Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Raphitoma echinata

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Raphitoma echinata
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Philbertia echinata är en medelstor högervriden snäcka med sifonkanal, vars koniska skal blir högst 20 mm högt och 8 mm i diameter. Apikalvinkeln är 40–45°. Skalet har vanligen 8–9 (12) relativt bulliga vindlingar samt tydliga skalsömmar. Skalskulpturen består av såväl spiralgående som tvärgående åsar och där dessa möts förstärks skulpturen till tydliga knölar, s.k. tuberkler. Antalet tvärgående åsar på kroppsvindlingen är ca 20 (18–24), minskande allteftersom utmed högre belägna vindlingar, så att första vindlingen på embryonalskalet (som är det lilla skalet ”på toppen” av det stora) endast har 6–9 åsar. På kroppsvindlingen finns 22-28 spiralgående åsar, på nästa vindling 8–12 och på första postlarvala vindlingen (d.v.s. sista vindlingen innan embryonalskalet tar vid) 4–5 åsar. Embryonalskalet har tre vindlingar och mäter 450–500 µm i höjd och ca 350 µm i diameter. Dess yta har en rutmönstrad skulptur av korsande fina diagonala åsar utmed nedre delen av vindlingarna, men i vindlingarnas övre del är det blott de vertikala åsarna som framträder och på den övre vindlingen är hela ytan fint rutmönstrad. Arten bör föras till släktet Raphitoma
Utbredning
Länsvis förekomst för Raphitoma echinata Observationer i Sverige för Raphitoma echinata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i våra vatten sällsynt förekommande i norra Bohuslän Längs Norges kust är den utbredd upp till i höjd med Porsangerfjorden och är även påträffad norr om Murmansk. Den är dessutom påträffad vid sydöstra Island. Den är vare sig känd från Färöarna eller vid Brittiska Öarna, men är dock allmän i norra delarna av Biscaya (som är sydgräns för dess utbredning). Således förekommer den sannolikt även väster om Brittiska Öarna och Irland. Eftersom arten är sällsynt är dess status i våra vatten svårbedömd. Bottnar som motsvarar artens habitatkrav är dock sannolikt relativt ovanliga, samt utsatta för omfattande sedimentation till följd av övergödning och trålning. Därtill kan de stora förändringar av foraminiferfaunan som skett sedan 1970-talet haft en negativ inverkan på arten. Mer kunskap behövs dock, varför P. echinata klassificeras som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En högervriden snäcka vars koniska skal blir högst 20 mm högt.Arten är i våra vatten sällsynt förekommande i norra Bohuslän. Den lever på djupa svagt strömpåverkade mjukbottnar. Lever av foraminiferer, i övrigt är artens ekologi dåligt känd. Bottnar som motsvarar artens habitatkrav är sannolikt relativt ovanliga i våra vatten, samt utsatta för omfattande sedimentation till följd av övergödning och trålning. Därtill kan de stora förändringar av foraminiferfaunan som skett sedan 1970-talet påverka arten negativt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på mjuka, svagt strömpåverkade och varken alltför leriga eller sandiga bottnar mellan ca 90 och 1500 meters djup. Den livnär sig av foraminiferer. Fortplantningen är förhållandevis okänd, men arten lägger små klotformade äggkapslar, vilka förankras vid fasta föremål som exempelvis foraminiferer eller spongiespikler. Ur varje sådan kapsel kläcks sedan en liten snäcka.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· Foraminifera, classis incertae sedis
· Foraminifera, classis incertae sedis
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Neogastropoda, Familj Raphitomidae, Släkte Raphitoma, Art Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) Synonymer Philbertia asperrima Auctt., non (Leach in Brown, 1827), Philbertia echinata (Brocchi, 1814), Murex echinatus Brocchi, 1814

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En högervriden snäcka vars koniska skal blir högst 20 mm högt.Arten är i våra vatten sällsynt förekommande i norra Bohuslän. Den lever på djupa svagt strömpåverkade mjukbottnar. Lever av foraminiferer, i övrigt är artens ekologi dåligt känd. Bottnar som motsvarar artens habitatkrav är sannolikt relativt ovanliga i våra vatten, samt utsatta för omfattande sedimentation till följd av övergödning och trålning. Därtill kan de stora förändringar av foraminiferfaunan som skett sedan 1970-talet påverka arten negativt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Philbertia echinata är en medelstor högervriden snäcka med sifonkanal, vars koniska skal blir högst 20 mm högt och 8 mm i diameter. Apikalvinkeln är 40–45°. Skalet har vanligen 8–9 (12) relativt bulliga vindlingar samt tydliga skalsömmar. Skalskulpturen består av såväl spiralgående som tvärgående åsar och där dessa möts förstärks skulpturen till tydliga knölar, s.k. tuberkler. Antalet tvärgående åsar på kroppsvindlingen är ca 20 (18–24), minskande allteftersom utmed högre belägna vindlingar, så att första vindlingen på embryonalskalet (som är det lilla skalet ”på toppen” av det stora) endast har 6–9 åsar. På kroppsvindlingen finns 22-28 spiralgående åsar, på nästa vindling 8–12 och på första postlarvala vindlingen (d.v.s. sista vindlingen innan embryonalskalet tar vid) 4–5 åsar. Embryonalskalet har tre vindlingar och mäter 450–500 µm i höjd och ca 350 µm i diameter. Dess yta har en rutmönstrad skulptur av korsande fina diagonala åsar utmed nedre delen av vindlingarna, men i vindlingarnas övre del är det blott de vertikala åsarna som framträder och på den övre vindlingen är hela ytan fint rutmönstrad. Arten bör föras till släktet Raphitoma

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Raphitoma echinata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Raphitoma echinata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i våra vatten sällsynt förekommande i norra Bohuslän Längs Norges kust är den utbredd upp till i höjd med Porsangerfjorden och är även påträffad norr om Murmansk. Den är dessutom påträffad vid sydöstra Island. Den är vare sig känd från Färöarna eller vid Brittiska Öarna, men är dock allmän i norra delarna av Biscaya (som är sydgräns för dess utbredning). Således förekommer den sannolikt även väster om Brittiska Öarna och Irland. Eftersom arten är sällsynt är dess status i våra vatten svårbedömd. Bottnar som motsvarar artens habitatkrav är dock sannolikt relativt ovanliga, samt utsatta för omfattande sedimentation till följd av övergödning och trålning. Därtill kan de stora förändringar av foraminiferfaunan som skett sedan 1970-talet haft en negativ inverkan på arten. Mer kunskap behövs dock, varför P. echinata klassificeras som DD.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Raphitomidae  
 • Släkte
  Raphitoma  
 • Art
  Raphitoma echinata(Brocchi, 1814)
  Synonymer
  Philbertia asperrima Auctt., non (Leach in Brown, 1827)
  Philbertia echinata (Brocchi, 1814)
  Murex echinatus Brocchi, 1814

Arten lever på mjuka, svagt strömpåverkade och varken alltför leriga eller sandiga bottnar mellan ca 90 och 1500 meters djup. Den livnär sig av foraminiferer. Fortplantningen är förhållandevis okänd, men arten lägger små klotformade äggkapslar, vilka förankras vid fasta föremål som exempelvis foraminiferer eller spongiespikler. Ur varje sådan kapsel kläcks sedan en liten snäcka.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Det är okänt huruvida några direkta hot mot arten föreligger i våra vatten. Antalet lämpliga bottnar på de djup där arten lever kan dock befaras vara högst begränsat, och är därtill sårbara för sedimentation

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Eftersom varken artens status eller en eventuell hotsituation är klarlagda, är det svårt att föreslå några relevanta åtgärder. En ökad kunskap om dess förekomst och biologi är önskvärd.
Etymologi: Släktnamnet Philbertia hedrar en bekant till den franske malakologen Gaspard Michaud. Ytterligare några snäckor samt andra marina evertebrater namngivna av fransmännen Récluz, Valenciennes, de Serres och britten S.V. Wood under 1820–40-talen heter philberti i artnamn, sannolikt hedrande samme person, men sammanställaren har ej lyckats finna någon ytterligare information om vederbörande; echinatus; Lat., ”taggig”

Bouchet, P. & Warén, A. 1980. Revision of the North-East Atlantic Bathyal and Abyssal Turridae (Mollusca, Gastropoda). J. Moll. Stud. Suppl. 8: 1–119 Brattegard, T. & Holthe, T (eds.) 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1. Directorate for Nature Management.

Fretter, V. & Graham, A. 1985. The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark Part 8 – Neogastropoda.. J. Moll. Stud. Suppl. 15: 435–556.

Hubendick, B. & Warén, A. 1974. Småsnäckor från svenska västkusten. 6. Släktena Emarginula, Lacuna, Natica, Philberita, Lora m. fl. Göteborgs Naturhistoriska Mus. Årstryck 1974: 25–32.

Poppe, G. & Goto, Y. 1991. European Seashells. Vol. I. (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, Gastropoda). Verlag Christa Hemmen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Conoidea  
 • Familj
  Raphitomidae  
 • Släkte
  Raphitoma  
 • Art
  Raphitoma echinata, (Brocchi, 1814)
  Synonymer
  Philbertia asperrima Auctt., non (Leach in Brown, 1827)
  Philbertia echinata (Brocchi, 1814)
  Murex echinatus Brocchi, 1814
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans G. Hansson 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.