Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Scaphisoma balcanicum

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Scaphisoma balcanicum
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ca 2 mm lång svart kortvinge med i jämför med andra kortvingar bred kropp. Arten kan bestämmas med hjälp av Assing 2013 och Palm 1966 men den är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Scaphisoma balcanicum Observationer i Sverige för Scaphisoma balcanicum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens förekomst i Sverige är dåligt känd. Den är endast påträffad på ett fåtal lokaler från Skåne till Gästrikland (Artportalen 2015, Palm 1966, Löbl 1967) och det finns endast få nyfynd. Av grannländerna är den endast tagen i Finland. Utbredd över i stort hela Europa och Turkiet (Löbl 1967, Löbl & Smetana 2004).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i vedsvamp, i mycelhaltig ved eller under bark, främst på äldre lövträd. Fynd finns bl.a. från björk med fnösketicka, ek med korkmussling, och från alm. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vedsvamp, i mycelhaltig ved eller under bark, främst på äldre lövträd. Släktets arter lever sannolikt både som larver och vuxna av svampar eller slemsvampar (Assing 2013). Fynd finns bl.a. från fnösketicka på björk, svampdödade almar, ek med korkmussling och från alm (Palm 1966, Artportalen 2015). Fullbildade individer påträffas under våren och sommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· björkticka
· björkticka
· fnöskticka
· fnöskticka
· korkmussling
· korkmussling
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Scaphisoma, Art Scaphisoma balcanicum Tamanini, 1954 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i vedsvamp, i mycelhaltig ved eller under bark, främst på äldre lövträd. Fynd finns bl.a. från björk med fnösketicka, ek med korkmussling, och från alm. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En ca 2 mm lång svart kortvinge med i jämför med andra kortvingar bred kropp. Arten kan bestämmas med hjälp av Assing 2013 och Palm 1966 men den är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Scaphisoma balcanicum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Scaphisoma balcanicum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens förekomst i Sverige är dåligt känd. Den är endast påträffad på ett fåtal lokaler från Skåne till Gästrikland (Artportalen 2015, Palm 1966, Löbl 1967) och det finns endast få nyfynd. Av grannländerna är den endast tagen i Finland. Utbredd över i stort hela Europa och Turkiet (Löbl 1967, Löbl & Smetana 2004).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scaphidiinae - droppbaggar 
 • Tribus
  Scaphisomatini  
 • Släkte
  Scaphisoma  
 • Art
  Scaphisoma balcanicumTamanini, 1954

Larvutvecklingen sker i vedsvamp, i mycelhaltig ved eller under bark, främst på äldre lövträd. Släktets arter lever sannolikt både som larver och vuxna av svampar eller slemsvampar (Assing 2013). Fynd finns bl.a. från fnösketicka på björk, svampdödade almar, ek med korkmussling och från alm (Palm 1966, Artportalen 2015). Fullbildade individer påträffas under våren och sommaren.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· björkticka - Piptoporus betulinus (Har betydelse)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Har betydelse)
· korkmussling - Daedalea quercina (Har betydelse)
Arten är beroende av tillgången på död ved av äldre lövträd med därpå associerade svampar. Hot är framför allt avverkning av äldre lövträd i skogar och parker och bortforsling av död ved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten behöver aktivt eftersökas för att förbättra kunskapsläget. Skogar med äldre lövträd behöver bevaras och död ved lämnas kvar. I parker med äldre lövträd är det viktigt att död ved inte forslas bort utan lämnas kvar så att svampar kan utvecklas på denna.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-03-15].

Assing, V. & Schülke, M. 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Heidelberg, Tyskland.

Löbl, I. 1967. Scaphisoma balcanicum Tamanini, 1954. (Col. Scaphidiidae) in Sweden. Opuscula Entomologica. 32:8.

Löbl, I. & Smetana, A (ed.). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Stenstrup, Danmark.

Palm, T. 1966. Anteckningar om svenska skalbaggar XVII. Entomologisk tidskrift. 87:43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scaphidiinae - droppbaggar 
 • Tribus
  Scaphisomatini  
 • Släkte
  Scaphisoma  
 • Art
  Scaphisoma balcanicum, Tamanini, 1954
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.