Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  luddslemtryffel

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Melanogaster tuberiformis
Luddslemtryffel Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En underjordiskt växande, tryffelliknande basidsvamp som inte är närmare släkt med äkta tryfflar. Fruktkropparna är upp till 3 cm stora, rundade, något tillplattade, släta och med rödbrun färg. Fruktkroppen har en inre hålighet med vita väggar. Sporerna är ellipsoida, långsträckta och mörkbruna. Den skiljer sig från M. ambiguus genom att ha mindre och mer avrundade sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för luddslemtryffel Observationer i Sverige för luddslemtryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är hittad i Skåne, Blekinge och Halland men trots eftersökningar inte funnen i lövskogarna i Mellansverige. Den är även känd från Danmark vilket förstärker intrycket att arten har en sydlig utbredning. Den är rödlistad i Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog, endast funnen i Skåne. Bildar underjordiska fruktkroppar och har ett stort mörkertal men uppenbart en ytterst sällsynt art med liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (80-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1220-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (16-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
De svenska fynden är gjorda under lövförna i bokskog eller i blandskog med bok, ek och hassel. I Skåne är arten observerad på sandig, kalkrik mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Paxillaceae, Släkte Melanogaster (slemtryfflar), Art Melanogaster tuberiformis Corda - luddslemtryffel Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog, endast funnen i Skåne. Bildar underjordiska fruktkroppar och har ett stort mörkertal men uppenbart en ytterst sällsynt art med liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (80-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1220-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (16-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En underjordiskt växande, tryffelliknande basidsvamp som inte är närmare släkt med äkta tryfflar. Fruktkropparna är upp till 3 cm stora, rundade, något tillplattade, släta och med rödbrun färg. Fruktkroppen har en inre hålighet med vita väggar. Sporerna är ellipsoida, långsträckta och mörkbruna. Den skiljer sig från M. ambiguus genom att ha mindre och mer avrundade sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för luddslemtryffel

Länsvis förekomst och status för luddslemtryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för luddslemtryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är hittad i Skåne, Blekinge och Halland men trots eftersökningar inte funnen i lövskogarna i Mellansverige. Den är även känd från Danmark vilket förstärker intrycket att arten har en sydlig utbredning. Den är rödlistad i Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Paxillaceae  
 • Släkte
  Melanogaster - slemtryfflar 
 • Art
  Melanogaster tuberiformisCorda - luddslemtryffel

De svenska fynden är gjorda under lövförna i bokskog eller i blandskog med bok, ek och hassel. I Skåne är arten observerad på sandig, kalkrik mark.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Arten tycks vara sällsynt och möjligen beroende av äldre bokskog för att trivas. Bokskog är trots nuvarande skydd en miljö på tillbakagång och många återstående bokbestånd nyttjas numera för skogsbruk vilket troligen missgynnar arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens växtplatser måste säkerställas. För att klarar artens framtid i landet måste även återstående, äldre och mer opåverkade bokbestånd skyddas. I övriga bokbestånd bör uttaget av virke ske med stor iakttagande av naturvårdshänsyn. Kalavverkning och markberedning bör undvikas. Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler inom bokens naturliga utbredningsområde.

Kers, L.E. 1983. Några svenska fynd av hypogeiska svampar. Svensk Bot. Tidskr. 77: 259–268.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Paxillaceae  
 • Släkte
  Melanogaster - slemtryfflar 
 • Art
  Melanogaster tuberiformis, Corda - luddslemtryffel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.