Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ernodes articularis

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Ernodes articularis
  Sländor, Nattsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Larven är 7–9 mm och har orangefärgat huvud. Huset är svagt böjt och byggt av sandkorn. Arten kan bestämmas med två karaktärer; dels främre änden på huset som har ett utskott vid öppningen, dels på ett utskott på bakre delen av första bakkroppsskölden. Den vuxna insekten har likt övriga nattsländor vingar som vid vila ligger som ett tak över kroppen. Vingbredden är 8–10 mm och antennerna ungefär lika långa som framvingarna. Den utstickande maxillarpalpen har fem segement och tät behåring, två karaktärer som E. articularis delar med de övriga tre svenska arterna i familjen Beraidae.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ernodes articularis Observationer i Sverige för Ernodes articularis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Finns stora delar av västra Europa med undantag av iberiska halvön samt Norge och Finland. Österut förekommer den till Vitryssland. I Sverige är den endast känd från Skåne. Arten är lätt att bestämma men ändå finns väldigt få fynd. Den förekommer dock i biotoper och årstider där undersökningar sällan sker. Det finns indirekta indikationer på att den kräver rent vatten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever bland mossa och löv i små rännilar och källor. Endast känd från ett fynd, tidigt 70-tal i Stampenbäcken i Skåne. Bofast på Själland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever bland mossa och löv i små rännilar och källor. Sannolikt herbivor/detritivor. I Storbritannien påträffas arten ofta tillsammans med den närbesläktade och i Sverige likaledes rödlistade Beraea maura. De vuxna sländornas ekologi är ej studerad.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Beraeidae (sandrörsnattsländor), Släkte Ernodes, Art Ernodes articularis (Pictet, 1834) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever bland mossa och löv i små rännilar och källor. Endast känd från ett fynd, tidigt 70-tal i Stampenbäcken i Skåne. Bofast på Själland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Larven är 7–9 mm och har orangefärgat huvud. Huset är svagt böjt och byggt av sandkorn. Arten kan bestämmas med två karaktärer; dels främre änden på huset som har ett utskott vid öppningen, dels på ett utskott på bakre delen av första bakkroppsskölden. Den vuxna insekten har likt övriga nattsländor vingar som vid vila ligger som ett tak över kroppen. Vingbredden är 8–10 mm och antennerna ungefär lika långa som framvingarna. Den utstickande maxillarpalpen har fem segement och tät behåring, två karaktärer som E. articularis delar med de övriga tre svenska arterna i familjen Beraidae.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ernodes articularis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ernodes articularis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Finns stora delar av västra Europa med undantag av iberiska halvön samt Norge och Finland. Österut förekommer den till Vitryssland. I Sverige är den endast känd från Skåne. Arten är lätt att bestämma men ändå finns väldigt få fynd. Den förekommer dock i biotoper och årstider där undersökningar sällan sker. Det finns indirekta indikationer på att den kräver rent vatten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Sericostomatoidea  
 • Familj
  Beraeidae - sandrörsnattsländor 
 • Släkte
  Ernodes  
 • Art
  Ernodes articularis(Pictet, 1834)

Lever bland mossa och löv i små rännilar och källor. Sannolikt herbivor/detritivor. I Storbritannien påträffas arten ofta tillsammans med den närbesläktade och i Sverige likaledes rödlistade Beraea maura. De vuxna sländornas ekologi är ej studerad.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Bäckar och mycket små vattendrag påverkas ofta starkt negativt av det moderna skogsbruket där fordonskörning och vägbyggen i skogen kan förstöra dessa biotoper.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Skydda artens speciella biotop. Tillse att hänsyn tas vid skogsbruk.

Degerman, E., Fernholm, B. och Lingdell, P-E. 1994. Bottenfauna och fisk i sjöar och vattendrag.

Naturvårdsverket rapport nr 4345: 119, 192.

Gullefors, B. 2002. Sveriges nattsländor (Trichoptera), en provinsalkatalog med nyare fynduppgifter. Entomologisk Tidskrift. 123:131–147.

Lepneva, S.G. 1971. Trichoptera. Larvae and pupae of integripalpia. Israel program for Scientific Translations. Jerusalem. 700 sidor.

Malicky, H. 1983. Atlas of European Trichoptera. Dr. W. Junk Publishers. The Hauge-Boston.-London. 298pp.

Wallace, I.D., Wallace, B. & Philipson, G.N. 2003. A key to the Case-bearing Caddis Larvae of Britain and Ireland. Freshw. Biol. Ass. No.61. 259pp.

Wiberg-Larsen, P. 1979. Revised key to larvae of Beraeide in NW Europe (Trichoptera). Entomologica Scandinavica. 10 :112–118.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Sericostomatoidea  
 • Familj
  Beraeidae - sandrörsnattsländor 
 • Släkte
  Ernodes  
 • Art
  Ernodes articularis, (Pictet, 1834)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.