Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  prickgökbi

Organismgrupp Steklar, Bin Nomada flavopicta
Prickgökbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 8–11 mm. Kroppen är svart med gula teckningar, benen är röda, antennerna är rödaktiga vid basen men förmörkade från fjärde segmentet och ut mot spetsen. Huvudet är svart medan kinder, käkar, överläpp och munsköldens framkant är röda hos honan och gula hos hanen. Mellankroppens framrygg (pronotum), skulderbucklor och vingfjäll är vitgula, skutellen har två vitgula fläckar. Honans bakkropp har vitgula sidofläckar på ryggplåt 1–3 och vitgula tvärband på ryggplåt 4–5, medan hanen har fläckar på ryggplåt 1–4 och tvärband på plåt 5–6. Viktiga diagnostiska karaktärer är att framhöfterna har ett spetsigt bakåtriktat utskott och att bakskenbenens spets är avrundad och saknar tornar. En förväxlingsart är ljunggökbi Nomada rufipes som lättast skiljs ut på att skutellen endast har en gulvit fläck, ibland med ofullständig svart mittlinje, och saknar gula teckningar på första ryggplåten. 
Utbredning
Observationer i Sverige för prickgökbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns i hela Syd- och Mellansverige norrut till Hälsingland. I Norge är arten sällsynt med ett par fyndplatser norr om Oslo, i Finland har den minskat i SV men finns kvar i den östra delen av sydkusten och i Karelen. I övrigt är arten utbredd i hela Europa. I Sverige har arten stabila förekomster och livskraftiga populationer. 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Prickgökbi förekommer på ängsmarker, örtrika hällmarker, skogsbryn och gles skogsmark. Värdarter är blomsterbin Melitta. Av störst betydelse är de utbredda arterna lusernbi M. leporina och blåklocksbi M. haemorrhoidalis, men även rödtoppebi M. tricincta och troligen också storblomsterbi M. melanura kan lokalt vara värdarter. Flygtiden sträcker sig från mitten av juni till slutet av augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Apidae (långtungebin), Släkte Nomada (gökbin), Art Nomada flavopicta (Kirby, 1802) - prickgökbi Synonymer Apis flavopicta Kirby, 1802, Nomada jacobaea Panzer, 1799

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Längd 8–11 mm. Kroppen är svart med gula teckningar, benen är röda, antennerna är rödaktiga vid basen men förmörkade från fjärde segmentet och ut mot spetsen. Huvudet är svart medan kinder, käkar, överläpp och munsköldens framkant är röda hos honan och gula hos hanen. Mellankroppens framrygg (pronotum), skulderbucklor och vingfjäll är vitgula, skutellen har två vitgula fläckar. Honans bakkropp har vitgula sidofläckar på ryggplåt 1–3 och vitgula tvärband på ryggplåt 4–5, medan hanen har fläckar på ryggplåt 1–4 och tvärband på plåt 5–6. Viktiga diagnostiska karaktärer är att framhöfterna har ett spetsigt bakåtriktat utskott och att bakskenbenens spets är avrundad och saknar tornar. En förväxlingsart är ljunggökbi Nomada rufipes som lättast skiljs ut på att skutellen endast har en gulvit fläck, ibland med ofullständig svart mittlinje, och saknar gula teckningar på första ryggplåten. 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för prickgökbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns i hela Syd- och Mellansverige norrut till Hälsingland. I Norge är arten sällsynt med ett par fyndplatser norr om Oslo, i Finland har den minskat i SV men finns kvar i den östra delen av sydkusten och i Karelen. I övrigt är arten utbredd i hela Europa. I Sverige har arten stabila förekomster och livskraftiga populationer. 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada flavopicta(Kirby, 1802) - prickgökbi
  Synonymer
  Apis flavopicta Kirby, 1802
  Nomada jacobaea Panzer, 1799

Prickgökbi förekommer på ängsmarker, örtrika hällmarker, skogsbryn och gles skogsmark. Värdarter är blomsterbin Melitta. Av störst betydelse är de utbredda arterna lusernbi M. leporina och blåklocksbi M. haemorrhoidalis, men även rödtoppebi M. tricincta och troligen också storblomsterbi M. melanura kan lokalt vara värdarter. Flygtiden sträcker sig från mitten av juni till slutet av augusti.

Ekologisk grupp: Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)

Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2007. Apidae 5. Fauna Helvetica 20: 1-356.

Scheuchl, E. 2000. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band 1. Schlüssel der Gattungen und der Arten der familie Anthophoridae. 2:a upplagan, Velden.

Westrich P. 1990. Die Bienen Baden-Württembergs I-II. Ulmer, Stuttgart. 972 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada flavopicta, (Kirby, 1802) - prickgökbi
  Synonymer
  Apis flavopicta Kirby, 1802
  Nomada jacobaea Panzer, 1799
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2018.