Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Leptochiton alveolus

Organismgrupp Blötdjur, Ledsnäckor Leptochiton alveolus
  Blötdjur, Ledsnäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Leptochiton alveolus är en smal och långsträckt art – kroppen blir ungefär dubbelt så lång som bred. Maximilängden är 40 mm, men arten blir vanligen inte mer än ca 16 mm lång. Färgen är gråvit eller mörkt grå. Skalplattorna är starkt konvexa med en skulptur bestående av tätt ställda ovala vårtor. Skalplattornas kanter är svagt markerade. Skalplattan med ordningsnummer åtta (räknat framifrån) har rak, eller nästan rak framkant. Området som omger skalplattorna, gördeln, är täckt med små fjäll och kalknålar. Storleken på de förstnämna är ca 30x100µm, medan nålarna är något längre.
Utbredning
Länsvis förekomst för Leptochiton alveolus Observationer i Sverige för Leptochiton alveolus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens utbredning i vårt närområde är från Finnmark i norr och söderut längs Bohuskusten. Vidare finns den rapporterad från Brittiska öarna och Biscaya samt vid Spaniens och Portugals kuster, dessutom längs Nordamerikas ostkust från Mexikanska golfen till Saint Lawrencebukten. Arten förekommer också i Stilla Havet och Indiska Oceanen, och är även påträffad i fossila avlagringar i Washington. Djuputbredningen är 27-5000 meter, men i det södra utbredningsområdet förekommer arten endast på djup nedom 600 m. I svenska vatten är arten endast känd Kosterområdet, Väderöarna samt vid ett tillfälle från Gullmarsfjorden. Arten var inte ovanlig uppe i Koster fram till 70-talet, men är knappt funnen sedan dess. Den bedöms nu vara starkt hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
En smal och långsträckt ledsnäcka, som vanligen inte blir mer än ca 16 mm lång. Arten lever främst på bottnar av skalgrusblandad lera och grus på 10-20 meters djup. Huvudsaklig föda utgörs av slam, foraminiferer, hydroider och alger. Utbredningen i vårt närområde är från Finnmark i norr och söderut längs Bohuskusten. I svenska vatten är arten huvudsakligen känd från Kosterområdet men enstaka fynd från Väderöarna, Gullmarsfjorden samt Kattegatt har rapporterats. Arten var inte ovanlig uppe i Koster fram till 70-talet, men är knappt funnen där sedan dess. Sannolikt känslig för sedimentation till följd av eutrofiering och trålning. Inga fynd gjordes i Kosterområdet under Kosterhavsinventeringen, ej heller under Svenska artprojektets marina inventering. Däremot gjordes i den sistnämnda inventeringen ett antal fynd på Stora Middelgrund samt Morups bank i Kattegatt. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (4-6). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8500 (8100-9000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Ekologi
Arten lever främst på bottnar av skalgrusblandad lera och grus. Maganalyser har visat att födan framförallt består av slam, foraminiferer, hydroider och alger, men pollen från barrträd, kinnorhyncher, nematoder och havstulpaner har också påträffats.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Polyplacophora (ledsnäckor), Ordning Lepidopleurida, Familj Leptochitonidae, Släkte Leptochiton, Art Leptochiton alveolus (Lovén, 1846) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation En smal och långsträckt ledsnäcka, som vanligen inte blir mer än ca 16 mm lång. Arten lever främst på bottnar av skalgrusblandad lera och grus på 10-20 meters djup. Huvudsaklig föda utgörs av slam, foraminiferer, hydroider och alger. Utbredningen i vårt närområde är från Finnmark i norr och söderut längs Bohuskusten. I svenska vatten är arten huvudsakligen känd från Kosterområdet men enstaka fynd från Väderöarna, Gullmarsfjorden samt Kattegatt har rapporterats. Arten var inte ovanlig uppe i Koster fram till 70-talet, men är knappt funnen där sedan dess. Sannolikt känslig för sedimentation till följd av eutrofiering och trålning. Inga fynd gjordes i Kosterområdet under Kosterhavsinventeringen, ej heller under Svenska artprojektets marina inventering. Däremot gjordes i den sistnämnda inventeringen ett antal fynd på Stora Middelgrund samt Morups bank i Kattegatt. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (4-6). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8500 (8100-9000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Leptochiton alveolus är en smal och långsträckt art – kroppen blir ungefär dubbelt så lång som bred. Maximilängden är 40 mm, men arten blir vanligen inte mer än ca 16 mm lång. Färgen är gråvit eller mörkt grå. Skalplattorna är starkt konvexa med en skulptur bestående av tätt ställda ovala vårtor. Skalplattornas kanter är svagt markerade. Skalplattan med ordningsnummer åtta (räknat framifrån) har rak, eller nästan rak framkant. Området som omger skalplattorna, gördeln, är täckt med små fjäll och kalknålar. Storleken på de förstnämna är ca 30x100µm, medan nålarna är något längre.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Leptochiton alveolus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Leptochiton alveolus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens utbredning i vårt närområde är från Finnmark i norr och söderut längs Bohuskusten. Vidare finns den rapporterad från Brittiska öarna och Biscaya samt vid Spaniens och Portugals kuster, dessutom längs Nordamerikas ostkust från Mexikanska golfen till Saint Lawrencebukten. Arten förekommer också i Stilla Havet och Indiska Oceanen, och är även påträffad i fossila avlagringar i Washington. Djuputbredningen är 27-5000 meter, men i det södra utbredningsområdet förekommer arten endast på djup nedom 600 m. I svenska vatten är arten endast känd Kosterområdet, Väderöarna samt vid ett tillfälle från Gullmarsfjorden. Arten var inte ovanlig uppe i Koster fram till 70-talet, men är knappt funnen sedan dess. Den bedöms nu vara starkt hotad.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Polyplacophora - ledsnäckor 
 • Underklass
  Neoloricata  
 • Ordning
  Lepidopleurida  
 • Familj
  Leptochitonidae  
 • Släkte
  Leptochiton  
 • Art
  Leptochiton alveolus(Lovén, 1846)

Arten lever främst på bottnar av skalgrusblandad lera och grus. Maganalyser har visat att födan framförallt består av slam, foraminiferer, hydroider och alger, men pollen från barrträd, kinnorhyncher, nematoder och havstulpaner har också påträffats.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Artens huvudsakliga habitat, skalgrusblandad lera och grus på 10-20 m djup, är utsatt för omfattande sedimentation till följd av trålning och eutrofiering.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen till havet fortsätter och intensifieras. Därtill skulle arten gynnas av att sammanhängande trålningsfria områden inrättades. Ett förbättrat kunskapsläge är önskvärt, vilket kräver en systematisk inventering av den marina faunan i Skagerrak och Kattegatt.
Etymologi: Leptos, Gr., "smal, liten" + chiton, Gr., cylinderformat plagg, vanligen av linne, som bars närmast kroppen av män och kvinnor i antikens Grekland. Kvinnornas chiton var fotsid, männens vanligen knäkort; alveolus. Lat., "grop, litet hål". Systematik: Ordn. Lepidopleurida, Underordn. Lepidopleurina, Fam. Leptochitonidae (efter Sirenko 2003).

Kaas, P. 1981. Scandinavian species of Leptochiton Gray, 1847 (Mollusca, Polyplacophora) Sarsia 66: 217–229.

BILD: Kaase, P. & van Belle, R. A. 1985. Monograph of living chitons (Mollusca: Polyplacophora) 1 Order Neoloricata: Lepidopleurina. E.J. Brill, Leiden Muus, B. J. 1959. Skallus, Søtænder, Blæksprutter. Danmarks Fauna 65. Gads förlag, København. BILD.

Squires, R. L & Goedert, J. L 1995. An extant species of Leptochiton (Mollusca: Polyplacophora) in Eocene and Oligocene cold-seep limestones, Olympic peninsula, Washington. Veliger 38: 47–53. BILD.

Van Belle, R. A. 1980. De Europese Polyplacophora (Deel 17) Leptochiton alveolus ((M. Sars MS) Lovén, 1846). Gloria Maris 19: 103–106. BILD Warén, A. 1969. Bidrag till kännedomen om de svenska polyplacophorerna. Trebetygsuppsats, Göteborg Universitet.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Polyplacophora - ledsnäckor 
 • Underklass
  Neoloricata  
 • Ordning
  Lepidopleurida  
 • Familj
  Leptochitonidae  
 • Släkte
  Leptochiton  
 • Art
  Leptochiton alveolus, (Lovén, 1846)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2004. © ArtDatabanken, SLU 2005.