Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tachyporus formosus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Tachyporus formosus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vackert färgad ca 4 mm lång kortvinge med enfärgat gulrött huvud och halssköld och tvåfärgade täckvingar som är gulröda med en svart fläck framtill. Bakroppen är svart med rödaktig spetsen. Inom släktet är arten relativt karaktäristisk genom kombinationen av ljust huvud, tvåfärgade täckvingar och den röda spetsen på bakkroppen (Palm 1966). De enda övriga arterna i släktet med ljust huvud har antingen helt ljusa täckvingar/eller rödaktig bakkropp med mörkare spets.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tachyporus formosus Observationer i Sverige för Tachyporus formosus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast känd från ett begränsat område vid Ölands sydspets (Artportalen 2015). Arten påträffades vid Ottenby redan 1946 och under 1900-talet gjordes endast ett fåtal fynd, sannolikt på grund av begränsade eftersök i markförna i området under denna tid (Palm 1966). Sedan år 2008 har ett större antal fynd gjorts i samband med att artens förekomst i området och habitatval undersökts mer i detalj och dess förekomst är nu betydligt bättre känd (Artportalen 2015, Ramqvist, T. opubl.). Arten är närmast känd från Danmark. Arten är utbredd i Europa men är framför att en sydeuropeisk art (Assing 2012). Den är även känd från Nordafrika och Västasien (Uzbekistan) (Löbl & Smetana 2004).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ett marklevande rovdjur som i Sverige är funnen i förna under buskar på öppen mark. Endast känd från Ottenby på södra Öland, där den först påträffades 1946. Återfunnen 1978 och 2008. Det starkt begränsade utbredningsområdet gör arten känslig för t.ex. igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (14-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 60 (44-88) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (56-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
Ekologi
Arten är ett rovdjur och det är känt att både vuxna djur och larver av arter i släktet lever av bladlöss som de får tag på genom att klättra upp på vegetationen. På Öland påträffas den framför allt i fuktig förna och mossa vid basen av grövre tokbuskar, speciellt där dessa växer i täta bestånd (Artportalen 2015, Ramqvist, T. opubl.). I denna typ av bestånd finns det ofta rikligt med mossbeväxta döda och levande grenar och ett rikt förnatäcke där arten kan förekomma i antal. Den kan även påträffas i förnan i andra typer av buskage men då ofta mindre rikligt. Fullbildade individer har framför allt påträffats på våren i april-maj men det kan delvis bero delvis bero på arten att arten eftersökts mer intensivt vid denna tid. I Mellaneuropa påträffas arten framför allt i mossa på fuktigare biotoper.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Tachyporus, Art Tachyporus formosus Matthews, 1838 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Ett marklevande rovdjur som i Sverige är funnen i förna under buskar på öppen mark. Endast känd från Ottenby på södra Öland, där den först påträffades 1946. Återfunnen 1978 och 2008. Det starkt begränsade utbredningsområdet gör arten känslig för t.ex. igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (14-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 60 (44-88) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (56-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
En vackert färgad ca 4 mm lång kortvinge med enfärgat gulrött huvud och halssköld och tvåfärgade täckvingar som är gulröda med en svart fläck framtill. Bakroppen är svart med rödaktig spetsen. Inom släktet är arten relativt karaktäristisk genom kombinationen av ljust huvud, tvåfärgade täckvingar och den röda spetsen på bakkroppen (Palm 1966). De enda övriga arterna i släktet med ljust huvud har antingen helt ljusa täckvingar/eller rödaktig bakkropp med mörkare spets.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tachyporus formosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tachyporus formosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd från ett begränsat område vid Ölands sydspets (Artportalen 2015). Arten påträffades vid Ottenby redan 1946 och under 1900-talet gjordes endast ett fåtal fynd, sannolikt på grund av begränsade eftersök i markförna i området under denna tid (Palm 1966). Sedan år 2008 har ett större antal fynd gjorts i samband med att artens förekomst i området och habitatval undersökts mer i detalj och dess förekomst är nu betydligt bättre känd (Artportalen 2015, Ramqvist, T. opubl.). Arten är närmast känd från Danmark. Arten är utbredd i Europa men är framför att en sydeuropeisk art (Assing 2012). Den är även känd från Nordafrika och Västasien (Uzbekistan) (Löbl & Smetana 2004).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Tachyporini  
 • Släkte
  Tachyporus  
 • Art
  Tachyporus formosusMatthews, 1838

Arten är ett rovdjur och det är känt att både vuxna djur och larver av arter i släktet lever av bladlöss som de får tag på genom att klättra upp på vegetationen. På Öland påträffas den framför allt i fuktig förna och mossa vid basen av grövre tokbuskar, speciellt där dessa växer i täta bestånd (Artportalen 2015, Ramqvist, T. opubl.). I denna typ av bestånd finns det ofta rikligt med mossbeväxta döda och levande grenar och ett rikt förnatäcke där arten kan förekomma i antal. Den kan även påträffas i förnan i andra typer av buskage men då ofta mindre rikligt. Fullbildade individer har framför allt påträffats på våren i april-maj men det kan delvis bero delvis bero på arten att arten eftersökts mer intensivt vid denna tid. I Mellaneuropa påträffas arten framför allt i mossa på fuktigare biotoper.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hoten mot arten är framför allt faktorer som påverkar förekomsten av täta bestånd av äldre tokbuskar. Det största hotet är då dessa områden används som betesmark, dels genom direkt röjning av tokbestånden, dels genom att buskarna reduceras i storlek och utbredning på grund av bete. Ett ytterligare potentiellt hot ligger i den ökade utbredningen av björnbärssnår i Ottenbyområdet på marker som tidigare beväxts av tokbuskar. Framför allt gäller detta i något torrare marker. Arten förekommer även i sådana snår men relativt sparsamt.
Äldre bestånd av tokbuskar på sydligaste Öland och längs Ölands sydöstra kust behöver bevaras, speciellt i kustnära områden upp till 1 km in från kusten. Bete i detta område bör begränsas och det behöver sparas ytor utan bete där tokbuskarna kan växa fritt i täta bestånd. Även i områden med bete behöver röjning av tokbuskage begränsas.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-02-13].

Assing, V. & Schülke, M. 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Heidelberg, Tyskland.

Löbl, I. & Smetana, A (ed.). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Stenstrup, Danmark.

Palm, T. 1966. Svensk Insektsfauna. Kortvingar, häfte 4. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Tachyporini  
 • Släkte
  Tachyporus  
 • Art
  Tachyporus formosus, Matthews, 1838
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.