Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Beraea maura

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Beraea maura
  Sländor, Nattsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Larver av släktet Beraea har orangefärgade huvuden och första bakkroppsskölden ett avrundat utskott på bakre delen. Den viktigaste karaktären för att särskilja B. maura är dess analutskott som har två utåtriktade krokar. Dess närmsta släkting i Sverige (B. pullata) har krokar som ej är utåtriktade. Den fullt utvecklade larven har en längd av 4–4,5 mm. Huset smalt, böjt och består av fina sandkorn. De vuxna sländorna har avlångt droppformade och långhåriga vingar som vid vila ligger som ett tak över kroppen. Vingbredden är 10-12 mm, antennerna ungefär lika långa som framvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Beraea maura Observationer i Sverige för Beraea maura
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i större delen av Europa. Anses vara allmän i Storbritannien. I Norden förekommer den i Sverige, Danmark och Norge men saknas i Finland. I Sverige är den ovanlig. Efter 1980 påträffad i Halland (två lokaler), Västergötland, i Hornån och Rödån, samt i Östergötland vid Omberg. Äldre fynd även från Skåne, Gotland och Södermanland. Viss kunskapsbrist föreligger dock. I Storbritannien förekommer arten ofta tillsammans med de i Sverige likaledes rödlistade nattsländorna Crunoecia irrorata och Ernodes articularis
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Larven lever i strandzonen av små bäckar med kraftig källuppflödespåverkan, samt i små rännilar. De kända lokalerna hyser i övrigt en speciellt fauna vilket tyder på att arten är krävande. Efter 1980 påträffad i Halland (två lokaler), Västergötland, i Hornån och Rödån, samt i Östergötland vid Omberg. Äldre fynd även från Skåne, Gotland och Södermanland. Livsmiljön hotas av skogsbrukets aktiviteter; dikning, terrängkörning med stora maskiner, bygge av skogsbilvägar. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (75-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (300-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Lever i källor, en biotop som hotas av skogsbruket, samt klimatförändringar. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Larven är omnivor/detrivor och lever i strandzonen av små bäckar med kraftig källuppflödespåverkan, samt i små rännilar, speciellt i ädellövskog. Vissa författare kallar arten semi-terrester och syftar på att den påträffas bland blöta löv ovan vattenlinjen. I likhet med de andra representanterna för familjen Beraidae har den vuxna insekten en relativt kort flygtid under för- och högsommar.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Beraeidae (sandrörsnattsländor), Släkte Beraea, Art Beraea maura (Curtis, 1834) Synonymer Beraea maurus (Curtis, 1834), Thya maurus Curtis, 1834

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Larven lever i strandzonen av små bäckar med kraftig källuppflödespåverkan, samt i små rännilar. De kända lokalerna hyser i övrigt en speciellt fauna vilket tyder på att arten är krävande. Efter 1980 påträffad i Halland (två lokaler), Västergötland, i Hornån och Rödån, samt i Östergötland vid Omberg. Äldre fynd även från Skåne, Gotland och Södermanland. Livsmiljön hotas av skogsbrukets aktiviteter; dikning, terrängkörning med stora maskiner, bygge av skogsbilvägar. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (75-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (300-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Lever i källor, en biotop som hotas av skogsbruket, samt klimatförändringar. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Larver av släktet Beraea har orangefärgade huvuden och första bakkroppsskölden ett avrundat utskott på bakre delen. Den viktigaste karaktären för att särskilja B. maura är dess analutskott som har två utåtriktade krokar. Dess närmsta släkting i Sverige (B. pullata) har krokar som ej är utåtriktade. Den fullt utvecklade larven har en längd av 4–4,5 mm. Huset smalt, böjt och består av fina sandkorn. De vuxna sländorna har avlångt droppformade och långhåriga vingar som vid vila ligger som ett tak över kroppen. Vingbredden är 10-12 mm, antennerna ungefär lika långa som framvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Beraea maura

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Beraea maura

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i större delen av Europa. Anses vara allmän i Storbritannien. I Norden förekommer den i Sverige, Danmark och Norge men saknas i Finland. I Sverige är den ovanlig. Efter 1980 påträffad i Halland (två lokaler), Västergötland, i Hornån och Rödån, samt i Östergötland vid Omberg. Äldre fynd även från Skåne, Gotland och Södermanland. Viss kunskapsbrist föreligger dock. I Storbritannien förekommer arten ofta tillsammans med de i Sverige likaledes rödlistade nattsländorna Crunoecia irrorata och Ernodes articularis
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Sericostomatoidea  
 • Familj
  Beraeidae - sandrörsnattsländor 
 • Släkte
  Beraea  
 • Art
  Beraea maura(Curtis, 1834)
  Synonymer
  Beraea maurus (Curtis, 1834)
  Thya maurus Curtis, 1834

Larven är omnivor/detrivor och lever i strandzonen av små bäckar med kraftig källuppflödespåverkan, samt i små rännilar, speciellt i ädellövskog. Vissa författare kallar arten semi-terrester och syftar på att den påträffas bland blöta löv ovan vattenlinjen. I likhet med de andra representanterna för familjen Beraidae har den vuxna insekten en relativt kort flygtid under för- och högsommar.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Småvatten

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Hotas av skogsbruk (habitatförstörelse och sedimentpålagring) samt småskalig vattenkraft. Den starkt fragmenterade utbredningen är ett hot i sig.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Bevara källor och källbäckar där arten lever. Tillse att skogsbruket tar ökad hänsyn till småbäckar och källor.

Degerman, E., Fernholm, B. och Lingdell, P-E. 1994. Bottenfauna och fisk i sjöar och vattendrag.

Naturvårdsverket rapport nr 4345: 119, 192.

Gullefors, B. 2002. Sveriges nattsländor (Trichoptera), en provinsalkatalog med nyare fynduppgifter. Entomologisk Tidskrift. 123:131–147.

Lepneva, S.G. 1971. Trichoptera. Larvae and pupae of integripalpia. Israel program for Scientific Translations. Jerusalem. 700 sidor.

Malicky, H. 1983. Atlas of European Trichoptera. Dr. W. Junk Publishers. The Hauge-Boston.-London. 298pp.

Wallace, I.D., Wallace, B. & Philipson, G.N. 2003. A key to the Case-bearing Caddis Larvae of Britain and Ireland. Freshw. Biol. Ass. No.61. 259pp.

Wiberg-Larsen, P. 1979. Revised key to larvae of Beraeide in NW Europe (Trichoptera). Entomologica Scandinavica. 10 :112–118.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Sericostomatoidea  
 • Familj
  Beraeidae - sandrörsnattsländor 
 • Släkte
  Beraea  
 • Art
  Beraea maura, (Curtis, 1834)
  Synonymer
  Beraea maurus (Curtis, 1834)
  Thya maurus Curtis, 1834
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.