Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hanleya nagelfar

Organismgrupp Blötdjur, Ledsnäckor Hanleya nagelfar
  Blötdjur, Ledsnäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hanleya nagelfar är snarlik släktingen H. hanleyi, men skiljer sig från denna genom sin större storlek (upp till 70 mm lång, 35 mm bred), plattare skalplattor samt ett bredare område, gördel, vid sidan av skalplattorna. Bredden på gördeln beror dock mycket av djurets ålder (unga individer har smalare gördel än äldre) samt på hur djuret fixerats. H. nagelfar är heller inte lika avlång som H. hanleyi; förhållandet mellan bredd och längd är ca 0,7 mot 0,5 hos H. hanleyi. Den främsta skalplattan är semicirkulär med många radiära rader av runda till ovala papiller. Bakre kanten av mellanliggande plattor är mer eller mindre raka. Tillväxtzonerna är ofta tydliga. Den bakersta skalplattan bildar en liten men tydligt näbbformad struktur. Gördeln är täckt av spikler vilka blir ca 150-200 µm långa. Dessa blandas med längre kalknålar som blir upp till 500 µm långa.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hanleya nagelfar Observationer i Sverige för Hanleya nagelfar
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Grönland, södra och västra Island, Shetland, norra Norge, Färöarna, Skagerrak och Kattegatt. Den är även känd från Portugal, och i Italien har man funnit arten i pleistocena avlagringar. I våra vatten är arten endast känd från Kosterområdet där den återfanns regelbundet, om än sällsynt fram till 1970-talet. Arten tycks ha gått tillbaka kraftigt under de senaste decennierna, och bedöms nu vara starkt hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Snarlik släktingen H. hanleyi, men är större än denna och kan bli upp till 70 mm lång. Arten är påträffad på mellan 55 och 1000 meters djup. Den tycks huvudsakligen vara en predator på svampdjur, exempelvis släktet Geodia. Närmast är arten känd från Grönland, södra och västra Island, Shetland, norra Norge, Färöarna, Skagerrak och Kattegatt. I svenska vatten är arten, förutom ett fynd från Nidingen 1929, endast rapporterad från Kosterområdet där den återfanns regelbundet, om än sällsynt fram till 1970-talet. Under de senaste decennierna har dock en kraftig tillbakagång skett. De svampdjur på vilka arten lever har minskat under senare år, förmodligen på grund av ökade bottenvattentemperaturer i kombination med omfattande sedimentation. Arten återfanns på en lokal under Kosterhavsinventeringen. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (200-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Ekologi
Arten är påträffad på mellan 55 och 1000 meters djup. Den tycks huvudsakligen vara en predator på svampdjur, och livnär sig av arter som Geodia och Isops.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· svampdjur
· svampdjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Polyplacophora (ledsnäckor), Ordning Lepidopleurida, Familj Hanleyidae, Släkte Hanleya, Art Hanleya nagelfar (Lovén, 1846) Synonymer Hanleya abyssorum (M. Sars,1859)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Snarlik släktingen H. hanleyi, men är större än denna och kan bli upp till 70 mm lång. Arten är påträffad på mellan 55 och 1000 meters djup. Den tycks huvudsakligen vara en predator på svampdjur, exempelvis släktet Geodia. Närmast är arten känd från Grönland, södra och västra Island, Shetland, norra Norge, Färöarna, Skagerrak och Kattegatt. I svenska vatten är arten, förutom ett fynd från Nidingen 1929, endast rapporterad från Kosterområdet där den återfanns regelbundet, om än sällsynt fram till 1970-talet. Under de senaste decennierna har dock en kraftig tillbakagång skett. De svampdjur på vilka arten lever har minskat under senare år, förmodligen på grund av ökade bottenvattentemperaturer i kombination med omfattande sedimentation. Arten återfanns på en lokal under Kosterhavsinventeringen. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (200-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Hanleya nagelfar är snarlik släktingen H. hanleyi, men skiljer sig från denna genom sin större storlek (upp till 70 mm lång, 35 mm bred), plattare skalplattor samt ett bredare område, gördel, vid sidan av skalplattorna. Bredden på gördeln beror dock mycket av djurets ålder (unga individer har smalare gördel än äldre) samt på hur djuret fixerats. H. nagelfar är heller inte lika avlång som H. hanleyi; förhållandet mellan bredd och längd är ca 0,7 mot 0,5 hos H. hanleyi. Den främsta skalplattan är semicirkulär med många radiära rader av runda till ovala papiller. Bakre kanten av mellanliggande plattor är mer eller mindre raka. Tillväxtzonerna är ofta tydliga. Den bakersta skalplattan bildar en liten men tydligt näbbformad struktur. Gördeln är täckt av spikler vilka blir ca 150-200 µm långa. Dessa blandas med längre kalknålar som blir upp till 500 µm långa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hanleya nagelfar

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hanleya nagelfar

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Grönland, södra och västra Island, Shetland, norra Norge, Färöarna, Skagerrak och Kattegatt. Den är även känd från Portugal, och i Italien har man funnit arten i pleistocena avlagringar. I våra vatten är arten endast känd från Kosterområdet där den återfanns regelbundet, om än sällsynt fram till 1970-talet. Arten tycks ha gått tillbaka kraftigt under de senaste decennierna, och bedöms nu vara starkt hotad.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Polyplacophora - ledsnäckor 
 • Underklass
  Neoloricata  
 • Ordning
  Lepidopleurida  
 • Familj
  Hanleyidae  
 • Släkte
  Hanleya  
 • Art
  Hanleya nagelfar(Lovén, 1846)
  Synonymer
  Hanleya abyssorum (M. Sars,1859)

Arten är påträffad på mellan 55 och 1000 meters djup. Den tycks huvudsakligen vara en predator på svampdjur, och livnär sig av arter som Geodia och Isops.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· svampdjur - Porifera (Viktig)
De svampdjur på vilka arten lever har minskat, förmodligen på grund av ökad sedimentation orsakad av bottentrålning och övergödning. Genom sitt levnadssätt är därmed även Hanleya nagelfar sårbar för dessa storskaliga miljöförändringar.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Trålfria zoner och minskad övergödning skulle gynna arten. Ett förbättrat kunskapsläge är önskvärt, vilket kräver en systematisk inventering av den marina faunan i Skagerrak och Kattegatt.
Etymologi: Artens släktnamn Hanleya hedrar Sylvanus C. T. Hanley 1819-1899; nagelfar, enligt den nordiska mytologin var detta ett skepp som byggdes av naglar från de döda, och som vid ragnarök skulle segla kämpar i strid mot asarna. Synonymi: Artbegränsningar och eventuell synonymi mellan Hanleya hanleyi (Bean, 1844), H. mendivaria (Mighels & Adams, 1842), Hanleya abyssorum (G.O. Sars, 1878) är oklar och behöver utredas mer, exempelvis med molekylära metoder. Det är möjligt att ytterligare, ännu obeskrivna europeiska arter finns inom släktet. Systematik: Ordn. Lepidopleurida, Underordn. Lepidopleurina, Fam. Hanleyidae (efter Sirenko 2003).

Bellomo, E & Sabelli, B. 1995. A new addition to the Meditteranean Pleistiocene ”Boreal Guests”: Hanleya nagelfar (Lovén, 1864) (Mollusca, Polyplacophora) from Calabria (S. Italy). Bolettino della Società Paleontologica Italiana 34: 201–204. BILD.

Kaas, P. & van Belle, R. A. 1985. Monograph of living chitons (Mollusca: Polyplacophora) 1 Order Neoloricata: Lepidopleurina. E.J. Brill, Leiden. BILD.

Muus, B. J. 1959. Skallus, Søtænder, Blæksprutter. Danmarks Fauna 65. Gads förlag, København. BILD.

Van Belle, R. A. 1980. De Europese Polyplacophora (Deel 17) Leptochiton alveolus((M. Sars MS) Lovén, 1846). Gloria Maris 19:103–106. BILD Warén, A. 1969. Bidrag till kännedomen om de svenska polyplacophorerna. Trebetygsuppsats, Göteborg Universitet.

Warén, A. & Klitgaard, A. 1991. Hanleya nagelfar, a sponge-feeding ecotype of. H. hanleyi or a distinct species of chiton? Ophelia 34: 51–70. BILD.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Polyplacophora - ledsnäckor 
 • Underklass
  Neoloricata  
 • Ordning
  Lepidopleurida  
 • Familj
  Hanleyidae  
 • Släkte
  Hanleya  
 • Art
  Hanleya nagelfar, (Lovén, 1846)
  Synonymer
  Hanleya abyssorum (M. Sars,1859)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.