Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Scaphisoma subalpinum

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Scaphisoma subalpinum
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ca 2 mm lång svart kortvinge med i jämför med andra kortvingar bred kropp. Arten kan bestämmas med hjälp av Assing 2013 och Palm 1966 men den är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Scaphisoma subalpinum Observationer i Sverige för Scaphisoma subalpinum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige utbredd från Skåne till Torne Lappmark (Artportalen 2015). Fynd efter år 2000 finns från större delen av utbredningsområdet. Den är känd från Norge och Finland och förekommer över i stort hela Europa men är sällsynt södra delarna (Assing 2014, Löbl & Smetana 2004).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen är knuten till vedlevande svampar på lövträd, främst fnösketicka på björk, i Sydsverige på bok; men även på andra tickor och andra trädslag, t.ex. asp, sälg, ek, alm och tall. Arten påträffas främst i lövrika naturskogsmiljöer med mycket fnösketickor. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (300-900). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (1200-3600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vedsvamp, i mycelhaltig ved eller under bark, framför allt på äldre lövträd. I mellersta och norra Sverige ofta på björk och asp, i Sydsverige framför allt på bok och ek men arten har även påträffats på sälg, alm och tall. Många fynd är gjorda i och på fnösketicka på björk. Arten påträffas främst i lövrika naturskogsmiljöer med mycket fnösketickor. Släktets arter lever sannolikt både som larver och vuxna av svampar eller slemsvampar (Assing 2013). Fullbildade indivder påträffas från april till augusti (Artportalen 2015).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
· sälg
· sälg
· tall
· tall
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· björkticka
· björkticka
· fnöskticka
· fnöskticka
· svavelticka
· svavelticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Scaphisoma, Art Scaphisoma subalpinum Reitter, 1880 Synonymer Scaphosoma subalpinum Reitter, 1880

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen är knuten till vedlevande svampar på lövträd, främst fnösketicka på björk, i Sydsverige på bok; men även på andra tickor och andra trädslag, t.ex. asp, sälg, ek, alm och tall. Arten påträffas främst i lövrika naturskogsmiljöer med mycket fnösketickor. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (300-900). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (1200-3600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En ca 2 mm lång svart kortvinge med i jämför med andra kortvingar bred kropp. Arten kan bestämmas med hjälp av Assing 2013 och Palm 1966 men den är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Scaphisoma subalpinum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Scaphisoma subalpinum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige utbredd från Skåne till Torne Lappmark (Artportalen 2015). Fynd efter år 2000 finns från större delen av utbredningsområdet. Den är känd från Norge och Finland och förekommer över i stort hela Europa men är sällsynt södra delarna (Assing 2014, Löbl & Smetana 2004).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scaphidiinae - droppbaggar 
 • Tribus
  Scaphisomatini  
 • Släkte
  Scaphisoma  
 • Art
  Scaphisoma subalpinumReitter, 1880
  Synonymer
  Scaphosoma subalpinum Reitter, 1880

Larvutvecklingen sker i vedsvamp, i mycelhaltig ved eller under bark, framför allt på äldre lövträd. I mellersta och norra Sverige ofta på björk och asp, i Sydsverige framför allt på bok och ek men arten har även påträffats på sälg, alm och tall. Många fynd är gjorda i och på fnösketicka på björk. Arten påträffas främst i lövrika naturskogsmiljöer med mycket fnösketickor. Släktets arter lever sannolikt både som larver och vuxna av svampar eller slemsvampar (Assing 2013). Fullbildade indivder påträffas från april till augusti (Artportalen 2015).

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· björkticka - Piptoporus betulinus (Har betydelse)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
· svavelticka - Laetiporus sulphureus (Har betydelse)
Arten främst är knuten till naturskogsbestånd med ett kontinuerligt inslag av död ved från grövre lövträd och rik tillgång på trädsvampar. De främsta hoten är därför avverkning av sådana bestånd och bortforsling av död ved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
I första hand behöver skogsbestånd med grövre lövträd och tillgång på död ved bevaras. Det är viktigt att det finns en kontinuerlig tillgång på död svampbeväxt ved. I parker är det viktigt att död ved får vara kvar inom området så att svampar kan utvecklas. Detta gäller i första hand för lokaler där arten har en känd förekomst.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-03-15].

Assing, V. & Schülke, M. 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Heidelberg, Tyskland.

Lundblad, O. 1952. Die schwedischen Scaphosoma-arten. Entomologisk tidskrift 73:27.

Löbl, I. & Smetana, A (ed.). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Stenstrup, Danmark.

Palm, T. 1966. Anteckningar om svenska skalbaggar XVII. Entomologisk tidskrift. 87:43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scaphidiinae - droppbaggar 
 • Tribus
  Scaphisomatini  
 • Släkte
  Scaphisoma  
 • Art
  Scaphisoma subalpinum, Reitter, 1880
  Synonymer
  Scaphosoma subalpinum Reitter, 1880
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.