Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tretaggig mudderräka

Organismgrupp Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur Pontophilus spinosus
Tretaggig mudderräka Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En räka i familjen Crangonidae som påträffas på mjukbotten från Kattegatt och norrut längs svenska kusten. Skiljs från tvåtaggig mudderräka Pontophilus norvegicus på att ryggsköldens sidor har en övre sidoås med tre taggar och en undre ås med två taggar (P. norvegicus har en övre sidoås med två taggar och en undre ås med en tagg).

Totallängd: upp till drygt 50 mm. Panntaggen når ungefär ut till ögonstjälkens slut men inte över ögat och saknar taggar. Den är smal och kort, något triangelformig med rundad spets och har vid basen en kort tagg på vardera sidan. Ryggskölden har vanligen tre (någon gång fyra) framåtriktade taggar längs mittlinjen som på vardera sidan är flankerad av en längre ås bestående av tre taggar samt något längre ner på sidan en tredje ås med två taggar. Detta skiljer arten tydligt från den vanligare, närstående arten Pontophilus norvegicus, som har två taggar på andra åsen och endast en på den tredje. Ryggskölden har också både antenn- och munkantstagg. Första antennen har två antennspröt. Antennskaftsfliken (styloceriten) är vasst spetsig och ungefär hälften så lång som antennskaftet. Käkarna saknar palp och bitutskott, tuggutskottet har vassa tänder. Antennplattans kanttagg är kraftig och når något utanför själva plattan. Tredje paret käkfötter når ut till 1,5 gånger antennplattans längd och är försett med yttergren.

Första paret gångben är mycket kraftigare än övriga ben och har en fällklo samt en kort yttergren. Andra benparet är kort och slankt och når ut till ca 50 % av merus på första benparet. Carpus är osegmenterad och har en klosax som är ca 50 % av propodus längd. Övriga tre benpar är normala gångben, där fjärde och femte benparen är ungefär likstora medan det tredje är längre och slankare. Båda könen har utskottet appendix interna på innergrenen av andra till femte bakkroppsbenen (pleopod II till V). Stjärtplattan, som är tydligt avsmalnade bakåt till en spets, har två par små sidotaggar. Främre delen på framför allt äldre djur (carapax, tredje käkfotspartet och första paret gångben) är tätt täckta av långa fjäderlika borst.

Färgteckning. Tretaggig mudderräka har rödbruna fält med ljusare vitaktiga partier mellan dessa. Den kan även vara nästan helt brunröd.
Utbredning
Länsvis förekomst för tretaggig mudderräka Observationer i Sverige för tretaggig mudderräka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tretaggig mudderräka förekommer både i Kattegatt och i Skagerrak. Den europeiska utbredningen i övrigt sträcker sig från Island vidare ner längs Norges kust och längs europeiska kusten in i Medelhavet.

 

Arten är relativt ovanlig i hela sitt utbredningsområde. I Sverige är P. spinosus tämligen ovanlig i Skagerrak och djupare delar av Kattegatt ned mot Öresund. Vid L.A. Jägerskiölds inventeringar vid svenska västkusten 1921–1938 påträffades arten vid 30 lokaler längs hela kusten, varav 18 i Kattegatt. Under Utsjöbanksinventeringen 2004–2005, Svenska artprojektets marina inventering 2006–2009 samt Svabergs-inventeringen 2009 påträffades arten vid 30 lokaler, varav tio i Kattegatt och två i Gullmarsfjorden. Det verkar således inte skett några större förändringar i artens förekomst vid västkusten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Pontophilus spinosus är en relativt djupt levande räka, som kan bli drygt 50 mm stor. Den kan vara svår att skilja från den närstående P. norvegicus. Artens totala utbredning sträcker sig från Lofoten i norr till Spanien och nordöstra Afrikas kusti söder, samt in i Medelhavet. I svenska vatten återfinns arten i Skagerrak och djupare delar av Kattegatt ned mot Öresund. P. spinosus lever på sandblandad lerbotten på mellan 15 och 150 m djup (undantagsvis ned till 500 m). Vid svenska kusten förekommer arten vanligen mellan 30 och 100 meters djup. Den är relativt ovanlig i hela sitt utbredningsområde. Under Svenska artprojektets marina inventering spridda fynd från norra Bohuslän ned till södra Kattegatt. Sannolikt negativt påverkad av den omfattande bottentrålningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (5-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3500 (2800-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 1700 (1400-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Ekologi
Tretaggig mudderräka kan påträffas från ca 20 m och djupare (max 1 550 m), men den finns oftast på 50–200 meters djup och förekommer vanligen på mjukbotten.

De grönaktiga äggen läggs under tidig vinter och bärs av honan tills de kläcks tidigt på våren. Larverna är frisimmande och i det s.k. zoea-stadiet är de mycket långsmala.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Decapoda (tiofotade kräftdjur), Familj Crangonidae (lerräkor), Släkte Pontophilus, Art Pontophilus spinosus (Leach, 1816) - tretaggig mudderräka Synonymer Crangon spinosus Leach, 1816

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Pontophilus spinosus är en relativt djupt levande räka, som kan bli drygt 50 mm stor. Den kan vara svår att skilja från den närstående P. norvegicus. Artens totala utbredning sträcker sig från Lofoten i norr till Spanien och nordöstra Afrikas kusti söder, samt in i Medelhavet. I svenska vatten återfinns arten i Skagerrak och djupare delar av Kattegatt ned mot Öresund. P. spinosus lever på sandblandad lerbotten på mellan 15 och 150 m djup (undantagsvis ned till 500 m). Vid svenska kusten förekommer arten vanligen mellan 30 och 100 meters djup. Den är relativt ovanlig i hela sitt utbredningsområde. Under Svenska artprojektets marina inventering spridda fynd från norra Bohuslän ned till södra Kattegatt. Sannolikt negativt påverkad av den omfattande bottentrålningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (5-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3500 (2800-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 1700 (1400-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
En räka i familjen Crangonidae som påträffas på mjukbotten från Kattegatt och norrut längs svenska kusten. Skiljs från tvåtaggig mudderräka Pontophilus norvegicus på att ryggsköldens sidor har en övre sidoås med tre taggar och en undre ås med två taggar (P. norvegicus har en övre sidoås med två taggar och en undre ås med en tagg).

Totallängd: upp till drygt 50 mm. Panntaggen når ungefär ut till ögonstjälkens slut men inte över ögat och saknar taggar. Den är smal och kort, något triangelformig med rundad spets och har vid basen en kort tagg på vardera sidan. Ryggskölden har vanligen tre (någon gång fyra) framåtriktade taggar längs mittlinjen som på vardera sidan är flankerad av en längre ås bestående av tre taggar samt något längre ner på sidan en tredje ås med två taggar. Detta skiljer arten tydligt från den vanligare, närstående arten Pontophilus norvegicus, som har två taggar på andra åsen och endast en på den tredje. Ryggskölden har också både antenn- och munkantstagg. Första antennen har två antennspröt. Antennskaftsfliken (styloceriten) är vasst spetsig och ungefär hälften så lång som antennskaftet. Käkarna saknar palp och bitutskott, tuggutskottet har vassa tänder. Antennplattans kanttagg är kraftig och når något utanför själva plattan. Tredje paret käkfötter når ut till 1,5 gånger antennplattans längd och är försett med yttergren.

Första paret gångben är mycket kraftigare än övriga ben och har en fällklo samt en kort yttergren. Andra benparet är kort och slankt och når ut till ca 50 % av merus på första benparet. Carpus är osegmenterad och har en klosax som är ca 50 % av propodus längd. Övriga tre benpar är normala gångben, där fjärde och femte benparen är ungefär likstora medan det tredje är längre och slankare. Båda könen har utskottet appendix interna på innergrenen av andra till femte bakkroppsbenen (pleopod II till V). Stjärtplattan, som är tydligt avsmalnade bakåt till en spets, har två par små sidotaggar. Främre delen på framför allt äldre djur (carapax, tredje käkfotspartet och första paret gångben) är tätt täckta av långa fjäderlika borst.

Färgteckning. Tretaggig mudderräka har rödbruna fält med ljusare vitaktiga partier mellan dessa. Den kan även vara nästan helt brunröd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tretaggig mudderräka

Länsvis förekomst och status för tretaggig mudderräka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tretaggig mudderräka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tretaggig mudderräka förekommer både i Kattegatt och i Skagerrak. Den europeiska utbredningen i övrigt sträcker sig från Island vidare ner längs Norges kust och längs europeiska kusten in i Medelhavet.

 

Arten är relativt ovanlig i hela sitt utbredningsområde. I Sverige är P. spinosus tämligen ovanlig i Skagerrak och djupare delar av Kattegatt ned mot Öresund. Vid L.A. Jägerskiölds inventeringar vid svenska västkusten 1921–1938 påträffades arten vid 30 lokaler längs hela kusten, varav 18 i Kattegatt. Under Utsjöbanksinventeringen 2004–2005, Svenska artprojektets marina inventering 2006–2009 samt Svabergs-inventeringen 2009 påträffades arten vid 30 lokaler, varav tio i Kattegatt och två i Gullmarsfjorden. Det verkar således inte skett några större förändringar i artens förekomst vid västkusten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Caridea - egentliga räkor 
 • Överfamilj
  Crangonoidea  
 • Familj
  Crangonidae - lerräkor 
 • Släkte
  Pontophilus  
 • Art
  Pontophilus spinosus(Leach, 1816) - tretaggig mudderräka
  Synonymer
  Crangon spinosus Leach, 1816

Tretaggig mudderräka kan påträffas från ca 20 m och djupare (max 1 550 m), men den finns oftast på 50–200 meters djup och förekommer vanligen på mjukbotten.

De grönaktiga äggen läggs under tidig vinter och bärs av honan tills de kläcks tidigt på våren. Larverna är frisimmande och i det s.k. zoea-stadiet är de mycket långsmala.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten påverkas troligen negativt av det intensiva bottentrålfisket, där den ingår i bifångst.

Påverkan
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
I dagsläget är det inte klarlagt hur arten påverkas av trålfiske och miljöförändringar i havet. Bättre underlag för skattning av status, populationsstorlek och tillväxtkapacitet behövs.
Namngivning: Pontophilus spinosus (Leach, 1815). Originalbeskrivning: Crangon spinosus. Transactions of the Linnean Society of London, 4: 346. Synonymer: Crangon spinosus Leach, 1816; Astacus (Crangon) spinosus Moore, 1839; Cheraphilus spinosus Kinahan, 1860.

Etymologi: spinosus (lat.) = taggig. Syftar på ryggsköldens beväpning.

Enckell, P.H. 1998. Kräftdjur. 2:a upplagan. Fältfauna. Graphic publishing. BILD Fig. 2787.

Hansson, H.G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Hayward, P.J. & Ryland, J.S. 1995. Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe. Oxford University Press. BILD Fig. 8.49.

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering – slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala.

Marine species identification portal. http://species-identification.org.

World register of marine species. 2015. www.marinespecies.org.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Kennet Lundin 2004. Reviderad Kennet Lundin 2015 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Caridea - egentliga räkor 
 • Överfamilj
  Crangonoidea  
 • Familj
  Crangonidae - lerräkor 
 • Släkte
  Pontophilus  
 • Art
  Pontophilus spinosus, (Leach, 1816) - tretaggig mudderräka
  Synonymer
  Crangon spinosus Leach, 1816
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Kennet Lundin 2004. Reviderad Kennet Lundin 2015 (naturvårdsinformation).