Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Philonthus punctus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Philonthus punctus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8-10 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart, täckvingar mörkt metallskimrande.
Utbredning
Länsvis förekomst för Philonthus punctus Observationer i Sverige för Philonthus punctus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Västmanland, sentida fynd endast från Blekinge, Öland och Gotland. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ett rovdjur som lever på vegetationsrika stränder, t.ex. havsstrandängar, alvarvätar och rikkärr. Utbredd från Skåne till Västmanland, sentida fynd endast från Blekinge, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (14000-70000) km² och förekomstarean (AOO) till 480 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på vegetationsrika stränder, t.ex. havsstrandängar, alvarvätar och rikkärr.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Philonthus, Art Philonthus punctus (Gravenhorst, 1802) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på vegetationsrika stränder, t.ex. havsstrandängar, alvarvätar och rikkärr. Utbredd från Skåne till Västmanland, sentida fynd endast från Blekinge, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (14000-70000) km² och förekomstarean (AOO) till 480 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 8-10 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart, täckvingar mörkt metallskimrande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Philonthus punctus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Philonthus punctus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Västmanland, sentida fynd endast från Blekinge, Öland och Gotland. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus punctus(Gravenhorst, 1802)

Ett rovdjur som lever på vegetationsrika stränder, t.ex. havsstrandängar, alvarvätar och rikkärr.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand, Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus punctus, (Gravenhorst, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015