Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Elodes tricuspis

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Elodes tricuspis
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
4,5-5,5 mm. Kropp långsträckt oval med långa täckvingar, ben och antenner långa. Ljus gulbrun, huvudet ljusare eller mörkare rödbrunt, täckvingarna mot spetsen mörkare. Antennerna är mörkt bruna med ljusgul rot (segment 1-3). Halsskölden är halvcirkelformad och jämnt avrundad framtill. Hanen har tämligen lång behåring och en sista bukled med en halvt ellipsformad inbuktning. Hos honan är behåringen något kortare och mer nedtryckt. Hanens 4:e antennled är svagt böjd. Säker bestämning kräver undersökning av hanens genitalier. Larven är flat och bred och har en öronformad utvidgning på var sida av huvudet.
Utbredning
Länsvis förekomst för Elodes tricuspis Observationer i Sverige för Elodes tricuspis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Norrbotten och Lule lappmark. De flesta fynden är gjorda i Svealand och Götaland. Mycket få fynd har gjorts under senare år. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i sötvatten, kanske främst i rinnande vattendrag. Fullbildade skalbaggar påträffas på buskar och annan lägre strandvegetation. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i sötvatten, kanske främst i rinnande vattendrag. Larven har starkt specialiserade mundelar och lever av detritus. Den påträffas oftast under löv och stenar. Övervintringen sker som larv . Zwick (2007) fann larver i en smal ängsbäck och kallar arten en ”pond-outlet” specialist. Fullbildade skalbaggar påträffas under juni-augusti, oftast på buskar och annan lägre strandvegetation. De kan till skillnad från många Cyphon-arter, som lever av pollen, sporer och svamphyfer, endast inta flytande föda såsom exempelvis nektar och honungsdagg (Zwick 2007).
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scirtidae (mjukbaggar), Släkte Elodes, Art Elodes tricuspis Nyholm, 1985 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i sötvatten, kanske främst i rinnande vattendrag. Fullbildade skalbaggar påträffas på buskar och annan lägre strandvegetation. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
4,5-5,5 mm. Kropp långsträckt oval med långa täckvingar, ben och antenner långa. Ljus gulbrun, huvudet ljusare eller mörkare rödbrunt, täckvingarna mot spetsen mörkare. Antennerna är mörkt bruna med ljusgul rot (segment 1-3). Halsskölden är halvcirkelformad och jämnt avrundad framtill. Hanen har tämligen lång behåring och en sista bukled med en halvt ellipsformad inbuktning. Hos honan är behåringen något kortare och mer nedtryckt. Hanens 4:e antennled är svagt böjd. Säker bestämning kräver undersökning av hanens genitalier. Larven är flat och bred och har en öronformad utvidgning på var sida av huvudet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Elodes tricuspis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Elodes tricuspis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Norrbotten och Lule lappmark. De flesta fynden är gjorda i Svealand och Götaland. Mycket få fynd har gjorts under senare år. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scirtoidea  
 • Familj
  Scirtidae - mjukbaggar 
 • Släkte
  Elodes  
 • Art
  Elodes tricuspisNyholm, 1985

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i sötvatten, kanske främst i rinnande vattendrag. Larven har starkt specialiserade mundelar och lever av detritus. Den påträffas oftast under löv och stenar. Övervintringen sker som larv . Zwick (2007) fann larver i en smal ängsbäck och kallar arten en ”pond-outlet” specialist. Fullbildade skalbaggar påträffas under juni-augusti, oftast på buskar och annan lägre strandvegetation. De kan till skillnad från många Cyphon-arter, som lever av pollen, sporer och svamphyfer, endast inta flytande föda såsom exempelvis nektar och honungsdagg (Zwick 2007).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sjöar, Småvatten

Eftersom artens miljökrav är dåligt kända är det svårt att yttra sig om hotbilden. Förändringar i vattendragens flöden, t.ex. genom vattenregleringar av olika slag samt verksamheter som försämrar vattenkvaliteten, kan dock inverka menligt.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Att inventera kända lokaler för att öka kunskapen om artens aktuella status och hotbild. Det är dessutom viktigt att förhindra ingrepp i den strandnära växtligheten och skogsbården längs bäckar, där arten lever, och också undvika ovan nämnda hot.

Klausnitzer, Bernhard, 1984: Käfer im und am Wasser. - Die Neue Brehm-Bücherei 567.

Klausnitzer, Bernhard, 1996: Coleoptera Scirtidae, Marsh Beetles in Nilsson, Anders: Aquatic Insects of North Europe, Volume 1.

Klausnitzer, Bernhard, 2009: Insecta: Coleoptera: Scirtidae. - Süsswasserfauna von Mitteleuropa Bd. 20/17.

Mahler, Viggo & Hansen, Michael, 1983: De danske arter av Helodes Latreille, 1796 (Coleoptera, Helodidae). - Ent. Meddr 50: 49-53.

Nyholm, Tord, 1985: The identity of Elodes elongata Tournierr, 1868 (Coleoptera: Helodidae). - Ent. Scand. 15: 435-441.

Zwick, P. 2007: Elodes tricuspis: Description of the larva and notes on biology (Coleptera: Scirtidae) - Lauterbornia 59: 85-93.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scirtoidea  
 • Familj
  Scirtidae - mjukbaggar 
 • Släkte
  Elodes  
 • Art
  Elodes tricuspis, Nyholm, 1985
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2016