Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chaetabraeus globulus

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Chaetabraeus globulus
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,2–1,5 mm lång, starkt rundad och välvd skalbagge. Översidan är brunsvart. Översidan är mycket tätt punkterad och har en gles behåring. Antennernas yttersta leder bildar en tydlig klubba. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chaetabraeus globulus Observationer i Sverige för Chaetabraeus globulus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från Skåne, Öland och Gotland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Afghanistan och de östligaste delarna av Ryssland. Arten är rödlistad som försvunnen i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ett rovdjur som lever i spillning i torra öppna betesmarker; alvartorrängar eller sandfält. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från Skåne, Öland och Gotland. Som rovdjur med huvudsaklig förekomst i spillning påverkas arten negativt både av ändringar i betesdriften (minskad areal välhävdade magra naturbetesmarker) och av ändringar i dyngfaunans sammansättning (minskad tillgång på bytesdjur förorsakad av bl.a. påverkan från avmaskningsmedel). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 360 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever i spillning på torr, öppen mark med sparsam vegetation. På alvartorrängar eller betad sandmark som t.ex. i den östskånska sandstäppen. Gärna i torr spillning, främst i spillning som ligger direkt an mot jorden. Gynnas därför troligen av ett relativt hårt bete, som skapar markblottor. Även funnen i andra typer av ruttnande växtämnen eller vid savflöden på stubbar av t.ex. björk. Fullvuxna individer kan påträffas under hela sommarhalvåret.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Chaetabraeus, Art Chaetabraeus globulus (Creutzer, 1799) Synonymer Abraeus globulus (Creutzer, 1799)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Ett rovdjur som lever i spillning i torra öppna betesmarker; alvartorrängar eller sandfält. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från Skåne, Öland och Gotland. Som rovdjur med huvudsaklig förekomst i spillning påverkas arten negativt både av ändringar i betesdriften (minskad areal välhävdade magra naturbetesmarker) och av ändringar i dyngfaunans sammansättning (minskad tillgång på bytesdjur förorsakad av bl.a. påverkan från avmaskningsmedel). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 360 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,2–1,5 mm lång, starkt rundad och välvd skalbagge. Översidan är brunsvart. Översidan är mycket tätt punkterad och har en gles behåring. Antennernas yttersta leder bildar en tydlig klubba. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chaetabraeus globulus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chaetabraeus globulus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från Skåne, Öland och Gotland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Afghanistan och de östligaste delarna av Ryssland. Arten är rödlistad som försvunnen i Danmark.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Abraeini  
 • Släkte
  Chaetabraeus  
 • Art
  Chaetabraeus globulus(Creutzer, 1799)
  Synonymer
  Abraeus globulus (Creutzer, 1799)

Ett rovdjur som lever i spillning på torr, öppen mark med sparsam vegetation. På alvartorrängar eller betad sandmark som t.ex. i den östskånska sandstäppen. Gärna i torr spillning, främst i spillning som ligger direkt an mot jorden. Gynnas därför troligen av ett relativt hårt bete, som skapar markblottor. Även funnen i andra typer av ruttnande växtämnen eller vid savflöden på stubbar av t.ex. björk. Fullvuxna individer kan påträffas under hela sommarhalvåret.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Som spillningslevande torrmarksart har arten missgynnats av ändringar i betesdriften (minskat bete på torra, magra marker). Det är dessutom tänkbart att användandet av avermectiner har en negativ effekt på de spillningslevande rovdjuren genom att minska poulationerna av deras bytesdjur (t.ex. flugor).

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Vidmakthåll betet på torrmarker. Begränsa användandet av avermectiner och liknande preparat på marker med rik fauna av spillningslevande insekter.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002: 20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Abraeini  
 • Släkte
  Chaetabraeus  
 • Art
  Chaetabraeus globulus, (Creutzer, 1799)
  Synonymer
  Abraeus globulus (Creutzer, 1799)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.