Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ceraclea excisa

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Ceraclea excisa
  Sländor, Nattsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ceraclea excisa har i likhet med övriga nattsländor vingar som ligger taklagda över kroppen vid vila. Vuxna nattsländor i familjen Leptoceridae kännetecknas av sina mycket långa antenner vilka är 2–3 gånger så långa som framvingarna. C. excisa är gråbrun och har en vingbredd på ca 15 mm. Artbestämning av adulter görs genom att studera könsdelarna. Larvhuset är byggt av sand och utmärks av ett dorsalt överhäng vid öppningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ceraclea excisa Observationer i Sverige för Ceraclea excisa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
C. excisa är en cirkumpolär art som i Europa finns i Sverige, Finland och Norra Ryssland. Den finns även i östra Ryssland och i Nordamerika där den synes vara vanligare än i Skandinavien. I Sverige är den påträffad på en handfull lokaler utmed Norrlandskusten ned till Ångermanland, samt kring Jokkmokk och Pajala. Bestämningsproblem föreligger dock för larverna vilket gjort att kunskapen är dålig.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever i strömmande vatten, endast känd från Ångermanland, Norrbotten och Lule lappmark. Bestämningsproblem föreligger vilket lett till att kunskapen är dålig. Dock synes arten generellt kräva tämligen rent vatten, hotas sannolikt av skogsbrukets aktiviteter. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-125). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. 81280= enligt beräkning 081111. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (64-500) km². 64 = utifrån fynddata 081116. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Intensivt skogsbruk i utbredningsområdet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i strömmande vatten. Troligtvis förtär den detritus och sötvattensvamp. Artens parningsbeteende studerat av Gullefors & Petersson (1993): flyger i ett mönster som liknar horisontella åttor strax ovan vattenytan. I Quebec anses den vara en högsommarart med huvudsaklig flygtid i juli.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Leptoceridae (långhornssländor), Släkte Ceraclea, Art Ceraclea excisa (Morton, 1904) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever i strömmande vatten, endast känd från Ångermanland, Norrbotten och Lule lappmark. Bestämningsproblem föreligger vilket lett till att kunskapen är dålig. Dock synes arten generellt kräva tämligen rent vatten, hotas sannolikt av skogsbrukets aktiviteter. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-125). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. 81280= enligt beräkning 081111. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (64-500) km². 64 = utifrån fynddata 081116. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Intensivt skogsbruk i utbredningsområdet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ceraclea excisa har i likhet med övriga nattsländor vingar som ligger taklagda över kroppen vid vila. Vuxna nattsländor i familjen Leptoceridae kännetecknas av sina mycket långa antenner vilka är 2–3 gånger så långa som framvingarna. C. excisa är gråbrun och har en vingbredd på ca 15 mm. Artbestämning av adulter görs genom att studera könsdelarna. Larvhuset är byggt av sand och utmärks av ett dorsalt överhäng vid öppningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ceraclea excisa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ceraclea excisa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.C. excisa är en cirkumpolär art som i Europa finns i Sverige, Finland och Norra Ryssland. Den finns även i östra Ryssland och i Nordamerika där den synes vara vanligare än i Skandinavien. I Sverige är den påträffad på en handfull lokaler utmed Norrlandskusten ned till Ångermanland, samt kring Jokkmokk och Pajala. Bestämningsproblem föreligger dock för larverna vilket gjort att kunskapen är dålig.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Leptoceroidea  
 • Familj
  Leptoceridae - långhornssländor 
 • Släkte
  Ceraclea  
 • Art
  Ceraclea excisa(Morton, 1904)

Lever i strömmande vatten. Troligtvis förtär den detritus och sötvattensvamp. Artens parningsbeteende studerat av Gullefors & Petersson (1993): flyger i ett mönster som liknar horisontella åttor strax ovan vattenytan. I Quebec anses den vara en högsommarart med huvudsaklig flygtid i juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Har sannolikt krav på tämligen rent vatten. Kan vara hotad av åtgärder inom skogsbruket såsom förändrad vattenkvalitet efter dikning, vägbygge och terrängkörning.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Att öka kunskapen om artens ekologi, miljökrav samt utbredning i norra Sverige.

Degerman, E., Fernholm, B. och Lingdell, P-E. 1994. Bottenfauna och fisk i sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket rapport nr 4345: 119, 192.

Gullefors, B. & Petersson, E. 1993. Sexual Dimorphism in Relation to Swarming and Pair Formation Patterns in Leptocerid Caddisflies (Trichoptera: Leptoceridae). Journal of lnsect Behavior. 6: 563-577.

Gullefors, B. 2002. Sveriges nattsländor (Trichoptera), en provinsalkatalog med nyare fynduppgifter. Entomologisk Tidskrift. 123:131-147.

Harper, P.P. 1990. Associations of aquatic insects (Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera) in a network of subarctic lakes and streams in Québec. Hydrobiologia 199: 43-64.

Lepneva, S.G. 1971. Trichoptera. Larvae and pupae of integripalpia. Israel program for Scientific Translations. Jerusalem. 700 pp.

Malicky, H. 1983. Atlas of European Trichoptera. Dr. W. Junk Publishers. The Hauge-Boston.-London. 298pp.

Richardson, J.S. & Clifford, H.F. 1986. Phenology and ecology of some Trichoptera in a low-gradient boreal stream. J. N. Am. Benthol. Soc. 5: 191-199. http://www.entomology.ualberta.ca/searching_species_details.php?s=2331

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Leptoceroidea  
 • Familj
  Leptoceridae - långhornssländor 
 • Släkte
  Ceraclea  
 • Art
  Ceraclea excisa, (Morton, 1904)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.