Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Setodes punctatus

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Setodes punctatus
  Sländor, Nattsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vuxna nattsländor i familjen Leptoceridae kännetecknas av sina mycket långa antenner vilka är 2–3 gånger så långa som framvingarna. Setodes punctatus har i likhet med övriga nattsländor vingar som ligger taklagda över kroppen vid vila. Vingbredden är 15 mm. Artbestämning av adulter görs genom att studera könsdelarna. Larven är drygt 5 mm och har jämförelsevis långa antenner även om dessa är betydligt kortare än hos vuxna sländor. Huset är svagt böjt och byggt av sand. Den viktigaste artskiljande karaktären är att Setodes punctatus har en platta med små tänder vid bakkroppens ände.
Utbredning
Länsvis förekomst för Setodes punctatus Observationer i Sverige för Setodes punctatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten påträffades för första gången i Sverige i Ätran vid Falkenberg 1996. Sedan dess har såväl larver som vuxna återfunnits vid flera tillfällen på denna lokal. Den har dock inte återfunnits på fler lokaler och är således mycket ovanlig. S. punctatus är spridd över Europa och österut till Iran, men förutom det svenska fyndet saknas den i de nordvästra delarna, d v s nordtyskland och Skandinavien. Den är känd från Storbritannien men har inte påträffats där under de senaste 30 åren.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten påträffades för första gången i Sverige i Ätran vid Falkenberg 1996. Sedan dess har såväl larver som vuxna individer återfunnits vid flera tillfällen på denna lokal. Trots att dess livsmiljö är välundersökt har den inte påträffats på fler lokaler. Larverna lever på sandig - grusig botten i snabbt rinnande delar av älvar och större vattendrag. Biotopen är välundersökt varför sannolikheten att finna ej upptäckta populationer är liten. Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Larverna lever på sandig – grusig botten i snabbt rinnande delar av älvar och större vattendrag. Allätare men påväxtalger är troligtvis den huvudsakliga födan. Utifrån utländska studier kan man förmoda att de vuxna sländorna har sin flygperiod under juli – augusti i svenska förhållanden. Både larvernas och de vuxna sländornas ekologi är i övrigt dåligt kända.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Leptoceridae (långhornssländor), Släkte Setodes, Art Setodes punctatus (Fabricius, 1793) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten påträffades för första gången i Sverige i Ätran vid Falkenberg 1996. Sedan dess har såväl larver som vuxna individer återfunnits vid flera tillfällen på denna lokal. Trots att dess livsmiljö är välundersökt har den inte påträffats på fler lokaler. Larverna lever på sandig - grusig botten i snabbt rinnande delar av älvar och större vattendrag. Biotopen är välundersökt varför sannolikheten att finna ej upptäckta populationer är liten. Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Vuxna nattsländor i familjen Leptoceridae kännetecknas av sina mycket långa antenner vilka är 2–3 gånger så långa som framvingarna. Setodes punctatus har i likhet med övriga nattsländor vingar som ligger taklagda över kroppen vid vila. Vingbredden är 15 mm. Artbestämning av adulter görs genom att studera könsdelarna. Larven är drygt 5 mm och har jämförelsevis långa antenner även om dessa är betydligt kortare än hos vuxna sländor. Huset är svagt böjt och byggt av sand. Den viktigaste artskiljande karaktären är att Setodes punctatus har en platta med små tänder vid bakkroppens ände.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Setodes punctatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Setodes punctatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffades för första gången i Sverige i Ätran vid Falkenberg 1996. Sedan dess har såväl larver som vuxna återfunnits vid flera tillfällen på denna lokal. Den har dock inte återfunnits på fler lokaler och är således mycket ovanlig. S. punctatus är spridd över Europa och österut till Iran, men förutom det svenska fyndet saknas den i de nordvästra delarna, d v s nordtyskland och Skandinavien. Den är känd från Storbritannien men har inte påträffats där under de senaste 30 åren.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Leptoceroidea  
 • Familj
  Leptoceridae - långhornssländor 
 • Släkte
  Setodes  
 • Art
  Setodes punctatus(Fabricius, 1793)

Larverna lever på sandig – grusig botten i snabbt rinnande delar av älvar och större vattendrag. Allätare men påväxtalger är troligtvis den huvudsakliga födan. Utifrån utländska studier kan man förmoda att de vuxna sländorna har sin flygperiod under juli – augusti i svenska förhållanden. Både larvernas och de vuxna sländornas ekologi är i övrigt dåligt kända.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Artens miljökrav är dåligt kända men i Sverige är sannolikt ovanligheten ett hot i sig eftersom oförutsägbara och slumpmässiga händelser kan få stora konsekvenser för beståndet. I övrigt har larvens livsmiljö i Sverige, relativt stora vattendrag, ofta goda förhållanden vad gäller vattenkemi och föroreningar.

Påverkan
 • Vattengrumling (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
De viktigaste åtgärderna är att öka kunskapen om artens ekologi och miljökrav samt att tillse att den kända lokalen i Ätran inte påverkas av miljöförändringar.

Gullefors, B. 2002. Sveriges nattsländor (Trichoptera), en provinsalkatalog med nyare fynduppgifter. Entomologisk Tidskrift. 123:131-147.

Malicky, H. 1983. Atlas of European Trichoptera. Dr. W. Junk Publishers. The Hauge-Boston.-London. 298pp.

Wallace, I.D., Wallace, B. & Philipson, G.N. 2003. Keys to the Case-bearing Caddis Larvae of Britain and Ireland. Freshwater Biological Association. No.61. 259pp.

Tachet, H., Usseglio-Polatera, P. & Roux, C. 1994. Theoretical habitat templets, species traits, and species richness: Trichoptera in the Upper Rhône River and its floodplain Freshwater Biology 31:, 397–415.

Wiberg-Larsen, P., Medin, M. & Nilsson, P.-A. 1998. First record of Setodes punctatus (Trichoptera: Leptoceridae) in NW Europe. Entomologisk tidskrift 119: 37-40.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Leptoceroidea  
 • Familj
  Leptoceridae - långhornssländor 
 • Släkte
  Setodes  
 • Art
  Setodes punctatus, (Fabricius, 1793)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.