Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Philonthus rubripennis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Philonthus rubripennis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5,5-6,5 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart, täckvingar och ben klart gulröda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Philonthus rubripennis Observationer i Sverige för Philonthus rubripennis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Främst i Skåne, med enstaka fynd i spridda landskap norrut till Uppland. Flertalet fynd - och alla efter 1960 - är gjorda vid Ringsjön. Arten har dock inte varit föremål för riktade eftersök vid andra sjöar. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa och Nordafrika österut till Stillahavskusten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ett rovdjur som lever på vegetationsfattiga sandstränder vid insjöar. Utbredd från Skåne till Uppland. Inga sentida fynd norr om Skåne. Flertalet fynd är gjorda vid Ringsjön. Arten är verkar där ha minskat, vilket möjligen kan sättas i samband med de omfattande algblomningar som drabbat sjön. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på vegetationsfattiga, flacka sandstränder vid insjöar. Främst i driftränder av t.ex. vass- eller sävrester, som ligger delvis nedbäddade i fuktig sand en bit från vattenlinjen. Övervintrar som fullbildad och har larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas främst under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Philonthus, Art Philonthus rubripennis Stephens, 1832 Synonymer Paragabrius rubripennis (Stephens, 1832), Philonthus fulvipes (Fabricius, 1792) nec (Scopoli, 1763)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på vegetationsfattiga sandstränder vid insjöar. Utbredd från Skåne till Uppland. Inga sentida fynd norr om Skåne. Flertalet fynd är gjorda vid Ringsjön. Arten är verkar där ha minskat, vilket möjligen kan sättas i samband med de omfattande algblomningar som drabbat sjön. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 5,5-6,5 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Svart, täckvingar och ben klart gulröda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Philonthus rubripennis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Philonthus rubripennis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Främst i Skåne, med enstaka fynd i spridda landskap norrut till Uppland. Flertalet fynd - och alla efter 1960 - är gjorda vid Ringsjön. Arten har dock inte varit föremål för riktade eftersök vid andra sjöar. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa och Nordafrika österut till Stillahavskusten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus rubripennisStephens, 1832
  Synonymer
  Paragabrius rubripennis (Stephens, 1832)
  Philonthus fulvipes (Fabricius, 1792) nec (Scopoli, 1763)

Ett rovdjur som lever på vegetationsfattiga, flacka sandstränder vid insjöar. Främst i driftränder av t.ex. vass- eller sävrester, som ligger delvis nedbäddade i fuktig sand en bit från vattenlinjen. Övervintrar som fullbildad och har larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas främst under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Missgynnas troligen främst av igenväxning av sandiga sjöstränder som en följd av regleringar och/eller eutrofiering.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Philonthus  
 • Art
  Philonthus rubripennis, Stephens, 1832
  Synonymer
  Paragabrius rubripennis (Stephens, 1832)
  Philonthus fulvipes (Fabricius, 1792) nec (Scopoli, 1763)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.