Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cloeon schoenemundi

Organismgrupp Sländor, Dagsländor Cloeon schoenemundi
  Sländor, Dagsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, medan sländan har två bakre spröt. Sländorna vilar med vingarna vertikalt uppfällda över kroppen. Larverna har två rader med yttre bladlika gälar på bakkroppen. Längden är 7,5–9,5 mm och den vuxna insekten i ungefär samma storlek. Hannarna har orange ögon både som larv och vuxen slända. Hos larven har 6:e och 7:e gälparet speciellt utseende medan längderna på fötternas olika segment är en artskiljande karaktär för de vuxna. I tidigare litteratur förekommer felaktiga bestämningskaraktärer vilket gör att äldre fynduppgifter måste betraktas med viss skepticism.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cloeon schoenemundi Observationer i Sverige för Cloeon schoenemundi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en spridd utbredning i Europa med kända förekomster på Iberiska halvön, i Frankrike, Ukraina, Danmark och Sverige. Hos oss har den endast påträffats i en liten vät på norra Gotland. Mindre kustnära vätar undersöks dock sällan och det är möjligt att arten finns på fler lokaler.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har med säkerhet endast påträffats på två lokaler: kustvätar på norra Gotland under maj månad samt i norduppland sommaren 2008. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 600 km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-80) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Artens miljökrav har endast undersökts i spanska förhållanden och där påträffas C. schoenemundi i mindre bäckar med såväl sött som salt vatten. Där är arten den dagslända som tål de högsta salthalterna, upp till 75 g/l. Larver har i Sverige påträffats i maj i en grund vät bevuxen med Gotlandsag. I övrigt är kunskapen om arten mycket bristfällig.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Ephemeroptera (dagsländor), Familj Baetidae (ådagsländor), Släkte Cloeon, Art Cloeon schoenemundi Bengtsson, 1936 Synonymer Cloëon schoenemundi

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har med säkerhet endast påträffats på två lokaler: kustvätar på norra Gotland under maj månad samt i norduppland sommaren 2008. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 600 km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-80) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, medan sländan har två bakre spröt. Sländorna vilar med vingarna vertikalt uppfällda över kroppen. Larverna har två rader med yttre bladlika gälar på bakkroppen. Längden är 7,5–9,5 mm och den vuxna insekten i ungefär samma storlek. Hannarna har orange ögon både som larv och vuxen slända. Hos larven har 6:e och 7:e gälparet speciellt utseende medan längderna på fötternas olika segment är en artskiljande karaktär för de vuxna. I tidigare litteratur förekommer felaktiga bestämningskaraktärer vilket gör att äldre fynduppgifter måste betraktas med viss skepticism.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cloeon schoenemundi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cloeon schoenemundi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en spridd utbredning i Europa med kända förekomster på Iberiska halvön, i Frankrike, Ukraina, Danmark och Sverige. Hos oss har den endast påträffats i en liten vät på norra Gotland. Mindre kustnära vätar undersöks dock sällan och det är möjligt att arten finns på fler lokaler.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Baetidae - ådagsländor 
 • Släkte
  Cloeon  
 • Art
  Cloeon schoenemundiBengtsson, 1936
  Synonymer
  Cloëon schoenemundi

Artens miljökrav har endast undersökts i spanska förhållanden och där påträffas C. schoenemundi i mindre bäckar med såväl sött som salt vatten. Där är arten den dagslända som tål de högsta salthalterna, upp till 75 g/l. Larver har i Sverige påträffats i maj i en grund vät bevuxen med Gotlandsag. I övrigt är kunskapen om arten mycket bristfällig.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sjöar, Småvatten, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Igenväxning p g a minskad hävd är sannolikt det största hotet mot små kustnära vatten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Att de små gotländska vattensamlingarna som hyser eller har förutsättningar att hysa arten bevaras i nuvarande skick. Att öka kunskapen om såväl den svenska utbredningen som artens ekologi. Dessutom behöver artens taxonomi utredas då beskrivningarna av arten är omtvistade.

Degerman, E., Fernholm, B. och Lingdell, P-E. 1994. Bottenfauna och fisk i sjöar och vattendrag.

Naturvårdsverket rapport nr 4345: 37, 183.

Engblom, E. 1996. Ephemeroptera, Mayflies. In Aquatic Insects of North Europe. P. 13-53. Apollo Books Stenstrup.

Lingdell P.E. 2004. Smådjur i gotländska Vattendrag. Rapport Länsstyrelsen i Gotlands län Visby.

Velasco, J., Millán, A., Hernández, J., Gutiérrez, C., Abellán, P., Sánchez, D. & Ruiz., M. 2006. Response of biotic communities to salinity changes in a Mediterranean hypersaline stream. Saline Systems. 2006; 2: 12.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Baetidae - ådagsländor 
 • Släkte
  Cloeon  
 • Art
  Cloeon schoenemundi, Bengtsson, 1936
  Synonymer
  Cloëon schoenemundi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.