Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Acrolocha minuta

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Acrolocha minuta
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten omkring 2 mm lång svart kortvinge. Arten kan bestämmas med hjälp av Palm 1948 men är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Acrolocha minuta Observationer i Sverige för Acrolocha minuta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten i Sverige endast känd från Skåne, Östergötland och Södermanland. I Skåne har arten haft en stabil population och det finns ett antal fynd fram till 1990 från flera lokaler i sydöstra delen av landskapet. Sedan dess finns endast ett fåtal fynduppgifter och det senaste kända fyndet är från Östergötland 2006 (Stig Lundberg, pers. medd.). Närmast är arten känd från Danmark och Finland, vidare är den utbredd i Europa och Nordamerika (Assing & Schülke 2012).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever av ruttnande organiskt material. I halmhögar, komposter, stallavfall och spillning i områden med lantbruk/kulturlandskap. Har även påträffats i rutten svamp. Få sentida fynd, men arten kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten hör till kulturlandskapet och lever av ruttnande organiskt material. Den påträffas framför allt i halmhögar, komposter, stallavfall och spillning men är även funnen på as och i rutten svamp och gnagarbon (Palm 1948, Baranowski 1977, Hansen 1951, Horion 1963). Fullbildade individer påträffas framför allt på senhösten och tidig vår. Många svenska fynd är funna under vintern från slutet av november till februari.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Acrolocha, Art Acrolocha minuta (Olivier, 1795) Synonymer Acrolocha striata (Gravenhorst, 1802)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever av ruttnande organiskt material. I halmhögar, komposter, stallavfall och spillning i områden med lantbruk/kulturlandskap. Har även påträffats i rutten svamp. Få sentida fynd, men arten kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket liten omkring 2 mm lång svart kortvinge. Arten kan bestämmas med hjälp av Palm 1948 men är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Acrolocha minuta

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Acrolocha minuta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten i Sverige endast känd från Skåne, Östergötland och Södermanland. I Skåne har arten haft en stabil population och det finns ett antal fynd fram till 1990 från flera lokaler i sydöstra delen av landskapet. Sedan dess finns endast ett fåtal fynduppgifter och det senaste kända fyndet är från Östergötland 2006 (Stig Lundberg, pers. medd.). Närmast är arten känd från Danmark och Finland, vidare är den utbredd i Europa och Nordamerika (Assing & Schülke 2012).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Omaliinae - stinkkortvingar 
 • Tribus
  Omaliini  
 • Släkte
  Acrolocha  
 • Art
  Acrolocha minuta(Olivier, 1795)
  Synonymer
  Acrolocha striata (Gravenhorst, 1802)

Arten hör till kulturlandskapet och lever av ruttnande organiskt material. Den påträffas framför allt i halmhögar, komposter, stallavfall och spillning men är även funnen på as och i rutten svamp och gnagarbon (Palm 1948, Baranowski 1977, Hansen 1951, Horion 1963). Fullbildade individer påträffas framför allt på senhösten och tidig vår. Många svenska fynd är funna under vintern från slutet av november till februari.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö, Inomhusmiljöer

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Det största hotet mot arten ligger i förändringar i lantbruket. Högar av halm blir mer sällan liggande fritt och för att minska läckaget av näringsämnen som leder till övergödning läggs stallavfall idag sällan ut direkt på marken. Detta har en negativ effekt på kortvingefaunan som ofta är fattig i stallavfall som ligger på betongplattor etc. jämfört med stallavfall som ligger direkt på marken (T. Ramqvist egen observation). Dessutom har under en lång tid användningen av hästar minskat även om antalet nu åter ökat.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Artens nutida förekomst behöver kartläggas, i första hand genom att riktat eftersök i halmhögar, komposter och stallavfall under vinterhalvåret. På lokaler där arten finns behöver det finnas en kontinuerlig tillgång på halmhögar och stallavfall.

Assing, V. & Schülke, M. 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Tyskland.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd. Entomologisk Tidskrift, 98:11.

Hansen, V. 1951. Danmarks fauna, Band 57. Biller XV, Rovbiller, 1 del. G.E.C. Gads forlag, Köpenhamn.

Horion, A. 1963. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IX. Staphylinidae, 1 Teil. Goecke & Evers, Ûberlingen.

Palm, T. 1948. Svensk Insektsfauna. Kortvingar, häfte 1. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Omaliinae - stinkkortvingar 
 • Tribus
  Omaliini  
 • Släkte
  Acrolocha  
 • Art
  Acrolocha minuta, (Olivier, 1795)
  Synonymer
  Acrolocha striata (Gravenhorst, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.