Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  citronjordmyra

Organismgrupp Steklar, Myror Lasius carniolicus
Citronjordmyra Steklar, Myror

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Petiolus är låg och tjock, och dess översida (sedd såväl från sidan som bakifrån/framifrån) är rundad. Underkäkspalperna är korta.

Arbetare: Längd 3–3,5 mm. Liknar gul tuvmyra Lasius (Ca.) flavus både i fråga om kroppens gula färg och behåring, men de utstående håren är något kortare och den liggande behåringen något upprest (ser raggig ut). Det finns utstående hår även på huvudets undersida och skenbenens utsida. Ögonen är små. Uppifrån sett är huvudets sidor starkt konvexa bakom de indragna käkfästena, och efterryggens profil är mer jämnt rundad än hos andra jordmyror (nästan som hos släktet Formica). Vid störning avges en stark doft av citronskal. (Även gul tuvmyra och andra jordmyror avger en liknande men svagare doft).

Drottning: Längd 3,5 mm. Helt unik inom underfamiljen Formicinae genom sin ringa storlek (endast obetydligt större än arbetaren). Färgen är gulbrun, och behåringen är kraftigare än hos arbetaren. Käkarna är något smalare än hos de andra jordmyredrottningarna och har längre spetstand. Vingarna (som är helt ljusa) är i förhållande till kroppsstorleken längre än hos andra jordmyror. Äggläggande drottningar har en kraftigt uppsvälld bakkropp.

Hane: Längd 3,5 mm. Liknar gul tuvmyra L. (Ca.) flavus men har kraftigare behåring; exempelvis finns utstående hår på antennskaften och skenbenen, liksom (i stort antal) på huvudets bakkant (saknas helt hos gul tuvmyra). Vingarna är helt ljusa, och käkarna är förhållandevis smala med lång spetstand.

Den i fråga om såväl utseende som levnadssätt liknande arten Lasius (A.) reginae Faber, 1967 förekommer närmast i östra Tyskland. Dock är denna arts honor inte så håriga som honorna av citronjordmyra. Det sammanlagda antalet utstående hår på mellan- och bakskenbenens insida (totalt fyra ben alltså) är högst sex. Hos citronjordmyra är motsvarande siffra för arbetaren över 10 och för drottningen minst 20.
Utbredning
Observationer i Sverige för citronjordmyra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredningsområdet för citronjordmyra täcker (med stora luckor) Syd- och Mellaneuropa samt Asien österut till Mongoliet och Himalaya. Arten är inte funnen i Polen, och från Tyskland föreligger endast två fynd av könsdjur. I Norden förekommer citronjordmyra i Telemark i Norge samt på Öland och Gotland i Sverige.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är känd från alvarmark med god jordmån och är troligen stabil eller minskande på grund av igenväxning både på Öland och Gotland. Förhoppningsvis kommer dock det ökade betet på Ölands alvar att leda till att arten ökar där. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14000 (5300-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (24-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Citronjordmyrans bon finns i öppen, ofta kalkrik mark, ibland med en jordhög ovanpå. Boet anläggs hos gul tuvmyra Lasius (Ca.) flavus och förmodligen även hos vissa arter av undersläktet Lasius. Svärmningen sker sent på eftermiddagen i september och oktober, möjligen också tidigt på sommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· Lasius (Lasius)
· Lasius (Lasius)
· gul tuvmyra
· gul tuvmyra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Formicidae (myror), Släkte Lasius (jordmyror), Art Lasius carniolicus Mayr, 1861 - citronjordmyra Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är känd från alvarmark med god jordmån och är troligen stabil eller minskande på grund av igenväxning både på Öland och Gotland. Förhoppningsvis kommer dock det ökade betet på Ölands alvar att leda till att arten ökar där. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14000 (5300-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (24-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Petiolus är låg och tjock, och dess översida (sedd såväl från sidan som bakifrån/framifrån) är rundad. Underkäkspalperna är korta.

Arbetare: Längd 3–3,5 mm. Liknar gul tuvmyra Lasius (Ca.) flavus både i fråga om kroppens gula färg och behåring, men de utstående håren är något kortare och den liggande behåringen något upprest (ser raggig ut). Det finns utstående hår även på huvudets undersida och skenbenens utsida. Ögonen är små. Uppifrån sett är huvudets sidor starkt konvexa bakom de indragna käkfästena, och efterryggens profil är mer jämnt rundad än hos andra jordmyror (nästan som hos släktet Formica). Vid störning avges en stark doft av citronskal. (Även gul tuvmyra och andra jordmyror avger en liknande men svagare doft).

Drottning: Längd 3,5 mm. Helt unik inom underfamiljen Formicinae genom sin ringa storlek (endast obetydligt större än arbetaren). Färgen är gulbrun, och behåringen är kraftigare än hos arbetaren. Käkarna är något smalare än hos de andra jordmyredrottningarna och har längre spetstand. Vingarna (som är helt ljusa) är i förhållande till kroppsstorleken längre än hos andra jordmyror. Äggläggande drottningar har en kraftigt uppsvälld bakkropp.

Hane: Längd 3,5 mm. Liknar gul tuvmyra L. (Ca.) flavus men har kraftigare behåring; exempelvis finns utstående hår på antennskaften och skenbenen, liksom (i stort antal) på huvudets bakkant (saknas helt hos gul tuvmyra). Vingarna är helt ljusa, och käkarna är förhållandevis smala med lång spetstand.

Den i fråga om såväl utseende som levnadssätt liknande arten Lasius (A.) reginae Faber, 1967 förekommer närmast i östra Tyskland. Dock är denna arts honor inte så håriga som honorna av citronjordmyra. Det sammanlagda antalet utstående hår på mellan- och bakskenbenens insida (totalt fyra ben alltså) är högst sex. Hos citronjordmyra är motsvarande siffra för arbetaren över 10 och för drottningen minst 20.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för citronjordmyra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredningsområdet för citronjordmyra täcker (med stora luckor) Syd- och Mellaneuropa samt Asien österut till Mongoliet och Himalaya. Arten är inte funnen i Polen, och från Tyskland föreligger endast två fynd av könsdjur. I Norden förekommer citronjordmyra i Telemark i Norge samt på Öland och Gotland i Sverige.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Formicinae - bitmyror 
 • Tribus
  Lasiini  
 • Släkte
  Lasius - jordmyror 
 • Undersläkte
  Lasius (Austrolasius)  
 • Art
  Lasius carniolicusMayr, 1861 - citronjordmyra

Citronjordmyrans bon finns i öppen, ofta kalkrik mark, ibland med en jordhög ovanpå. Boet anläggs hos gul tuvmyra Lasius (Ca.) flavus och förmodligen även hos vissa arter av undersläktet Lasius. Svärmningen sker sent på eftermiddagen i september och oktober, möjligen också tidigt på sommaren.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· gul tuvmyra - Lasius flavus (Viktig)
Igenväxning är det klart största hotet mot arten i vårt land. Även måttlig igenväxning som innebär att småbuskar av slån, en etc växer upp är förmodligen till nackdel för arten. Huruvida mänskligt slitage är en hotfaktor är osäkert men möjligt. Myran lever visserligen hela sitt liv nere i marken, men är förmodligen beroende av bladlöss som lever på rötter av växter som kan påverkas negativt av slitage.
Håll ett hårt betestryck som bibehåller den låga ört- och gräsvegetationen och som förhindrar varje form av buskvegetation att komma upp.
Etymologi: carniolicus = från Kranjska/Krain (lat. Carniolia) i Slovenien.

Uttal: [Lásius karniólikus].

Collingwood, C. A. 1979. The Formicidae (Hymnenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna ent. Scand. 8:1–174.

Douwes, P. 1995. Sveriges myror. Ent. Tidskr. 116(3):83–99.

Douwes, P. 2012. Lasius carniolicus citronjordmyra, s. 155. – I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror–getingar. Hymenoptera: Formicidae–Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Kutter, H. 1977. Hymenoptera-Formicidae. Fauna Insecta Helvetica 6:1–298.

Seifert, B. 1996. Ameisen - beobachten, bestimmen. Naturbuch Verlag, Augsburg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2002 & 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Formicinae - bitmyror 
 • Tribus
  Lasiini  
 • Släkte
  Lasius - jordmyror 
 • Undersläkte
  Lasius (Austrolasius)  
 • Art
  Lasius carniolicus, Mayr, 1861 - citronjordmyra
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2002 & 2012.