Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ephemera glaucops

Organismgrupp Sländor, Dagsländor Ephemera glaucops
  Sländor, Dagsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arterna i släktet Ephemera är våra största dagsländor, ca 30 mm vartill tre spröt fördubblar denna längd. Larverna har något kortare spröt samt tofsliknande gälar placerade i en rad på sidorna av ryggen: Dessa rör sig pulserande för att pumpa fram syrerrikt vatten, något som är viktigt för sedimentlevande djur som Ephemera glaucops. De tre svenska arterna i släktet är snarlika. Såväl larver som vuxna sländor särskiljs genom teckningarna på bakkroppen, där E. glaucops har fyra strimmor på ryggsidan av de bakre segmenten. Unikt för larven är ett utskott på frambenets skenben. ???????
Utbredning
Länsvis förekomst för Ephemera glaucops Observationer i Sverige för Ephemera glaucops
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Har en vid men splittrad utbredning i Europa och saknas flera av de yttre områdena, som i Baltikum, Ryssland, Polen, Storbritannien, Belgien och Portugal. Finns i länderna däremellan men även i Ukraina och Rumänien. I Norden har den bara påträffats i Sverige och då framför allt i stora sjöar; Vänern och Mälaren men är också känd från sjön Yngern i Stockholms län. Litoralens mjukbottnar undersöks sällan vid bottenfaunaundersökningar och därför finns det med stor sannolikhet flera okända populationer i Sverige. Kunskapsbrist råder om artens status men sannolikt är den känslig för organiska föroreningar och har minskat till följd av eutrofieringen. I flera tyska delstater, liksom i Tjeckien är arten rödlistad i klasserna CR eller EN, d v s akut eller starkt hotad. Sannolikt är den hotad i stora delar av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lätt igenkänlig. Känd under sen tid från Vänern och Mälaren. Äldre fynd från sjön Yngern (Sö). Har troligen funnits i fler kringliggande sjöar men försvunnit. Har sannolikt minskat sin förekomstare/antal lokalområden. Sannolikt både försurnings- och eutrofieringskänslig, men kunskapen om arten är begränsad. Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 13292 km² och förekomstarean (AOO) till 28 km². Automatgenererat utifrån fynddata 081111. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Stor kunskapsbrist råder om artens ekologi vilken dock förefaller likna den betydligt vanligare Ephemera vulgata. E. glaucops synes emellertid vara mer knuten till större sjöar vilket visas av de svenska förekomsterna i Vänern och Mälaren. Livscykeln inom släktet är oftast treårig men kan variera beroende på vattentemperaturen. Larverna är detritusätare och gräver gångar i bottensedimentet, men kan också förflytta sig längre sträckor simmande över bottnen. Larverna påträffas oftast på sandbotten med stort inslag av organiskt material, ofta på de djupare delarna av litoralen, ned till sublitoralen. De vuxna sländorna lever endast några dagar och förtär ingen föda under denna period. Hannarna flyger uppåt och dalar sedan nedåt i ett rytmiskt mönster, ofta i stora svärmar. Honorna är mer diskreta och syns oftast inte förrän de är redo för parning då de flyger in i svärmen av hannar. De befruktade honorna flyger sedan över vattnet och äggläggning sker genom att doppa bakkroppen på en rad platser.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Ephemeroptera (dagsländor), Familj Ephemeridae (sanddagsländor), Släkte Ephemera, Art Ephemera glaucops Pictet, 1843 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lätt igenkänlig. Känd under sen tid från Vänern och Mälaren. Äldre fynd från sjön Yngern (Sö). Har troligen funnits i fler kringliggande sjöar men försvunnit. Har sannolikt minskat sin förekomstare/antal lokalområden. Sannolikt både försurnings- och eutrofieringskänslig, men kunskapen om arten är begränsad. Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 13292 km² och förekomstarean (AOO) till 28 km². Automatgenererat utifrån fynddata 081111. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Arterna i släktet Ephemera är våra största dagsländor, ca 30 mm vartill tre spröt fördubblar denna längd. Larverna har något kortare spröt samt tofsliknande gälar placerade i en rad på sidorna av ryggen: Dessa rör sig pulserande för att pumpa fram syrerrikt vatten, något som är viktigt för sedimentlevande djur som Ephemera glaucops. De tre svenska arterna i släktet är snarlika. Såväl larver som vuxna sländor särskiljs genom teckningarna på bakkroppen, där E. glaucops har fyra strimmor på ryggsidan av de bakre segmenten. Unikt för larven är ett utskott på frambenets skenben. ???????

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ephemera glaucops

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ephemera glaucops

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Har en vid men splittrad utbredning i Europa och saknas flera av de yttre områdena, som i Baltikum, Ryssland, Polen, Storbritannien, Belgien och Portugal. Finns i länderna däremellan men även i Ukraina och Rumänien. I Norden har den bara påträffats i Sverige och då framför allt i stora sjöar; Vänern och Mälaren men är också känd från sjön Yngern i Stockholms län. Litoralens mjukbottnar undersöks sällan vid bottenfaunaundersökningar och därför finns det med stor sannolikhet flera okända populationer i Sverige. Kunskapsbrist råder om artens status men sannolikt är den känslig för organiska föroreningar och har minskat till följd av eutrofieringen. I flera tyska delstater, liksom i Tjeckien är arten rödlistad i klasserna CR eller EN, d v s akut eller starkt hotad. Sannolikt är den hotad i stora delar av Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Ephemeridae - sanddagsländor 
 • Släkte
  Ephemera  
 • Art
  Ephemera glaucopsPictet, 1843

Stor kunskapsbrist råder om artens ekologi vilken dock förefaller likna den betydligt vanligare Ephemera vulgata. E. glaucops synes emellertid vara mer knuten till större sjöar vilket visas av de svenska förekomsterna i Vänern och Mälaren. Livscykeln inom släktet är oftast treårig men kan variera beroende på vattentemperaturen. Larverna är detritusätare och gräver gångar i bottensedimentet, men kan också förflytta sig längre sträckor simmande över bottnen. Larverna påträffas oftast på sandbotten med stort inslag av organiskt material, ofta på de djupare delarna av litoralen, ned till sublitoralen. De vuxna sländorna lever endast några dagar och förtär ingen föda under denna period. Hannarna flyger uppåt och dalar sedan nedåt i ett rytmiskt mönster, ofta i stora svärmar. Honorna är mer diskreta och syns oftast inte förrän de är redo för parning då de flyger in i svärmen av hannar. De befruktade honorna flyger sedan över vattnet och äggläggning sker genom att doppa bakkroppen på en rad platser.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Kunskapen om arten är begränsad men den synes den vara känslig för eutrofiering. De två fränderna inom släktet, E. vulgata och E. danica är mycket känsliga för försurning och man kan därför anta att detta även gäller för E. glaucops. Dessa två miljöfaktorer är idag under kontroll i Sverige, särskilt i större sjöar. Artens ovanlighet gör att den sannolikt har flera okända miljökrav och mer kunskap om dessa behöver skapas.

Påverkan
 • Vattengrumling (Viss negativ effekt)
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Öka kunskapen om artens ekologi samt om dess utbredning i Sverige. Då arten är starkt hotad på många håll i Europa är det viktigt att utreda den svenska andelens storlek. Eftersom Sverige hyser många större sjöar med god vattenkvalitet kan andelen vara betydande. Dock kan vårt nordliga klimat vara en begränsande faktor för arten.

Blanke, D., Doerfer, K., Boewingloh, F. 1993. Rediscovery of Ephemera glaucops Pictet, 1843 for Lower Saxony (Insecta: Ephemeroptera). Braunschweiger Naturkundliche Schriften. 4: 451–453.

Degerman, E., Fernholm, B. och Lingdell, P-E. 1994. Bottenfauna och fisk i sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket rapport nr 4345: 37, 183.

Engblom, E. 1996. Ephemeroptera, Mayflies. In Aquatic Insects of North Europe. P. 13-53. Apollo Books Stenstrup.

http://www.faunaeur.org

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Ephemeridae - sanddagsländor 
 • Släkte
  Ephemera  
 • Art
  Ephemera glaucops, Pictet, 1843
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.