Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Malthinus balteatus

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Malthinus balteatus
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-4 mm lång, smal flugbagge tecknad i gult och grått. Täckvingarna är förkortade med gul spets. Tillsammans med några svårskilda arter utmärks den av att täckvingarna framtill har tydliga punktrader. Bestämningen är svår och behöver kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Malthinus balteatus Observationer i Sverige för Malthinus balteatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har rapporterats från Skåne, Västmanland, Öland och Gotland. Endast några få fynd från Öland och Gotland har kunnat bekräftas. Uppgiften från Västmanland, och förmodligen även från Skåne grundar sig förmodligen på förväxling med närstående arter. Arten saknas i Danmark och Finland. I Norge är arten klassad som sårbar (VU) och förekommer endast i Osloområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Andra arter inom samma släkte utvecklas i död ved. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten är funnen i skuggig ädellövskogsmiljö där de fullbildade skalbaggarna påträffas i lövverket. Larvens biologi är okänd, men utvecklingen sker förmodligen, som hos närstående arter, i vitrötad ved av lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cantharidae (flugbaggar), Släkte Malthinus, Art Malthinus balteatus Suffrian, 1851 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Andra arter inom samma släkte utvecklas i död ved. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 3-4 mm lång, smal flugbagge tecknad i gult och grått. Täckvingarna är förkortade med gul spets. Tillsammans med några svårskilda arter utmärks den av att täckvingarna framtill har tydliga punktrader. Bestämningen är svår och behöver kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Malthinus balteatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Malthinus balteatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har rapporterats från Skåne, Västmanland, Öland och Gotland. Endast några få fynd från Öland och Gotland har kunnat bekräftas. Uppgiften från Västmanland, och förmodligen även från Skåne grundar sig förmodligen på förväxling med närstående arter. Arten saknas i Danmark och Finland. I Norge är arten klassad som sårbar (VU) och förekommer endast i Osloområdet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Malthininae  
 • Tribus
  Malthinini  
 • Släkte
  Malthinus  
 • Art
  Malthinus balteatusSuffrian, 1851

Arten är funnen i skuggig ädellövskogsmiljö där de fullbildade skalbaggarna påträffas i lövverket. Larvens biologi är okänd, men utvecklingen sker förmodligen, som hos närstående arter, i vitrötad ved av lövträd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är sannolikt beroende av sluten ädellövskog i varma lägen. Avverkning och igenväxning med barrträd är därmed de främsta hoten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Avverkning, röjning och igenväxning med barrträd av ädellövskog med mycket död ved bör undvikas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Malthininae  
 • Tribus
  Malthinini  
 • Släkte
  Malthinus  
 • Art
  Malthinus balteatus, Suffrian, 1851
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.