Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sphaeridium substriatum

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Sphaeridium substriatum
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5–5,5 mm lång skalbagge med brett oval och svagt välvd kroppsform. Översidan är svart, täckvingarna har vardera en gul fläck vid spetsen och oftast en röd fläck vid skuldran. Arten är mycket svår att skilja från ett par närstående och betydligt vanligare arter, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Sphaeridium substriatum Observationer i Sverige för Sphaeridium substriatum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från östra Skåne och Öland. Arten är svårbestämd och har först på 1990-talet uppmärksammats, och kan därför vara dåligt eftersökt. Närmast i Danmark, där några få äldre fynd är gjorda på Själland. Världsutbredningen sträcker sig från Italien, södra Tyskland och södra Polen österut till Kashmir.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever i spillning på torra marker, t.ex. sandmark eller alvarmark. Känd från östra Skåne och Öland. Arten är svårbestämd och har först på 1990-talet uppmärksammats, och kan därför vara dåligt eftersökt. De kända fynden är dock gjorda på lokaler med artrik dyngbaggefauna. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i spillning på torra marker, t.ex. sandmark eller alvarmark. Närmare detaljer om levnadssättet är ej kända, men arterna i släktet Sphaeridium är rovdjur, som huvudsakligen livnär sig av dynglevande flugors ägg. De svenska fynden av S. substriatum är gjorda på utpräglat varma, välhävdade alvartorrängar med artrik dyngbaggefauna. Vid Högsrum är arten funnen tillsammans med bl.a. månhornsbagge, Copris lunaris. Även i Mellaneuropa är arten knuten till varma, stäppartade lokaler. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas främst under försommaren och sensommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Hydrophilidae (palpbaggar), Släkte Sphaeridium, Art Sphaeridium substriatum Faldermann, 1838 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever i spillning på torra marker, t.ex. sandmark eller alvarmark. Känd från östra Skåne och Öland. Arten är svårbestämd och har först på 1990-talet uppmärksammats, och kan därför vara dåligt eftersökt. De kända fynden är dock gjorda på lokaler med artrik dyngbaggefauna. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3,5–5,5 mm lång skalbagge med brett oval och svagt välvd kroppsform. Översidan är svart, täckvingarna har vardera en gul fläck vid spetsen och oftast en röd fläck vid skuldran. Arten är mycket svår att skilja från ett par närstående och betydligt vanligare arter, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sphaeridium substriatum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sphaeridium substriatum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från östra Skåne och Öland. Arten är svårbestämd och har först på 1990-talet uppmärksammats, och kan därför vara dåligt eftersökt. Närmast i Danmark, där några få äldre fynd är gjorda på Själland. Världsutbredningen sträcker sig från Italien, södra Tyskland och södra Polen österut till Kashmir.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Hydrophiloidea  
 • Familj
  Hydrophilidae - palpbaggar 
 • Underfamilj
  Sphaeridiinae  
 • Tribus
  Sphaeridiini  
 • Släkte
  Sphaeridium  
 • Art
  Sphaeridium substriatumFaldermann, 1838

Lever i spillning på torra marker, t.ex. sandmark eller alvarmark. Närmare detaljer om levnadssättet är ej kända, men arterna i släktet Sphaeridium är rovdjur, som huvudsakligen livnär sig av dynglevande flugors ägg. De svenska fynden av S. substriatum är gjorda på utpräglat varma, välhävdade alvartorrängar med artrik dyngbaggefauna. Vid Högsrum är arten funnen tillsammans med bl.a. månhornsbagge, Copris lunaris. Även i Mellaneuropa är arten knuten till varma, stäppartade lokaler. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas främst under försommaren och sensommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Artens hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskapsunderlag. Det förefaller dock sannolikt att den tillhör en grupp av värmekrävande spillningsarter där många arter minskat markant under 1900-talet. Negativa faktorer är såväl nerläggning av betesmark som ändringar i betesdriften. Minskningen av arealen betesmark har slagit särskilt hårt mot de magra torrmarkerna. Ett generellt sett lägre betestryck leder dessutom till en tätare vegetationsstruktur med färre markblottor, vilket missgynnar värmekrävande arter.

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas och dess utbredning och status klarläggas.

Hansen, M. 1990. De danska arter af slaegten Sphaeridium Fabricius (Coleoptera, Hydrophilidae). Ent. Medd. 58: 59-64.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Hydrophiloidea  
 • Familj
  Hydrophilidae - palpbaggar 
 • Underfamilj
  Sphaeridiinae  
 • Tribus
  Sphaeridiini  
 • Släkte
  Sphaeridium  
 • Art
  Sphaeridium substriatum, Faldermann, 1838
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.