Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Berosus fulvus

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Berosus fulvus
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–6 mm lång palpbagge med klumpig, starkt välvd och baktill utvidgad kropp. Vardera täckvingen är vid spetsen försedd med en vass bakåtriktad tagg. Översidan är ljust gul, täckvingarnas punktstrimmor svagt intryckta. Ben och antenner är gula. Arten är svårbestämd.
Utbredning
Länsvis förekomst för Berosus fulvus Observationer i Sverige för Berosus fulvus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare funnen längs kusterna i sydligaste Sverige, i Skåne, Halland, östra Småland, Öland och Gotland. Det förefaller som att arten har minskat, och sentida fynd föreligger endast från Kalmartrakten i östra Småland samt på norra Öland. Arten är dock först nyligen uppmärksammad, och kan möjligen vara förbisedd p.g.a. förväxling med den närstående arten B. spinosus. I Norden föreligger endast fynd från Danmark och Sverige.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever i grunda salthaltiga vattensamlingar, t.ex. på havsstrandängar. Känd från Skåne, Halland, östra Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (40-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i grunda salthaltiga småvatten nära havsstranden med sparsam vegetation och något lerig botten, t.ex. på havsstrandängar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Hydrophilidae (palpbaggar), Släkte Berosus, Art Berosus fulvus Kuwert, 1888 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever i grunda salthaltiga vattensamlingar, t.ex. på havsstrandängar. Känd från Skåne, Halland, östra Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (40-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 4–6 mm lång palpbagge med klumpig, starkt välvd och baktill utvidgad kropp. Vardera täckvingen är vid spetsen försedd med en vass bakåtriktad tagg. Översidan är ljust gul, täckvingarnas punktstrimmor svagt intryckta. Ben och antenner är gula. Arten är svårbestämd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Berosus fulvus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Berosus fulvus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare funnen längs kusterna i sydligaste Sverige, i Skåne, Halland, östra Småland, Öland och Gotland. Det förefaller som att arten har minskat, och sentida fynd föreligger endast från Kalmartrakten i östra Småland samt på norra Öland. Arten är dock först nyligen uppmärksammad, och kan möjligen vara förbisedd p.g.a. förväxling med den närstående arten B. spinosus. I Norden föreligger endast fynd från Danmark och Sverige.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Hydrophiloidea  
 • Familj
  Hydrophilidae - palpbaggar 
 • Underfamilj
  Hydrophilinae  
 • Tribus
  Berosini  
 • Släkte
  Berosus  
 • Art
  Berosus fulvusKuwert, 1888

Lever i grunda salthaltiga småvatten nära havsstranden med sparsam vegetation och något lerig botten, t.ex. på havsstrandängar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Viktig)
Arten hotas av habitatförändringar genom övergödning och upphörande bete med igenväxning, algblomningar och bottendöd som följd.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bibehåll beteshävd på havsstrandängar.

Nilsson, A. N. 1994. Palpbaggarna Berosus fulvus och B. spinosus i Sverige (Coleoptera, Hydrophilidae). Entomologisk Tidskrift 115: 65-66.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén och Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Hydrophiloidea  
 • Familj
  Hydrophilidae - palpbaggar 
 • Underfamilj
  Hydrophilinae  
 • Tribus
  Berosini  
 • Släkte
  Berosus  
 • Art
  Berosus fulvus, Kuwert, 1888
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén och Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.