Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Thinobius flagellatus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Thinobius flagellatus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten ca 1-1,5 mm lång svart kortvinge där framför allt hanens genitalier är karakteristiska. Arten kan bestämmas med hjälp av (Palm & Lundberg
Utbredning
Länsvis förekomst för Thinobius flagellatus Observationer i Sverige för Thinobius flagellatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mycket få kända svenska fynd och endast påträffad på vardera en lokal i Uppland, Västmanland, Dalarna och Norrbotten (Lundberg 1993). Sedan 1970-talet inga kända svenska fynd. Känd från Finland och utbredd från östra Sibirien till Mellaneuropa (Assing 2013).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationslös siltig sand, sand eller grus vid stränder, främst vid rinnande vatten men även vid vattensamlingar i grustag. Är vid flera tillfällen funnen vid bilhåvning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever liksom övriga arter i släktet framför allt i fuktig sand vid vattendrag eller vattensamlingar. I Norrbotten förekom arten i sandhaltig lera vid vattenfyllda gropar i ett grustag, och påträffades delvis i gångar av kortvingarna Bledius talpa och B. gallicus (Lundberg 1971, publicerat som Thinobius brevipennis). Även i Uppland har arten påträffats på öppen mark i grustag, medan fyndet i Västmanland gjordes i en fönsterfälla på myr och det i Dalarna vid bilhåvning (Lundberg 1973). I Mellaneuropa har arten framför allt påträffats på sand- och grusstränder vid större floder (Assing 2013).
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Thinobius, Art Thinobius flagellatus Lohse, 1984 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever underjordiskt i fuktig, vegetationslös siltig sand, sand eller grus vid stränder, främst vid rinnande vatten men även vid vattensamlingar i grustag. Är vid flera tillfällen funnen vid bilhåvning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket liten ca 1-1,5 mm lång svart kortvinge där framför allt hanens genitalier är karakteristiska. Arten kan bestämmas med hjälp av (Palm & Lundberg

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Thinobius flagellatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Thinobius flagellatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mycket få kända svenska fynd och endast påträffad på vardera en lokal i Uppland, Västmanland, Dalarna och Norrbotten (Lundberg 1993). Sedan 1970-talet inga kända svenska fynd. Känd från Finland och utbredd från östra Sibirien till Mellaneuropa (Assing 2013).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Thinobius  
 • Art
  Thinobius flagellatusLohse, 1984

Lever liksom övriga arter i släktet framför allt i fuktig sand vid vattendrag eller vattensamlingar. I Norrbotten förekom arten i sandhaltig lera vid vattenfyllda gropar i ett grustag, och påträffades delvis i gångar av kortvingarna Bledius talpa och B. gallicus (Lundberg 1971, publicerat som Thinobius brevipennis). Även i Uppland har arten påträffats på öppen mark i grustag, medan fyndet i Västmanland gjordes i en fönsterfälla på myr och det i Dalarna vid bilhåvning (Lundberg 1973). I Mellaneuropa har arten framför allt påträffats på sand- och grusstränder vid större floder (Assing 2013).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Förekomsten på exponerad sand/lersand vid vattensamlingar i grustag innebär att arten måste ha en kontinuerlig tillgång på nya lokaler av denna typ eftersom grustag inte är stabila miljöer utan växer igen efter upphörd brytning. Detta förstärks av att grustag numera ofta aktivt fylls igen, varvid vattensamlingarna försvinner ännu snabbare.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Artens nuvarande förekomst är mycket dåligt känd och det är därför viktigt att dess förekomst kartläggs genom inventering av sand- och grustäkter med vattensamlingar i botten. Grustag med vattensamlingar i botten bör undantas från restaurering. Dessutom bör exponerade vattensamlingar bibehållas genom aktiva åtgärder som grävning och röjning av sly. Speciellt viktigt är detta i områden med en känd population av arten.

Assing, V. & Schülke, M. 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Heidelberg, Tyskland.

Lundberg, S. 1971. Återfynd av några intressanta skalbaggsarter (Thinobius brevipennis Kies., Atheta trybomi J. Sahlb., Atheta wiréni Brd. och Phyllotreta zimmermanni Crotch.. Entomologisk Tidskrift. 92:267.

Palm, T. 1961. Svensk Insektsfauna. Kortvingar, häfte 2. Stockholm.

Palm, T. och Lundberg, S. 1993. Tillägg till Svensk Insektsfauna, kortvingar (Coleoptera, Staphylinidae) häfte 1 och 2. Entomologisk Tidskrift. 114:161.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Thinobius  
 • Art
  Thinobius flagellatus, Lohse, 1984
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.