Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Philonthus lepidus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Philonthus lepidus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ca 7 mm lång svart kortvinge med, oftast, röda täckvingar och ben. Arten är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Philonthus lepidus Observationer i Sverige för Philonthus lepidus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var tidigare utbredd från Skåne till Dalarna med ett fynd från Lappland. Den har gått tillbaka över en stor del av sitt utbredningsområde och nyare fynd (efter 1984) är endast kända från Skåne och Blekinge. I Skåne tycks den ha flera stabila populationer, framför allt i de nordvästra delarna av landskapet. Arten förekommer i Danmark, Norge och Finland och är utbredd över Europa och Asien (Löbl & Smetana 2004, Assing 2012).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ett marklevande rovdjur, som påträffas under stenar och vid växtrötter på torra, öppna sandmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (10000-45000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur, som påträffas under stenar och vid växtrötter på torra, öppna varma sandmarker (Palm 1963, Horion 1965). Från Danmark och Tyskland anges den även från sandstränder vid sjöar och floder (Hansen 1952, Horion 1965). Fullbildade individer påträffas framför allt under april-september (Artportalen 2015).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Philonthus, Art Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Ett marklevande rovdjur, som påträffas under stenar och vid växtrötter på torra, öppna sandmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (10000-45000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En ca 7 mm lång svart kortvinge med, oftast, röda täckvingar och ben. Arten är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Philonthus lepidus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Philonthus lepidus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var tidigare utbredd från Skåne till Dalarna med ett fynd från Lappland. Den har gått tillbaka över en stor del av sitt utbredningsområde och nyare fynd (efter 1984) är endast kända från Skåne och Blekinge. I Skåne tycks den ha flera stabila populationer, framför allt i de nordvästra delarna av landskapet. Arten förekommer i Danmark, Norge och Finland och är utbredd över Europa och Asien (Löbl & Smetana 2004, Assing 2012).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus lepidus(Gravenhorst, 1802)

Ett marklevande rovdjur, som påträffas under stenar och vid växtrötter på torra, öppna varma sandmarker (Palm 1963, Horion 1965). Från Danmark och Tyskland anges den även från sandstränder vid sjöar och floder (Hansen 1952, Horion 1965). Fullbildade individer påträffas framför allt under april-september (Artportalen 2015).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens tillbakagång är sannolikt förknippad med igenväxning av sandmarker genom minskad hävd och bete etc. Många sandmarker som tidigare har hållits öppna genom bete eller att de använts som militära övningsfält växer nu igen vilket gör artens fortsatta förekomst på flera lokaler är hotad.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Sandmarker med viss vegetation behöver bibehållas öppna, framför allt i Skåne och Blekinge där arten har kända förekomster. Hävdande av öppna sandmarker behöver gynnas. Artens förekomst på denna typ av lokaler behöver kartläggas och det är av speciell vikt att lokaler där arten har en känd förekomst bevaras genom t.ex. hävd eller bete.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-03-05].

Assing, V. & Schülke, M. 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Heidelberg, Tyskland.

Hansen, V. 1952. Danmarks fauna, Band 58. Biller XVI, Rovbiller, 2 del. G.E.C. Gads forlag, Köpenhamn.

Horion, A. 1965. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band X. Staphylinidae, 2 Teil. Ûberlingen.

Löbl, I. & Smetana, A (ed.). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Stenstrup, Danmark.

Palm, T. 1963. Svensk Insektsfauna. Kortvingar, häfte 3. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus lepidus, (Gravenhorst, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.