Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Typhlomangelia nivalis

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Typhlomangelia nivalis
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Typhlomangelia nivalis är en medelstor högervriden snäcka, vars koniska skal i våra vatten blir högst 17 mm högt och 5 mm i diameter. Större exemplar, upp till 27 mm höga, är dock kända från exempelvis Island. Skalet erinrar mycket i sin form och skulptur om unga exemplar (utan adult ytterläpp) av släktet Aporrhais, men har till skillnad från detta släkte en tydlig sifonkanal och en såväl djup som vid analsinus. Skalet är något genomskinligt men inte glänsande på utsidan. Apikalvinkeln är ca 30° (unga skal) till 20° (äldre skal). Skalet har ca 9 vindlingar, vilka är något bulliga och vinklade perifert. Skulpturen består av tvärgående åsar, tillväxtlinjer och talrika mycket tunna spiralgående åsar. Det ca 1 mm vida embryonalskalet, som består av 1,25-1,5 vindlingar, saknar dock dylik skulptur och är slät bortsett från eventuella tillväxtlinjer. Djuret är vitgulaktigt utan ögon och dess lilla operculum är så gott som triangulärt. Bortsett från ovan nämnda ungdomsformer av Aporrhais finns det knappast några andra arter i vårt närområde som T. nivalis kan förväxlas med. Från andra havsområden finns dock snarlika arter av t.ex. släktet Borsonia och vissa andra släkten, men hos oss torde det räcka att känna igen denna art som en art som liknar en ung pelikanfotsnäcka, men till skillnad från den har en tydlig sifonkanal, och en analsinus som en fin (men tydlig) spiralstriering över de grövre tvärgåendende åsarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Typhlomangelia nivalis Observationer i Sverige för Typhlomangelia nivalis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i Skagerrak, sällsynt i norra Bohuslän. Den är utbredd längs hela Norges fastlandskust, och är dessutom påträffad österut till Sibirien och söderut till östra delarna av Färöarna och längs Atlantkusten av Europa till Biscaya och in i Medelhavet samt ett stycke söderut längs norra Afrikas kust. Vid Brittiska Öarna är den blott känd från området öster om Shetland. Dessutom förekommer den vid Island, så arten är spridd, om än ganska sällsynt, i större delen av Nordostatlanten. Arten påträffas sällan, i synnerhet är levande exemplar sällsynta, vilket gör dess status svårbedömd. Snäckan tycks dock ha blivit än mer sällsynt sedan 1970-talet, men orsaken är okänd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
En högervriden snäcka, vars koniska skal i våra vatten blir högst ca 17 mm högt. Arten lever på mjuka bottnar mellan ca (45) 80-400 (3000) meters djup. Dess födopreferenser är helt okända, liksom fortplantning och övrig ekologi. Arten är utbredd längs hela Norges fastlandskust. I svenska vatten sällsynt förekommande i Skagerrak och norra Bohuslän. tycks ha blivit än mer sällsynt sedan 1970-talet, orsak till denna förmodade minskning dock okänd. Endast ett fynd gjordes inom Svenska artprojektets marina inventering, i södra Koster. I övrigt inga sentida fynd, vilket gör artens status mycket svårbedömd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på mjuka bottnar mellan ca (45) 80-400 (3000) meters djup. Dess födopreferenser är helt okända, liksom fortplantning och övrig ekologi.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Neogastropoda, Familj Borsoniidae, Släkte Typhlomangelia, Art Typhlomangelia nivalis (Lovén, 1846) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation En högervriden snäcka, vars koniska skal i våra vatten blir högst ca 17 mm högt. Arten lever på mjuka bottnar mellan ca (45) 80-400 (3000) meters djup. Dess födopreferenser är helt okända, liksom fortplantning och övrig ekologi. Arten är utbredd längs hela Norges fastlandskust. I svenska vatten sällsynt förekommande i Skagerrak och norra Bohuslän. tycks ha blivit än mer sällsynt sedan 1970-talet, orsak till denna förmodade minskning dock okänd. Endast ett fynd gjordes inom Svenska artprojektets marina inventering, i södra Koster. I övrigt inga sentida fynd, vilket gör artens status mycket svårbedömd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Typhlomangelia nivalis är en medelstor högervriden snäcka, vars koniska skal i våra vatten blir högst 17 mm högt och 5 mm i diameter. Större exemplar, upp till 27 mm höga, är dock kända från exempelvis Island. Skalet erinrar mycket i sin form och skulptur om unga exemplar (utan adult ytterläpp) av släktet Aporrhais, men har till skillnad från detta släkte en tydlig sifonkanal och en såväl djup som vid analsinus. Skalet är något genomskinligt men inte glänsande på utsidan. Apikalvinkeln är ca 30° (unga skal) till 20° (äldre skal). Skalet har ca 9 vindlingar, vilka är något bulliga och vinklade perifert. Skulpturen består av tvärgående åsar, tillväxtlinjer och talrika mycket tunna spiralgående åsar. Det ca 1 mm vida embryonalskalet, som består av 1,25-1,5 vindlingar, saknar dock dylik skulptur och är slät bortsett från eventuella tillväxtlinjer. Djuret är vitgulaktigt utan ögon och dess lilla operculum är så gott som triangulärt. Bortsett från ovan nämnda ungdomsformer av Aporrhais finns det knappast några andra arter i vårt närområde som T. nivalis kan förväxlas med. Från andra havsområden finns dock snarlika arter av t.ex. släktet Borsonia och vissa andra släkten, men hos oss torde det räcka att känna igen denna art som en art som liknar en ung pelikanfotsnäcka, men till skillnad från den har en tydlig sifonkanal, och en analsinus som en fin (men tydlig) spiralstriering över de grövre tvärgåendende åsarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Typhlomangelia nivalis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Typhlomangelia nivalis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i Skagerrak, sällsynt i norra Bohuslän. Den är utbredd längs hela Norges fastlandskust, och är dessutom påträffad österut till Sibirien och söderut till östra delarna av Färöarna och längs Atlantkusten av Europa till Biscaya och in i Medelhavet samt ett stycke söderut längs norra Afrikas kust. Vid Brittiska Öarna är den blott känd från området öster om Shetland. Dessutom förekommer den vid Island, så arten är spridd, om än ganska sällsynt, i större delen av Nordostatlanten. Arten påträffas sällan, i synnerhet är levande exemplar sällsynta, vilket gör dess status svårbedömd. Snäckan tycks dock ha blivit än mer sällsynt sedan 1970-talet, men orsaken är okänd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Borsoniidae  
 • Släkte
  Typhlomangelia  
 • Art
  Typhlomangelia nivalis(Lovén, 1846)

Arten lever på mjuka bottnar mellan ca (45) 80-400 (3000) meters djup. Dess födopreferenser är helt okända, liksom fortplantning och övrig ekologi.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Eftersom vi vet så litet om arten är det dock svårt att säga något om vilka hot som kan finnas. Mer kunskap om arten, i synnerhet kring dess grundläggande ekologi är önskvärt. Inventeringar av lämpliga lokaler bör således göras.
Eftersom en eventuell hotsituation inte är klarlagd kan inga åtgärder föreslås, förutom ovan nämnda inventering.
Etymologi: Släktnamnet Typhlomangelia (G.O. Sars, 1878) härstammar från det grekiska ordet typhlos, som betyder blind och släktnamnet Mangelia (Risso, 1826) vilket hedrar den italienske naturhistorikern Guiseppe Mangili, 1767-1829, som var verksam vid universitetet i Pavia där han arbetade med såväl mollusker, maskar som huggormsgifter (namnet åsyftar förstås att släktet saknar ögon); nivalia, Lat., ”snöig”. Synonymer: Pleurotoma nivale (Lovén, 1846), Pleurotoma compsospira (Dautzenberg & Fischer, 1896), Pleurotoma peregrinum (Locard, 1897), Pleurotoma neotericum (Locard, 1897), Pleuritoma nexosulum (Locard, 1897) och Pleurotoma vacantivum Locard, 1897. Utländska namn: Isländskt namn: Öldunóri. Bild: Ett skalfoto återfinns på www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/7144/turridae.htm

Bouchet, P. & Warén, A. 1980. Revision of the North-East Atlantic Bathyal and Abyssal Turridae (Mollusca, Gastropoda). J. Moll. Stud. Suppl. 8:1-119 Brattegard, T. & Holthe, T (eds.) 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1. Directorate for Nature Management.

Fretter, V. & Graham, A. 1985. The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark Part 8 – Neogastropoda.. J. Moll. Stud. Suppl. 15: 435-556.

Hubendick, B. & Warén, A. 1973. Småsnäckor från svenska västkusten. 5. Släktena Eulima, Balcia, Mangelia, Clathrus m. fl. Göteborgs Naturhistoriska Mus. Årstryck 1973: 41-48.

Jägerskiöld, L.A. 1971. A Survey of the Marine Benthonic Macro-Fauna Along the Swedish West Coast 1921-1938. Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis. Zoologica 6. Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Göteborg.

Poppe, G. & Goto, Y. 1993. European Seashells. Vol. I. (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, Gastropoda). Verlag Christa Hemmen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Borsoniidae  
 • Släkte
  Typhlomangelia  
 • Art
  Typhlomangelia nivalis, (Lovén, 1846)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.