Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Euconnus pragensis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Euconnus pragensis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Euconnus pragensis Observationer i Sverige för Euconnus pragensis
Svensk förekomst
Ej påträffad
Arten är felaktigt uppgiven såsom påträffad från Småland till Norrbotten. De svenska fynden har dock visat sig vara felbestämda individer av Euconnus claviger (Carlsson & Fägerström, 2016). Även fynduppgifter från de övriga nordiska länderna är sannolikt felaktiga. Säkerställda förekomster finns närmast i Tyskland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever i bon av myror i släktet Lasius. Främst funnen i anslutning till grova träd, såväl ek som tall. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i myrbon. Svenska fynd av Euconnus claviger (inkl. E. "pragensis") är gjorda hos stackmyror i Formica rufa-gruppen, men även hos Lasius niger (Baranowski 1980a) och Camponotus ligniperda (Baranowski 1980b).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Euconnus, Art Euconnus pragensis (Machulka, 1923) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever i bon av myror i släktet Lasius. Främst funnen i anslutning till grova träd, såväl ek som tall. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).

Svensk förekomst Ej påträffad
Länsvis förekomst för Euconnus pragensis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Euconnus pragensis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är felaktigt uppgiven såsom påträffad från Småland till Norrbotten. De svenska fynden har dock visat sig vara felbestämda individer av Euconnus claviger (Carlsson & Fägerström, 2016). Även fynduppgifter från de övriga nordiska länderna är sannolikt felaktiga. Säkerställda förekomster finns närmast i Tyskland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Euconnus  
 • Art
  Euconnus pragensis(Machulka, 1923)

Larvutvecklingen sker i myrbon. Svenska fynd av Euconnus claviger (inkl. E. "pragensis") är gjorda hos stackmyror i Formica rufa-gruppen, men även hos Lasius niger (Baranowski 1980a) och Camponotus ligniperda (Baranowski 1980b).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Baranowski, R. 1980a. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven 2. Entomologisk tidskrift 101: 29-42.

Baranowski, R. 1980b. Intressanta skalbaggsfynd 5. Entomologisk Tidskrift 101: 99-106.

Carlsson, A., Fägerström, C. 2016. Fyra för landet nya skalbaggar funna i Häckeberga, Skåne. Entomologisk Tidskrift 137: 51-57.

Freude, H. et al. 1971. Die Käfer Mitteleuropas, Band 3: 294-301.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015. Rev. Håkan Ljungberg 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Euconnus  
 • Art
  Euconnus pragensis, (Machulka, 1923)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015. Rev. Håkan Ljungberg 2016