Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anotylus nitidulus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Anotylus nitidulus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ca 2,5 mm lång svart kortvinge med bruna täckvingar. För artbestämning refereras till Palm 1961 där Anotylus ingår under Oxytelus-släktet. Bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Anotylus nitidulus Observationer i Sverige för Anotylus nitidulus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Torne lappmark (Palm 1961). Arten var under en stor del av 1900-talet en av de allmännaste arterna i släktet (Anotylus/Oxytelus), och påträffades ofta i antal vid olika inventeringar (t.ex. Lundblad 1954 och 1955). Efter 1990 finns fynd endast från Gotland, Västmanland och Ångermanland (Artportalen 2015). Trots sin flygvillighet påträffas den endast vid enstaka tillfällen vid inventeringar med fönsterfällor. Det är okänt vad som orsakat denna drastiska och till synes synkrona tillbakagång över stora delar av landet. Det finns uppgifter från östra Mellaneuropa om att arten gått tillbaka även där (Macranczy, pers medd.). Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Den är utbredd över större delen av världen (Löbl & Smetana 2004).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever i olika typer av ruttnande växtämnen, främst i driftränder vid sötvattenstränder. Även funnen i komposter och i spillning. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (50-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (200-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten förekommer i stort antal olika habitat med olika typer av mer eller mindre nedbrutna växtdelar som spillning, svamp, driftränder, ved, savande stubbar m.m. (Palm 1961, Artportalen 2015, Lundblad 1954 och 1955). Den är till skillnad från de flesta kortvingar inte ett rovdjur utan lever av de nedbrutna växtdelarna. Flera nyare fynd är från sandmarker men det är osäkert om den har en preferens för denna typ av mark. Arten har ofta tagits flygande och det är oklart om förekomsten i driftränder är tillfällig eller om detta är en del av artens habitat. Fullbildade individer påträffas framför allt under senare delen av våren och under sommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Anotylus, Art Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) Synonymer Oxytelus nitidulus Gravenhorst, 1802

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever i olika typer av ruttnande växtämnen, främst i driftränder vid sötvattenstränder. Även funnen i komposter och i spillning. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (50-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (200-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En ca 2,5 mm lång svart kortvinge med bruna täckvingar. För artbestämning refereras till Palm 1961 där Anotylus ingår under Oxytelus-släktet. Bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Anotylus nitidulus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Anotylus nitidulus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Torne lappmark (Palm 1961). Arten var under en stor del av 1900-talet en av de allmännaste arterna i släktet (Anotylus/Oxytelus), och påträffades ofta i antal vid olika inventeringar (t.ex. Lundblad 1954 och 1955). Efter 1990 finns fynd endast från Gotland, Västmanland och Ångermanland (Artportalen 2015). Trots sin flygvillighet påträffas den endast vid enstaka tillfällen vid inventeringar med fönsterfällor. Det är okänt vad som orsakat denna drastiska och till synes synkrona tillbakagång över stora delar av landet. Det finns uppgifter från östra Mellaneuropa om att arten gått tillbaka även där (Macranczy, pers medd.). Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Den är utbredd över större delen av världen (Löbl & Smetana 2004).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Oxytelini  
 • Släkte
  Anotylus  
 • Art
  Anotylus nitidulus(Gravenhorst, 1802)
  Synonymer
  Oxytelus nitidulus Gravenhorst, 1802

Arten förekommer i stort antal olika habitat med olika typer av mer eller mindre nedbrutna växtdelar som spillning, svamp, driftränder, ved, savande stubbar m.m. (Palm 1961, Artportalen 2015, Lundblad 1954 och 1955). Den är till skillnad från de flesta kortvingar inte ett rovdjur utan lever av de nedbrutna växtdelarna. Flera nyare fynd är från sandmarker men det är osäkert om den har en preferens för denna typ av mark. Arten har ofta tagits flygande och det är oklart om förekomsten i driftränder är tillfällig eller om detta är en del av artens habitat. Fullbildade individer påträffas framför allt under senare delen av våren och under sommaren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark, Urban miljö, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker, Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Eftersom orsaken till tillbakagången är okänd, i kombination med att den tidigare förekom i ett antal olika biotoper, är det svårt att avgöra vilka de främsta hoten är. En bidragande faktor kan ha varit förändringar i boskapshållningen. Arealen av betesmark har minskat, speciellt på magrare marker men det är osäkert om detta har påverkat denna arts förekomst.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
I första hand behöver artens nuvarande förekomst kartläggas mer i detalj, framför allt i de områden där den påträffats på senare tid. Dessutom behövs fler uppgifter för att fastställa hur tillbakagången skedde för att om möjligt få mer kunskap om vad som orsakade denna. I de områden där en population av arten har fastställts behöver, beroende på habitatet, åtgärder vidtas så att populationen bevaras.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-02-13].

Lundblad, O. 1954. Studier över insektsfaunan i Harparbol lund. Stockholm.

Lundblad, O. 1955. Studier över insektsfaunan I Uppsala universitets naturpark vid Vårdsätra. Stockholm.

Löbl, I. & Smetana, A (ed.). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Stenstrup, Danmark.

Palm, T. Svensk Insektsfauna. Kortvingar, häfte 2. 1961.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Oxytelini  
 • Släkte
  Anotylus  
 • Art
  Anotylus nitidulus, (Gravenhorst, 1802)
  Synonymer
  Oxytelus nitidulus Gravenhorst, 1802
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.