Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Baetis tracheatus

Organismgrupp Sländor, Dagsländor Baetis tracheatus
  Sländor, Dagsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, medan sländan har två bakre spröt. Sländorna vilar med vingarna vertikalt uppfällda över kroppen. Längd 9 mm. Larven artbestäms genom att vänstra mandibelns första tand är fem gånger bredare än den andra, och den vuxna hannen på att griptångens (forceps) första segment är unikt avsmalnande konformigt, nästan lökformat.
Utbredning
Länsvis förekomst för Baetis tracheatus Observationer i Sverige för Baetis tracheatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast funnen som larv under september 1996 i sjön Turingen i Södertälje kommun. Turingen är kraftigt förorenad och under 2000-talet har man placerat aluminiumfiltar på botten i syfte att minska riskerna för kvicksilverläckage. Det är inte känt vilken effekt detta har haft på artens population i sjön. Den har inte påträffats i de renare närliggande vatten som undersökts. Dock har endast få sjöar som är så kraftigt förorenade undersökts vid den tid på året då larver påträffades i Turingen, vilket gör att det kan finnas ett mörkertal. Arten tycks vara ovanlig i hela Europa. Finns i ett band mellan Frankrike och Polen samt i ett par ryska republiker (kring St. Petersburg och Moskva) samt i Bulgarien. I Skandinavien är den utöver det svenska fyndet i Turingen påträffad i ett långsamflytande näringsrikt vattendrag i finländska Lappland (nära Kemi).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Endast funnen som larv under september 1996 i sjön Turingen i Södertälje kommun, Stockholms län. Turingen är kraftigt förorenad. Man placerade aluminiumfiltar på Turingens bottnar i början av 2000-talet i syfte att minska riskerna för kvicksilverläckage. Vi vet dock inte vad detta har haft för effekt på artens population i sjön. Den har inte påträffats i de renare närliggande vatten som undersökts. Dock har endast få sjöar som är så kraftigt förorenade som Turingen undersökts vid den tid på året då larver påträffades i Turingen. Arten tycks i hela Europa vara en stor sällsynthet. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-40) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-8) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Lever i stillastående eutrofa vatten. Oklart vad arten äter men fränder inom släktet äter vanligen biofilm. I övrigt råder stor kunskapsbrist.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Ephemeroptera (dagsländor), Familj Baetidae (ådagsländor), Släkte Baetis, Art Baetis tracheatus Keffermüller & Machel, 1967 Synonymer Baëtis tracheatus

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Endast funnen som larv under september 1996 i sjön Turingen i Södertälje kommun, Stockholms län. Turingen är kraftigt förorenad. Man placerade aluminiumfiltar på Turingens bottnar i början av 2000-talet i syfte att minska riskerna för kvicksilverläckage. Vi vet dock inte vad detta har haft för effekt på artens population i sjön. Den har inte påträffats i de renare närliggande vatten som undersökts. Dock har endast få sjöar som är så kraftigt förorenade som Turingen undersökts vid den tid på året då larver påträffades i Turingen. Arten tycks i hela Europa vara en stor sällsynthet. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-40) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-8) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, medan sländan har två bakre spröt. Sländorna vilar med vingarna vertikalt uppfällda över kroppen. Längd 9 mm. Larven artbestäms genom att vänstra mandibelns första tand är fem gånger bredare än den andra, och den vuxna hannen på att griptångens (forceps) första segment är unikt avsmalnande konformigt, nästan lökformat.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Baetis tracheatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Baetis tracheatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast funnen som larv under september 1996 i sjön Turingen i Södertälje kommun. Turingen är kraftigt förorenad och under 2000-talet har man placerat aluminiumfiltar på botten i syfte att minska riskerna för kvicksilverläckage. Det är inte känt vilken effekt detta har haft på artens population i sjön. Den har inte påträffats i de renare närliggande vatten som undersökts. Dock har endast få sjöar som är så kraftigt förorenade undersökts vid den tid på året då larver påträffades i Turingen, vilket gör att det kan finnas ett mörkertal. Arten tycks vara ovanlig i hela Europa. Finns i ett band mellan Frankrike och Polen samt i ett par ryska republiker (kring St. Petersburg och Moskva) samt i Bulgarien. I Skandinavien är den utöver det svenska fyndet i Turingen påträffad i ett långsamflytande näringsrikt vattendrag i finländska Lappland (nära Kemi).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Baetidae - ådagsländor 
 • Släkte
  Baetis  
 • Art
  Baetis tracheatusKeffermüller & Machel, 1967
  Synonymer
  Baëtis tracheatus

Lever i stillastående eutrofa vatten. Oklart vad arten äter men fränder inom släktet äter vanligen biofilm. I övrigt råder stor kunskapsbrist.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten är sannolikt känslig för sjunkande syrgashalter och kan därför drabbas av ett varmare klimat med stigande vattentemperaturer. Arten är sannolikt så ovanlig i Sverige att den kan slås ut av slumpmässiga, ej förutsägbara orsaker.

Påverkan
 • Vattengrumling (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Att undersöka om arten finns kvar i Turingen samt att inventera närliggande vatten.

Engblom, E. 1996. Ephemeroptera, Mayflies. In Aquatic Insects of North Europe. P. 13-53. Apollo Books Stenstrup.

Keffermüller, M. & Machel, M. 1967. Baetis tracheatus, sp. n. (Ephemeroptera, Baetidae). Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia 20: 7-14.

Müller-Liebenau, I. 1969. Revision der europäischen Arten der Gattung Baetis Leach, 1815. (Insecta, Ephemeroptera). Gewässer und Abwässer. 48/49. 214 pp.

Savolainen, E. & Saura, A. 1996. Baetis tracheatus Keffermüller & Machel (Ephemeroptera, Baetidae), the first record in Finland; found in an eutrophic Stratiotes-river in Kittilä. Sahlbergia. 3: 28-29.

Mol, A.W.M. 1985. Baetis tracheatus new record and Caenis pseudorivulorum new record. 2 new dutch mayflies Ephemeroptera. Entomologische Berichten. 45: 78-81.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke & Eva Engblom 2008. Beskrivning rev Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Baetidae - ådagsländor 
 • Släkte
  Baetis  
 • Art
  Baetis tracheatus, Keffermüller & Machel, 1967
  Synonymer
  Baëtis tracheatus
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke & Eva Engblom 2008. Beskrivning rev Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.