Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Micropeplus porcatus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Micropeplus porcatus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, omkring mm 2,5 mm lång, svart kortvinge. Släktet karaktäriseras av ribbor på täckvingarna och arten kan bestämmas med hjälp av Palm 1948 men är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Micropeplus porcatus Observationer i Sverige för Micropeplus porcatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var tidigare utbredd i Syd- och Mellansverige upp till Värmland och var enligt Palm (1948) den vanligaste arten i släktet. Från 1970-talet och framåt har en drastisk tillbakagång skett och sedan 1992 finns endast ett känt fynd från Skåne. Majoriteten av de äldre fynduppgifterna är från Skåne och Öland och i dessa landskap fanns fortfarande populationer på 1980-talet. Förekommer närmast i Norge, Danmark och Finland. Utbredd över Palearktis inklusive hela Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Lever i olika typer av ruttnande växtämnen, rutten svamp, kadaver, komposter mm. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever liksom andra arter i släktet av mögelsporer och mycel. Arten är påträffad i olika typer av ruttnande växtämnen, framför allt i halmhögar och komposter men även i markförna, i rutten svamp och på as, både i skog och på öppen mark (Palm 1948, Hansen 1951, Horion 1963, Assing 2012) men fler fynduppgifter behövs för att avgöra i vilket habitat den framför allt lever i Sverige. Har ofta tagits flygande. Flera fynd är från driftränder vilket kan var en del av dess habitat eller en konsekvens av dess flygvillighet. De flesta fynden av fullbildade individer är från maj-juli men de kan även påträffas vid andra tider.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Micropeplus, Art Micropeplus porcatus (Paykull, 1789) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Lever i olika typer av ruttnande växtämnen, rutten svamp, kadaver, komposter mm. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En liten, omkring mm 2,5 mm lång, svart kortvinge. Släktet karaktäriseras av ribbor på täckvingarna och arten kan bestämmas med hjälp av Palm 1948 men är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Micropeplus porcatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Micropeplus porcatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var tidigare utbredd i Syd- och Mellansverige upp till Värmland och var enligt Palm (1948) den vanligaste arten i släktet. Från 1970-talet och framåt har en drastisk tillbakagång skett och sedan 1992 finns endast ett känt fynd från Skåne. Majoriteten av de äldre fynduppgifterna är från Skåne och Öland och i dessa landskap fanns fortfarande populationer på 1980-talet. Förekommer närmast i Norge, Danmark och Finland. Utbredd över Palearktis inklusive hela Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Micropeplinae - åsryggbaggar 
 • Släkte
  Micropeplus  
 • Art
  Micropeplus porcatus(Paykull, 1789)

Lever liksom andra arter i släktet av mögelsporer och mycel. Arten är påträffad i olika typer av ruttnande växtämnen, framför allt i halmhögar och komposter men även i markförna, i rutten svamp och på as, både i skog och på öppen mark (Palm 1948, Hansen 1951, Horion 1963, Assing 2012) men fler fynduppgifter behövs för att avgöra i vilket habitat den framför allt lever i Sverige. Har ofta tagits flygande. Flera fynd är från driftränder vilket kan var en del av dess habitat eller en konsekvens av dess flygvillighet. De flesta fynden av fullbildade individer är från maj-juli men de kan även påträffas vid andra tider.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Skog, Våtmark, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö, Havsstrand, Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Har betydelse)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Det är okänt vad som orsakat den till synes drastiska tillbakagången, varför det är svårt att identifiera specifika hot.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
I första hand behöver artens förekomst och biologi undersökas. Marklevande kortvingar är idag ofta dåligt studerade och det finns ett behov av riktade studier för förnalevande kortvingar. Lokaler där arten påträffas behöver bevaras på ett sådant sätt att artens kontinuitet kan säkerställas.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-03-05].

Assing, V. & Schülke, M. 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Goecke & Evers, Heidelberg.

Hansen, V. 1951. Danmarks fauna, Band 57. Biller XV, Rovbiller, 1 del. G.E.C. Gads forlag, Köpenhamn.

Horion, A. 1963. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IX. Staphylinidae, 1 Teil. Goecke & Evers, Ûberlingen.

Palm, T. 1948. Svensk Insektsfauna. Kortvingar, häfte 1. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Micropeplinae - åsryggbaggar 
 • Släkte
  Micropeplus  
 • Art
  Micropeplus porcatus, (Paykull, 1789)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.