Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Aleochara binotata

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Aleochara binotata
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2-4 mm lång svart kortvinge med en röd fläck på vardera täckvinge. Storleken varierar mycket beroende på storleken på flugpuppan larven utvecklats i (se nedan). Arten är svår att skilja från tre andra rödfäckiga Aleochara-arter. Även om arten finns med i Palm 1972 (där den anges som A. verna) krävs ytterligare litteratur (som Lohse 1989) för att skilja den från den äkta A. verna och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Aleochara binotata Observationer i Sverige för Aleochara binotata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har tidigare betraktats som mindre allmän i Sverige med en förekomst från Skåne till Torne lappmark (Palm 1972). På senare tid tycks arten ha gått tillbaka kraftigt i norra och mellersta delarna av landet och efter 1987 är arten endast känd från Sydsverige från Skåne till Västergötland (Artportalen 2015). En osäkerhetsfaktor i artens förekomst är dess sammanblandning med A. verna. Då även denna, med undantag av ett fynd i Hälsingland, endast är känd från Sydsverige (Skåne-Halland inklusive Öland och Gotland) påverkar inte detta uppfattningen om A. binotatas tillbakagång. Arten är känd från Danmark, Norge och Finland och utbredd i Europa och norra delarna av Asien (Löbl & Smetana 2004).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten påträffas främst i spillning på torra, öppna marker, t.ex. på sandmark, alvarmark eller stäppartade torrängar, men också på sandiga eller grusiga havsstränder. Arten uppges vara utbredd över hela Sverige. Sentida fynd endast i södra Sverige, nordligast i Västergötland. Arten har tidigare sammanblandats med närstående arter, vilket gör dess status svårbedömd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Aleochara-släktet är rovdjur där larverna utvecklas i flugpuppor. Framför allt lever A. binotata på spillning av häst och får på öppna lätta jordar/sandmarker men även under tång på havsstränder (Palm 1972, Lohse 1989). På grund av sammanblandningen med A. verna är det oklart om det finns skillnader i habitat mellan dessa arter men sannolikt är det endast små skillnader mellan deras levnadskrav och båda arterna kan förekomma tillsammans (Lohse 1989). Fullbildade individer påträffas från slutet av maj till början av oktober.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Aleochara, Art Aleochara binotata Kraatz, 1856 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten påträffas främst i spillning på torra, öppna marker, t.ex. på sandmark, alvarmark eller stäppartade torrängar, men också på sandiga eller grusiga havsstränder. Arten uppges vara utbredd över hela Sverige. Sentida fynd endast i södra Sverige, nordligast i Västergötland. Arten har tidigare sammanblandats med närstående arter, vilket gör dess status svårbedömd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 2-4 mm lång svart kortvinge med en röd fläck på vardera täckvinge. Storleken varierar mycket beroende på storleken på flugpuppan larven utvecklats i (se nedan). Arten är svår att skilja från tre andra rödfäckiga Aleochara-arter. Även om arten finns med i Palm 1972 (där den anges som A. verna) krävs ytterligare litteratur (som Lohse 1989) för att skilja den från den äkta A. verna och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Aleochara binotata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Aleochara binotata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har tidigare betraktats som mindre allmän i Sverige med en förekomst från Skåne till Torne lappmark (Palm 1972). På senare tid tycks arten ha gått tillbaka kraftigt i norra och mellersta delarna av landet och efter 1987 är arten endast känd från Sydsverige från Skåne till Västergötland (Artportalen 2015). En osäkerhetsfaktor i artens förekomst är dess sammanblandning med A. verna. Då även denna, med undantag av ett fynd i Hälsingland, endast är känd från Sydsverige (Skåne-Halland inklusive Öland och Gotland) påverkar inte detta uppfattningen om A. binotatas tillbakagång. Arten är känd från Danmark, Norge och Finland och utbredd i Europa och norra delarna av Asien (Löbl & Smetana 2004).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Aleocharini  
 • Släkte
  Aleochara  
 • Art
  Aleochara binotataKraatz, 1856

Aleochara-släktet är rovdjur där larverna utvecklas i flugpuppor. Framför allt lever A. binotata på spillning av häst och får på öppna lätta jordar/sandmarker men även under tång på havsstränder (Palm 1972, Lohse 1989). På grund av sammanblandningen med A. verna är det oklart om det finns skillnader i habitat mellan dessa arter men sannolikt är det endast små skillnader mellan deras levnadskrav och båda arterna kan förekomma tillsammans (Lohse 1989). Fullbildade individer påträffas från slutet av maj till början av oktober.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Har betydelse)
· häst - Equus caballus (Viktig)
· nötkreatur - Bos taurus (Viktig)
Artens tillbakagång är sannolikt orsakad av minskningen av betesdjur, framför allt av häst. Det är troligt att minskningen av bete på öppna marker med lätta jordar är en viktig faktor. Det är även möjligt att användningen av avmaskningsmedel har haft en negativ effekt på artens förekomst.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Artens förekomst behöver kartläggas för att bättre kunna avgöra vilka lokaler som är av speciell vikt för artens förekomst. Det är viktigt att bete på sandmarker/lätta jordar bibehålls, speciellt gäller detta bete av häst. Detta är av speciell vikt för lokaler i mellersta och norra Sverige där arten visar sig förekomma. Det kan dessutom vara av betydelse för artens förekomst att minska användningen av avmaskningsmedel.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-03-13].

Lohse, G.A. Lucht, W.H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Band 12. Goecke & Evers, Krefeld.

Löbl, I. & Smetana, A (ed.). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Stenstrup, Danmark.

Palm, T. 1972. Svensk Insektsfauna. Kortvingar, häfte 7. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Aleocharini  
 • Släkte
  Aleochara  
 • Art
  Aleochara binotata, Kraatz, 1856
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.