Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Wormaldia occipitalis

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Wormaldia occipitalis
  Sländor, Nattsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Wormaldia occipitalis tillhör de frilevande nattsländorna. Istället för att bygga ett hus spinner larven 2-3 cm långa tubformade fångstnät vilka fästs på undersidan av stenar i hastigt rinnande bäckar. Larven är 13 mm som störst och särskiljs genom utseendet på halsskölden. Denna och övriga hårda vävnader är rosabruna. Den vuxna sländan har liksom övriga nattsländor v-format taklagda vingar och långa antenner. Hos familjen Philopotamidae är dock antennerna kortare än hos de flesta andra familjer. Vingbredden är knappt 15 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Wormaldia occipitalis Observationer i Sverige för Wormaldia occipitalis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
W. occipitalis finns i större delen av västra Europa och västra Ryssland. I Sverige endast känd från enstaka fynd i Skåne, Halland och Västergötland. Sedan 60-talet endast påträffad i västra Skåne och Halland. Arten är mycket ovanlig i Sverige men sannolikt finns det flera okända populationer.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larverna återfinns i starkt strömmande partier av källflöden och mindre vattendrag. Lutningen på vattnet kan vara nästintill vertikal. Är sannolikt mycket försurningskänslig samt kan drabbas av regleringsföretag. I Sverige endast känd från enstaka fynd i Skåne, Blekinge, Halland och Västergötland. Sedan 60-talet endast påträffad i västra Skåne och Halland. Arten är mycket ovanlig i Sverige men sannolikt finns det flera okända populationer. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-125). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Minvärde utifrån fynddata 20140328. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Lever i mycket små vattendrag i försurningskänsliga områden som påverkas av skogsbruk. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larverna återfinns i starkt strömmande partier av källflöden och mindre vattendrag. Lutningen på vattnet kan vara nästintill vertikal. Maganalyser har visat att arten intar kiselalger och mycket små detrituspartiklar. Öppningen på fångstnätet är också utformad så att endast mycket små partiklar kan passera. Den förefaller gynnas av skuggning och undvika solbelysta miljöer. Detta kan bero på konkurrens om utrymme med algätande fauna på solbelysta substrat. Inte mycket är känt om artens ekologi i övrigt. Vuxna sländor har i England fångats samtliga månader utom december och januari.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Philopotamidae (stengömmenattsländor), Släkte Wormaldia, Art Wormaldia occipitalis (Pictet, 1834) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larverna återfinns i starkt strömmande partier av källflöden och mindre vattendrag. Lutningen på vattnet kan vara nästintill vertikal. Är sannolikt mycket försurningskänslig samt kan drabbas av regleringsföretag. I Sverige endast känd från enstaka fynd i Skåne, Blekinge, Halland och Västergötland. Sedan 60-talet endast påträffad i västra Skåne och Halland. Arten är mycket ovanlig i Sverige men sannolikt finns det flera okända populationer. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-125). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Minvärde utifrån fynddata 20140328. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Lever i mycket små vattendrag i försurningskänsliga områden som påverkas av skogsbruk. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Wormaldia occipitalis tillhör de frilevande nattsländorna. Istället för att bygga ett hus spinner larven 2-3 cm långa tubformade fångstnät vilka fästs på undersidan av stenar i hastigt rinnande bäckar. Larven är 13 mm som störst och särskiljs genom utseendet på halsskölden. Denna och övriga hårda vävnader är rosabruna. Den vuxna sländan har liksom övriga nattsländor v-format taklagda vingar och långa antenner. Hos familjen Philopotamidae är dock antennerna kortare än hos de flesta andra familjer. Vingbredden är knappt 15 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Wormaldia occipitalis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Wormaldia occipitalis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.W. occipitalis finns i större delen av västra Europa och västra Ryssland. I Sverige endast känd från enstaka fynd i Skåne, Halland och Västergötland. Sedan 60-talet endast påträffad i västra Skåne och Halland. Arten är mycket ovanlig i Sverige men sannolikt finns det flera okända populationer.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Philopotamoidea  
 • Familj
  Philopotamidae - stengömmenattsländor 
 • Släkte
  Wormaldia  
 • Art
  Wormaldia occipitalis(Pictet, 1834)

Larverna återfinns i starkt strömmande partier av källflöden och mindre vattendrag. Lutningen på vattnet kan vara nästintill vertikal. Maganalyser har visat att arten intar kiselalger och mycket små detrituspartiklar. Öppningen på fångstnätet är också utformad så att endast mycket små partiklar kan passera. Den förefaller gynnas av skuggning och undvika solbelysta miljöer. Detta kan bero på konkurrens om utrymme med algätande fauna på solbelysta substrat. Inte mycket är känt om artens ekologi i övrigt. Vuxna sländor har i England fångats samtliga månader utom december och januari.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Små vattendrag hotas av skogsbruket genom såväl kalhuggning som maskinkörning i skogen och byggandet av skogsbilvägar. Småskalig vattenkraft är ett hot vars omfattning kan bli större i framtiden. W. occipitalis har i en dansk studie visats vara knuten till beskuggade substrat vilket betyder att kalhuggning sannolikt är mycket negativt. Vad gäller vattenkemi kan mindre vattendrag ha stora fluktuationer i pH vilket kan påverka arten negativt. Eftersom arten idag endast är känd från Skåne och Halland är vattenuttag för bevattning ett troligt hot.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Ökad hänsyn till mindre vattendrag i och jord- och skogsbruket samt insatser för att öka kunskapen om artens ekologi och miljökrav. Ökad hänsyn är särskilt viktigt i de få vattendrag där arten har kända förekomster.

Edington, J. M. & Hildrew, A. G. 1995. Caseless caddis larvae of the British Isles. Freshwater Biological association, No 53: 134 pp.

Gullefors, B. 2002. Sveriges nattsländor (Trichoptera), en provinsalkatalog med nyare fynduppgifter. Entomologisk Tidskrift. 123:131-147.

Lepneva, S.G. 1971. Trichoptera. Larvae and pupae of Annulipalpia. Israel program for Scientific Translations. Jerusalem. 638 pp.

Malicky, H. 1983. Atlas of European Trichoptera. Dr. W. Junk Publishers. The Hauge-Boston.-London. 298pp.

Wiberg-Larsen, P., Brodersen, K.P., Birkholm, S., Grøn, P.N. & Skriver, J. 2000. Species richness and assemblage structure of Trichoptera in Danish streams. Freshwater Biology 43: 633–647.

http://www.faunaeur.org/ http://entweb.clemson.edu/database/trichopt/

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Philopotamoidea  
 • Familj
  Philopotamidae - stengömmenattsländor 
 • Släkte
  Wormaldia  
 • Art
  Wormaldia occipitalis, (Pictet, 1834)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.