Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Paraleptophlebia werneri

Organismgrupp Sländor, Dagsländor Paraleptophlebia werneri
  Sländor, Dagsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, och även sländan har tre bakre spröt.Larverna har två rader med yttre gälar på bakkroppen. Larven av Paraleptophlebia werneri är 5–6 mm och mörkgul. Honorna har stora ljusa områden kring ögonen. Gälbladen är avlångt spetsiga och tvåflikiga. Benen har tagglika utskott som är spetsigare och sitter glesare än på andra arter i familjen, vilket är artskiljande karaktärer. De vuxna sländorna bestäms på könsdelar och bakvingarnas längd kontra framvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Paraleptophlebia werneri Observationer i Sverige för Paraleptophlebia werneri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
P. werneri har en vid utbredning i Europa från Storbritannien till Frankrike, Tyskland, Östeuropa och nordliga ryska republiker. Den finns i samtliga skandinaviska länder men är i Sverige endast känd från fjällen, där larver är funna under juli månad i små vattensamlingar (källvatten). I lågfjällsområdet vid Pieljekaise nationalpark påträffades arten i 3 av 4 undersökta vatten. Den är även funnen i en bäck i Åsele lappmark. Det är dock mycket sannolikt att arten finns på fler lokaler då dess livsmiljöer sällan undersöks.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Främst funnen i små vattensamlingar (källvatten) i lågfjällsområdet i Pieljekaise nationalpark. Senaste fyndet utanför Kiruna 2006. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever i rinnande och stillastående temporära vatten och är väl anpassad till dessa miljöer. Livscykeln är ettårig och vintern tillbringas som vilägg följt av en snabb larvutveckling under våren. Vuxna sländor påträffas i svenska förhållanden under juli, medan flygperioden i de södra delarna av utbredningsområdet är mellan maj och juni. Larverna påträffas ofta bland döda löv eller i täta bestånd av mossor eller vattenväxter. Kunskapen om artens ekologi är i övrigt bristfällig men troligen är den växtätare/detritivor. Utöver flygperioden och utseende vet vi nästan ingenting om de vuxna sländorna som dock lever en mycket kort period och i likhet med andra dagsländor inte intar föda.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Vattenmassa
Vattenmassa
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Ephemeroptera (dagsländor), Familj Leptophlebiidae (starrdagsländor), Släkte Paraleptophlebia, Art Paraleptophlebia werneri Ulmer, 1919 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Främst funnen i små vattensamlingar (källvatten) i lågfjällsområdet i Pieljekaise nationalpark. Senaste fyndet utanför Kiruna 2006. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, och även sländan har tre bakre spröt.Larverna har två rader med yttre gälar på bakkroppen. Larven av Paraleptophlebia werneri är 5–6 mm och mörkgul. Honorna har stora ljusa områden kring ögonen. Gälbladen är avlångt spetsiga och tvåflikiga. Benen har tagglika utskott som är spetsigare och sitter glesare än på andra arter i familjen, vilket är artskiljande karaktärer. De vuxna sländorna bestäms på könsdelar och bakvingarnas längd kontra framvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Paraleptophlebia werneri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Paraleptophlebia werneri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.P. werneri har en vid utbredning i Europa från Storbritannien till Frankrike, Tyskland, Östeuropa och nordliga ryska republiker. Den finns i samtliga skandinaviska länder men är i Sverige endast känd från fjällen, där larver är funna under juli månad i små vattensamlingar (källvatten). I lågfjällsområdet vid Pieljekaise nationalpark påträffades arten i 3 av 4 undersökta vatten. Den är även funnen i en bäck i Åsele lappmark. Det är dock mycket sannolikt att arten finns på fler lokaler då dess livsmiljöer sällan undersöks.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Leptophlebiidae - starrdagsländor 
 • Släkte
  Paraleptophlebia  
 • Art
  Paraleptophlebia werneriUlmer, 1919

Arten lever i rinnande och stillastående temporära vatten och är väl anpassad till dessa miljöer. Livscykeln är ettårig och vintern tillbringas som vilägg följt av en snabb larvutveckling under våren. Vuxna sländor påträffas i svenska förhållanden under juli, medan flygperioden i de södra delarna av utbredningsområdet är mellan maj och juni. Larverna påträffas ofta bland döda löv eller i täta bestånd av mossor eller vattenväxter. Kunskapen om artens ekologi är i övrigt bristfällig men troligen är den växtätare/detritivor. Utöver flygperioden och utseende vet vi nästan ingenting om de vuxna sländorna som dock lever en mycket kort period och i likhet med andra dagsländor inte intar föda.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Småvatten, Sötvattensstrand, Fjällbiotoper, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Små tillfälliga vatten löper stor risk att skadas eller förstöras av skogsbrukets aktiviteter som terrängkörning och vägbyggen. Även terrängkörning i fjällen kan vara ett hot. Dessa aktiviteter måste utföras med hänsyn till småvatten och utbildningsinsatser behövs.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Att de norrländska vatten som idag hyser arten eller har förutsättningar att hysa arten bevaras i nuvarande skick. Kunskapen om arten behöver förbättras.

Bauernfeind, E. & Moog, O. 2000. Mayflies (Insecta: Ephemeroptera) and the assessment of ecological integrity: a methodological approach. Hydrobiologia. 422/423: 71–83.

Elliott, J.M, Humpesch, U.H. & Macan, T.M 1988. Larvae of the British Ephemeroptera. A key with ecological notes. Freshwater Biological Association, Ambleside. Scientific Publication No. 49.

Engblom, E. 1996. Ephemeroptera, Mayflies. In Aquatic Insects of North Europe. P. 13-53. Apollo Books Stenstrup.

http://www.faunaeur.org/

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Leptophlebiidae - starrdagsländor 
 • Släkte
  Paraleptophlebia  
 • Art
  Paraleptophlebia werneri, Ulmer, 1919
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.