Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Malthodes dispar

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Malthodes dispar
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4-5 mm lång, smal svart flugbagge. Vingarna är förkortade med gul spets. Bestämningen är svår och behöver kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Malthodes dispar Observationer i Sverige för Malthodes dispar
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen på några få spridda lokaler i Skåne och Halland. Arten förekommer likaså sällsynt i Danmark men saknas i Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker under bark eller i död ved. Arten är bl.a. funnen i raviner med äldre bokskog. Fullbildade skalbaggar påträffas på träd och buskar. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten är funnen i bäckraviner med bokskog eller annan tät lövskog. De fullvuxna skalbaggarna påträffas på lövverket. Larvernas levnadssätt är okänt, men de förekommer förmodligen som hos närstående arter i murken ved eller under bark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cantharidae (flugbaggar), Släkte Malthodes, Art Malthodes dispar (Germar, 1824) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker under bark eller i död ved. Arten är bl.a. funnen i raviner med äldre bokskog. Fullbildade skalbaggar påträffas på träd och buskar. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 4-5 mm lång, smal svart flugbagge. Vingarna är förkortade med gul spets. Bestämningen är svår och behöver kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Malthodes dispar

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Malthodes dispar

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen på några få spridda lokaler i Skåne och Halland. Arten förekommer likaså sällsynt i Danmark men saknas i Norge och Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Malthininae  
 • Tribus
  Malthodini  
 • Släkte
  Malthodes  
 • Art
  Malthodes dispar(Germar, 1824)

Arten är funnen i bäckraviner med bokskog eller annan tät lövskog. De fullvuxna skalbaggarna påträffas på lövverket. Larvernas levnadssätt är okänt, men de förekommer förmodligen som hos närstående arter i murken ved eller under bark.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Avverkning i de exklusiva ravinmiljöer där arten förekommer har haft och har en stor negativ inverkan på arten. Genom den starka fragmenteringen av dessa miljöer har arten svårt att sprida sig till nya lokaler.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Avverkning av ädellövskog i bäckraviner bör undvikas

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Malthininae  
 • Tribus
  Malthodini  
 • Släkte
  Malthodes  
 • Art
  Malthodes dispar, (Germar, 1824)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.