm, 1861), vilken dock har en tydligt tätare skulptur av fler spiral- och tvärgående åsar och dessutom ett vitt embryonalskal.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Taranis borealis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Taranis borealis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är längs Norges kust utbredd upp till i höjd med Nordland strax söder om Lofoten. Skal har även påträffats öster om Shetland, mellan Färöarna och Skottland samt vid Portugals kust. Dessutom är T. borealis påträffad utanför Newport, Rhode Island. I svenska vatten förekommer den i Skagerrak utanför norra Bohuslän och sannolikt i Kosterrännans djup, varifrån några skal av arten är kända. Arten har dock gått tillbaka kraftigt sedan 1970-talet, sannolikt till följd av sedimentation. De bottnar där arten tidigare fanns, bestod av silt och beboddes av hjärtmusslor men då lerinslaget ökade pga den ökade sedimentationen ledde detta till en "invasion" av ormstjärnor.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Raphitomidae  
 • Släkte
  Taranis  
 • Art
  Taranis borealis(Bouchet & Warén, 1980)

Arten lever på mjuka bottnar, i våra vatten på mellan 150 och 700 meters djup. Dess biologi är i stort sett okänd, men sannolikt har den direkt eller lecitotrof larvutveckling (lecitotrof = ett mindre antal större larver som lever en kortare period som plankton).

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten påverkas sannolikt negativt av den omfattande sedimentationen till följd av övergödning och bottentrålning. Eftersom dess larver är direktutvecklande eller lecitotrofa begränsas artens möjligheter till spridning och återkolonisation.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen till havet fortsätter och intensifieras.
Etymologi: Släktnamnet Taranis Jeffreys, 1870 härrör från den keltiska myten, där Taranis var åskaren, himmelsguden, som åstadkom regn när han drog sitt hjul över himlen och var på så sätt en motsvarighet till Tor och Zeus och identifierades av romarna med Jupiter. Hans namn på welsh är ännu taran (jämför tordön); borealis, Lat., ”nordlig” (hänsyftande på dess utbredning). Den art som avbildas under namnet T. moerchi i Hubendick & Warén 1973 är i själva verket T. borealis men båda arterna finns beskrivna och avbildade i t.ex. såväl Bouchet & Warén 1980 som Fretter & Graham 1985.

Bouchet, P. & Warén, A. 1980. Revision of the North-East Atlantic Bathyal and Abyssal Turridae (Mollusca, Gastropoda). J. Moll. Stud. Suppl. 8:1-119

Brattegard, T. & Holthe, T (eds.) 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1. Directorate for Nature Management.

Fretter, V. & Graham, A. 1985. The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark Part 8 - Neogastropoda.. J. Moll. Stud. Suppl. 15: 435-556.

Hubendick, B. & Warén, A. 1973. Småsnäckor från svenska västkusten. 5. Släktena Eulima, Balcia, Mangelia, Clathrus m. fl. Göteborgs Naturhistoriska Mus. Årstryck 1973: 41-48.

Poppe, G. & Goto, Y. 1991. European Seashells. Vol. I. (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, Gastropoda). Verlag Christa Hemmen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Raphitomidae  
 • Släkte
  Taranis  
 • Art
  Taranis borealis, (Bouchet & Warén, 1980)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.