Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Orthotrichia tragetti

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Orthotrichia tragetti
  Sländor, Nattsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hydroptilidae är den familj bland Sveriges nattsländor där det råder störst kunskapsbrist såväl om ekologi, utbredning som om larvernas utseende. Hydroptilider är våra till storleken minsta nattsländor. Larven av Orthotrichia tragetti är dåligt känd (Lepneva) men liksom de övriga artena i släktet är den ca 3 mm och spinner ett hus av silkestrådar. Orthotrichias larvhus har en relativt rund tvärsnittsarea, jämfört med de övriga släktena i familjen som spinner hus som är mer tillplattat från sidorna. Den vuxna sländan har i likhet med övriga nattsländor vingar som vid vila ligger v-format taklagda över kroppen. Vuxna nattsländor i familjen Hydroptilidae har antenner som kan förefalla långa men i jämförelse med flera andra familjer är de modesta, något kortare än framvingarna. Vingbredden är 6-7 mm. Artbestämning görs genom att studera könsdelarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Orthotrichia tragetti Observationer i Sverige för Orthotrichia tragetti
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Finns i stora delar av Västeuropa men inte känd från Iberiska halvön, Benelux-länderna samt Irland. Österut finns den till Polen och Bulgarien och i enstaka Ryska delrepubliker. Ett par vetenskapligt publicerade fynd finns även från Östligaste Sibirien och Vietnam, vilket tyder på att artens verkliga utbredning är större än vad vi vet idag. I Sverige var arten under lång tid endast känd från Skåne men under 2000-talet har den fångats i en ljusfälla vi Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. O. tragetti artbestäms aldrig i miljöövervakningssammanhang eftersom larverna är omöjliga att särskilja. Släktet är dock enkelt att bestämma men Orthotrichias livsmiljöer undersöks sällan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Endast känd från Skåne och Uppland. Artbestäms sällan i miljöövervakningssammanhang (larverna är omöjliga att särskilja), men som släkte är larven lättigenkänlig och arterna är generellt ovanliga. Släktet lever i naturligt eutrofa vatten. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Troligen har O. tragetti liknande födovanor som de övriga arterna i släktet, d v s livnär sig på små partiklar av detritus och växter. Larver av Orthotrichia påträffas i stillastående näringsrika vatten.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Hydroptilidae (smånattsländor), Släkte Orthotrichia, Art Orthotrichia tragetti Mosely, 1930 Synonymer Orthotricha tragetti Mosely, 1930

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Endast känd från Skåne och Uppland. Artbestäms sällan i miljöövervakningssammanhang (larverna är omöjliga att särskilja), men som släkte är larven lättigenkänlig och arterna är generellt ovanliga. Släktet lever i naturligt eutrofa vatten. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Hydroptilidae är den familj bland Sveriges nattsländor där det råder störst kunskapsbrist såväl om ekologi, utbredning som om larvernas utseende. Hydroptilider är våra till storleken minsta nattsländor. Larven av Orthotrichia tragetti är dåligt känd (Lepneva) men liksom de övriga artena i släktet är den ca 3 mm och spinner ett hus av silkestrådar. Orthotrichias larvhus har en relativt rund tvärsnittsarea, jämfört med de övriga släktena i familjen som spinner hus som är mer tillplattat från sidorna. Den vuxna sländan har i likhet med övriga nattsländor vingar som vid vila ligger v-format taklagda över kroppen. Vuxna nattsländor i familjen Hydroptilidae har antenner som kan förefalla långa men i jämförelse med flera andra familjer är de modesta, något kortare än framvingarna. Vingbredden är 6-7 mm. Artbestämning görs genom att studera könsdelarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Orthotrichia tragetti

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Orthotrichia tragetti

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Finns i stora delar av Västeuropa men inte känd från Iberiska halvön, Benelux-länderna samt Irland. Österut finns den till Polen och Bulgarien och i enstaka Ryska delrepubliker. Ett par vetenskapligt publicerade fynd finns även från Östligaste Sibirien och Vietnam, vilket tyder på att artens verkliga utbredning är större än vad vi vet idag. I Sverige var arten under lång tid endast känd från Skåne men under 2000-talet har den fångats i en ljusfälla vi Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. O. tragetti artbestäms aldrig i miljöövervakningssammanhang eftersom larverna är omöjliga att särskilja. Släktet är dock enkelt att bestämma men Orthotrichias livsmiljöer undersöks sällan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Hydroptiloidea  
 • Familj
  Hydroptilidae - smånattsländor 
 • Släkte
  Orthotrichia  
 • Art
  Orthotrichia tragettiMosely, 1930
  Synonymer
  Orthotricha tragetti Mosely, 1930

Troligen har O. tragetti liknande födovanor som de övriga arterna i släktet, d v s livnär sig på små partiklar av detritus och växter. Larver av Orthotrichia påträffas i stillastående näringsrika vatten.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Släktet lever i kraftigt eutrofierade vatten, kan därför möjligen missgynnas av minskat näringsläckage från jordbruk och samhälle.
Den viktigaste åtgärden är att öka kunskapen om artens ekologi och miljökrav. Särskilt larvernas krav eftersom O. angustella, liksom övriga nattsländor tillbringar större delen av livet som larv.

Botosaneanu, L. & Levanidova, I.M. 1988. Trichoptera Hydroptilidae (Insecta) from Soviet Union Far-Eastern territories. Amsterdam.

Gullefors, B. 2002. Sveriges nattsländor (Trichoptera), en provinsalkatalog med nyare fynduppgifter. Entomologisk Tidskrift. 123:131–147.

Malicky, H. 1983. Atlas of European Trichoptera. Dr. W. Junk Publishers. The Hauge-Boston.-London. 298pp.

Olah, J. 1989. Thirty-five new hydroptilid species from Vietnam (Trichoptera, Hydroptilidae). ACTA ZOOL. (HUNG.). 35: 255-293.

Tachet, H., Usseglio-Polatera, P. & Roux, C. 1994. Theoretical habitat templets, species traits, and species richness: Trichoptera in the Upper Rhône River and its floodplain Freshwater Biology 31:, 397–415.

Wallace, I.D., Wallace, B. & Philipson, G.N. 2003. Keys to the Case-bearing Caddis Larvae of Britain and Ireland. Freshwater Biological Association. No.61. 259pp.

http://www.faunaeur.org/ http://entweb.clemson.edu/database/trichopt/

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Hydroptiloidea  
 • Familj
  Hydroptilidae - smånattsländor 
 • Släkte
  Orthotrichia  
 • Art
  Orthotrichia tragetti, Mosely, 1930
  Synonymer
  Orthotricha tragetti Mosely, 1930
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.