Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Margarinotus carbonarius

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Margarinotus carbonarius
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4-4,5 mm lång, brett oval och starkt välvd skalbagge. Översidan är blankt svart. Benen är mycket kraftiga, skenbenen är breda och platta och försedda med korta tänder på utsidan. Antennernas yttersta leder bildar en tydlig klubba. På täckvingarna finns ytterst fyra längsgående punktrader, och innanför dessa ytterligare två som endast är antydda baktill. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Margarinotus carbonarius Observationer i Sverige för Margarinotus carbonarius
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne (fynduppgifter från andra landskap har visat sig vara felbestämda). Inga sentida lokaler är kända, men arten är svårbestämd och kan vara delvis förbisedd. Funnen i alla våra grannländer samt i Baltikum. Nuvarande status är dock osäker i de flesta av dessa länder. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ett rovdjur som påträffas i spillning på sandmark och torrängar. Endast känd från Skåne (fynduppgifter från andra landskap har visat sig vara felbestämda). Inga sentida lokaler är kända, men arten är svårbestämd och kan vara delvis förbisedd. Som rovdjur med huvudsaklig förekomst i spillning påverkas arten negativt både av ändringar i betesdriften (minskad areal välhävdade magra naturbetesmarker) och av ändringar i dyngfaunans sammansättning (minskad tillgång på bytesdjur förorsakad av bl.a. påverkan från avmaskningsmedel). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som främst påträffas i spillning på sandmark och torrängar. Livnär sig förmodligen framför allt av larver av andra insekter, såsom flugor och skalbaggar. Gärna i torr spillning, främst i spillning som ligger direkt an mot jorden. Gynnas därför troligen av ett relativt hårt bete, som skapar markblottor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· ryggradsdjur
· ryggradsdjur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Margarinotus, Art Margarinotus carbonarius (Hoffmann, 1803) Synonymer Hister carbonarius (Hoffmann, 1803)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Ett rovdjur som påträffas i spillning på sandmark och torrängar. Endast känd från Skåne (fynduppgifter från andra landskap har visat sig vara felbestämda). Inga sentida lokaler är kända, men arten är svårbestämd och kan vara delvis förbisedd. Som rovdjur med huvudsaklig förekomst i spillning påverkas arten negativt både av ändringar i betesdriften (minskad areal välhävdade magra naturbetesmarker) och av ändringar i dyngfaunans sammansättning (minskad tillgång på bytesdjur förorsakad av bl.a. påverkan från avmaskningsmedel). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 4-4,5 mm lång, brett oval och starkt välvd skalbagge. Översidan är blankt svart. Benen är mycket kraftiga, skenbenen är breda och platta och försedda med korta tänder på utsidan. Antennernas yttersta leder bildar en tydlig klubba. På täckvingarna finns ytterst fyra längsgående punktrader, och innanför dessa ytterligare två som endast är antydda baktill. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Margarinotus carbonarius

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Margarinotus carbonarius

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne (fynduppgifter från andra landskap har visat sig vara felbestämda). Inga sentida lokaler är kända, men arten är svårbestämd och kan vara delvis förbisedd. Funnen i alla våra grannländer samt i Baltikum. Nuvarande status är dock osäker i de flesta av dessa länder. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Histerini  
 • Släkte
  Margarinotus  
 • Art
  Margarinotus carbonarius(Hoffmann, 1803)
  Synonymer
  Hister carbonarius (Hoffmann, 1803)

Ett rovdjur som främst påträffas i spillning på sandmark och torrängar. Livnär sig förmodligen framför allt av larver av andra insekter, såsom flugor och skalbaggar. Gärna i torr spillning, främst i spillning som ligger direkt an mot jorden. Gynnas därför troligen av ett relativt hårt bete, som skapar markblottor.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· ryggradsdjur - Vertebrata (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens exakta hotstatus går ej att bedöma utifrån nuvarande underlag. Det är dock ställt utom tvivel att den har gått starkt tillbaka, troligen som en följd av ändringar i betesdriften (minskat bete på torra, magra marker). Det är dessutom tänkbart att användandet av avermectiner har en negativ effekt på de spillningslevande rovdjuren genom att minska poulationerna av deras bytesdjur (t.ex. flugor).

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess utbredning samt status klarläggas. Vidmakthåll betet på torrmarker. Begränsa användandet av avermectiner och liknande preparat på marker med rik fauna av spillningslevande insekter.

Biström, O., Silfverberg, H., Rutanen, I. 1991. Abundance and distribution of coprophilous Histerini (Histeridae) and Onthophagus and Aphodius (Scarabaeidae) in Finland (Coleoptera). Entomologica Fennica 2: 53-66.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Histerini  
 • Släkte
  Margarinotus  
 • Art
  Margarinotus carbonarius, (Hoffmann, 1803)
  Synonymer
  Hister carbonarius (Hoffmann, 1803)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.