Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fältsandbi

Organismgrupp Steklar, Bin Andrena morawitzi
Fältsandbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fältsandbiet är ett storvuxet (13–14 mm) sandbi. Arten ingår i Andrena tibialis-gruppen som kännetecknas av att ett mindre triangelformat område i den bakre delen av mellankroppen (propodeum) är försett med ett oregelbundet nätmönster av markanta åsar som kontrasterar mot omgivande mer jämna områden. Kroppen är svart och mellankroppen försedd med brungrå behåring uppblandad med svarta hår. På de främsta bakkroppssegmentens ovansida finns längre ljus behåring. Behåringsfärgen på de resterande ryggplåtarna är övervägande svart men ljusnar och tätnar framför allt mot bakkanten varvid bakkroppen kan ge ett randigt intryck. Ansiktet är framför allt försett med svart eller mörkbrun behåring, något som i kombination med storleken kan vara en bra indikation om arttillhörighet vid fältobservationer. Bakbenen är tydligt gulröda vilket skiljer arten från ett antal potentiella förväxlingsarter. Hanen kan endast med säkerhet bestämmas genom studier av könsorganen, men man ska vara medveten om att skillnaderna gentemot Andrena bluethgeni och A. bimaculata ännu inte är helt utredda.
Utbredning
Länsvis förekomst för fältsandbi Observationer i Sverige för fältsandbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fältsandbiets världsutbredning är i ljuset av dess omdiskuterade taxonomiska status dåligt känd men arten är framför allt belagd från Nordosteuropa. I Sverige är arten endast känd från ett fåtal ytterst högklassiga sandmarkslokaler i Skåne (Vombsänkan och Åhus).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Arten har sällsynt påträffats i Skåne och på Öland på öppna sandhedar. Dessa marker har minskat snabbt under senare decennier. Idag är fyra indivifattiga populationer kända (Åhus och Revinge i Skåne samt Gårdby och Gärdslösa på Öland). Sälg och videarter (Salix) är huvudsakliga pollenkällor för arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (680-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Fältsandbiet förekommer framför allt på sandiga marker, företrädesvis i rena stäppområden. Arten tycks vara helt beroende av att Salix-arter förekommer i tillräcklig mängd inom habitatet då de tidiga honorna enbart tycks söka pollen från detta växtsläkte. De ekologiska observationerna är fåtaliga men boet grävs troligen ut på blottade eller glest bevuxna sandytor. Hanarna kan under våren ses patrullera av habitatet varvid topografiskt utstickande element såsom solitärt stående sälgar eller enbuskar sprejas med feromon.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gråvide (aggregat)
· gråvide (aggregat)
· hundvide
· hundvide
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Andrenidae (grävbin), Släkte Andrena (sandbin), Art Andrena morawitzi Thomson, 1872 - fältsandbi Synonymer busksandbi, stäppsandbi

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten har sällsynt påträffats i Skåne och på Öland på öppna sandhedar. Dessa marker har minskat snabbt under senare decennier. Idag är fyra indivifattiga populationer kända (Åhus och Revinge i Skåne samt Gårdby och Gärdslösa på Öland). Sälg och videarter (Salix) är huvudsakliga pollenkällor för arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (680-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Fältsandbiet är ett storvuxet (13–14 mm) sandbi. Arten ingår i Andrena tibialis-gruppen som kännetecknas av att ett mindre triangelformat område i den bakre delen av mellankroppen (propodeum) är försett med ett oregelbundet nätmönster av markanta åsar som kontrasterar mot omgivande mer jämna områden. Kroppen är svart och mellankroppen försedd med brungrå behåring uppblandad med svarta hår. På de främsta bakkroppssegmentens ovansida finns längre ljus behåring. Behåringsfärgen på de resterande ryggplåtarna är övervägande svart men ljusnar och tätnar framför allt mot bakkanten varvid bakkroppen kan ge ett randigt intryck. Ansiktet är framför allt försett med svart eller mörkbrun behåring, något som i kombination med storleken kan vara en bra indikation om arttillhörighet vid fältobservationer. Bakbenen är tydligt gulröda vilket skiljer arten från ett antal potentiella förväxlingsarter. Hanen kan endast med säkerhet bestämmas genom studier av könsorganen, men man ska vara medveten om att skillnaderna gentemot Andrena bluethgeni och A. bimaculata ännu inte är helt utredda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fältsandbi

Länsvis förekomst och status för fältsandbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fältsandbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fältsandbiets världsutbredning är i ljuset av dess omdiskuterade taxonomiska status dåligt känd men arten är framför allt belagd från Nordosteuropa. I Sverige är arten endast känd från ett fåtal ytterst högklassiga sandmarkslokaler i Skåne (Vombsänkan och Åhus).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena morawitziThomson, 1872 - fältsandbi
  Synonymer
  busksandbi
  stäppsandbi

Fältsandbiet förekommer framför allt på sandiga marker, företrädesvis i rena stäppområden. Arten tycks vara helt beroende av att Salix-arter förekommer i tillräcklig mängd inom habitatet då de tidiga honorna enbart tycks söka pollen från detta växtsläkte. De ekologiska observationerna är fåtaliga men boet grävs troligen ut på blottade eller glest bevuxna sandytor. Hanarna kan under våren ses patrullera av habitatet varvid topografiskt utstickande element såsom solitärt stående sälgar eller enbuskar sprejas med feromon.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gråvide (aggregat) - Salix cinerea agg. (Har betydelse)
· hundvide - Salix repens (Har betydelse)
· viden - Salix (Viktig)
Fältsandbi och hundratals andra rödlistade arter hotas av den igenväxning som sker kring Krankesjön i Lunds kommun på grund av restriktioner beträffande körning med tunga militärfordon på Revingeheds övningsfält. Det förefaller som om arten på sina svenska lokaler är helt beroende av öppna stäppartade landskap med mycket blottad sand och den drabbas således negativt av alla typer av igenväxning som blir resultatet av utebliven markstörning. Igenväxningsprocessen av de sydsvenska sandmarkerna accelereras idag genom näringsanrikning genom nederbörd samt minskad jordbruksaktivitet på magra, sandiga jordarter. Ett annat hot är röjningar av sälg och videbuskage. Konkurrensen om sälgens pollen under de första vårveckorna är hård och många arter samsas om denna födoresurs varvid ogenomtänkta röjningar på sandmarker i Skåne kan innebära en ekologisk katastrof för tidiga, pollinerande insekter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
De fristående sälgar som besöks av arten utgör extremt viktiga ekologiska nyckelelement, inte bara som pollenkällor för en rad hotade arter, utan också som träffpunkter när det gäller parning. Inom artens förekomstområden bör man som ekologisk försäkring alltså helt undvika att röja bort hanindivider av Salix-arter. Fältsandbi uppträder under våren på sina skånska lokaler ofta tillsammans med andra hotade sälgbesökande bin som Andrena bimaculata, Andrena batava och Andrena apicata, arter som också kommer att gynnas av de åtgärder som genomförs för att gynna fältsandbiet. Då artens kända förekomstområden ofta utgörs av aktiva eller inaktiva militära övningsområden bör man informera ansvarig personal om att de hotade arterna är helt beroende av att den markstörning som den militära aktiviteten ger upphov till inte får upphöra och gärna intensifieras.


Åtgärdsprogram Fastställt

Amiet F., Herrmann M., Müller A. & Neumeyer R. 2010. Fauna Helvetica 26. Apidae 6. Andrena, Melitturga, Panurginus, panurgus. Centre Suisse de cartographie de la faune. Schweizerische Entomologische Gesellschaft.

Nilsson, L.A. 2007. Spetssandbi Andrena apicata Smith och andra rödlistade sandbin beroende av sälg- och videblommor (Salix) i Sverige - En rapport och statusbedömning 2006. Länsstyrelsen i Kalmar län informerar. Meddelande 2007:12.

Schmid-Egger C. & Scheuchl E. 1997. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs unter Berücksichtigung der Arten der Schweiz III: Andrenidae. Velden.

Sörensson, M. 2008. Inventering av solitära bin och rödlistade insekter på Åsumfältet och före detta järnvägsövergången i Everöd/Lyngby sommaren 2007. Kristianstad kommun. Vattenriket i fokus rapport nr 2008:04.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2013.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena morawitzi, Thomson, 1872 - fältsandbi
  Synonymer
  busksandbi
  stäppsandbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2013.