Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Oxytelus piceus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Oxytelus piceus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ca 4 mm lång svart kortvinge med gulbruna täckvingar. Arten kan bestämmas med hjälp av Palm 1961 men bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Oxytelus piceus Observationer i Sverige för Oxytelus piceus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten påträffad från Skåne till Dalarna. Sedan 1960-talet tycks arten ha gått tillbaka i Mellansverige med ett endast enstaka känt fynd norr om Öland (Artportalen 2015). Däremot är den fortfarande utbredd i Sydsverige i ett område från Skåne till Öland. Arten är närmast känd från Danmark och Finland och utbredd över Europa där den är framför allt är allmän i östra delen av området (Assing & Schülke 2012). Världsutbredningen innefattar även Asien och Afrika (Löbl & Smetana 2004).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever i olika typer av ruttnande växtämnen, främst i spillning på torra, öppna marker. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Arten är i motsats till de flesta kortvingar inte ett rovdjur utan lever av nedbrutna växtdelar. Framför allt i hästspillning men även i spillning av nötkreatur och får, och dessutom funnen i komposter och vid as (Palm 1961, Hansen 1951, Artportalen 2015). Arten tycks speciellt förekomma i hästspillning på sandmarker. Fullbildade individer påträffas under maj till september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Oxytelus, Art Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever i olika typer av ruttnande växtämnen, främst i spillning på torra, öppna marker. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En ca 4 mm lång svart kortvinge med gulbruna täckvingar. Arten kan bestämmas med hjälp av Palm 1961 men bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Oxytelus piceus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Oxytelus piceus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten påträffad från Skåne till Dalarna. Sedan 1960-talet tycks arten ha gått tillbaka i Mellansverige med ett endast enstaka känt fynd norr om Öland (Artportalen 2015). Däremot är den fortfarande utbredd i Sydsverige i ett område från Skåne till Öland. Arten är närmast känd från Danmark och Finland och utbredd över Europa där den är framför allt är allmän i östra delen av området (Assing & Schülke 2012). Världsutbredningen innefattar även Asien och Afrika (Löbl & Smetana 2004).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Oxytelini  
 • Släkte
  Oxytelus  
 • Art
  Oxytelus piceus(Linnaeus, 1767)

Arten är i motsats till de flesta kortvingar inte ett rovdjur utan lever av nedbrutna växtdelar. Framför allt i hästspillning men även i spillning av nötkreatur och får, och dessutom funnen i komposter och vid as (Palm 1961, Hansen 1951, Artportalen 2015). Arten tycks speciellt förekomma i hästspillning på sandmarker. Fullbildade individer påträffas under maj till september.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Har betydelse)
· häst - Equus caballus (Viktig)
· nötkreatur - Bos taurus (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens tillbakagång är sannolikt orsakad av minskningen av betesdjur, framför allt av häst. Det är troligt att minskningen av bete på sandmarker är en speciellt viktig faktor. Det är även möjligt att användningen av avmaskningsmedel för hästar har haft en negativ effekt på artens förekomst. Att antalet hästar har ökat kan ha en positiv effekt på artens förekomst men det är osäkert eftersom mycket av betet inte sker på sandmarker.

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens förekomst behöver kartläggas för att bättre kunna avgöra vilka lokaler som är av speciellt värde för att säkerställa artens förekomst. Det är viktigt att bete på sandmarker bibehålls, speciellt gäller detta bete av häst. Detta är av speciell vikt för lokaler där arten har en känd förekomst. Det kan dessutom vara av betydelse för artens förekomst att minska användningen av avmaskningsmedel.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-02-13].

Assing, V. & Schülke, M. 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Heidelberg, Tyskland.

Hansen, V. 1951. Danmarks fauna, Band 57. Biller XV, Rovbiller, 1 del. G.E.C. Gads forlag, Köpenhamn.

Löbl, I. & Smetana, A (ed.). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Stenstrup, Danmark.

Palm, T. 1961. Svensk insektsfauna, Kortvingar, häfte 2. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Oxytelini  
 • Släkte
  Oxytelus  
 • Art
  Oxytelus piceus, (Linnaeus, 1767)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.