Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Trachys troglodytes

Organismgrupp Skalbaggar, Praktbaggar Trachys troglodytes
  Skalbaggar, Praktbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,6-3 mm lång skalbagge med bred, droppformad kropp. Svart med svagt metallskimmer, bronsglänsande på framkroppen och blått eller violett på täckvingarna. Antenner och ben är korta och slanka, och kan dras in i fåror på kroppens undersida om djurets störs.
Utbredning
Länsvis förekomst för Trachys troglodytes Observationer i Sverige för Trachys troglodytes
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda landskap från Skåne till Närke. Sentida fynd finns mest från Skåne, med enstaka fynd i Västergötland, Bohuslän och på Gotland. Arten har dock inte gjorts till föremål för ett riktat eftersök, och kan till viss del vara förbisedd. Närmast känd från Danmark och Baltikum, vidare utbredd från Syd- och Mellaneuropa österut till Israel.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker i bladminor på vädd. I Sverige känd från ängsvädd, som främst växer i betade fuktängar. Tidigare utbredd från Skåne till Närke. Sentida fynd mest från Skåne, med enstaka fynd i Västergötland och på Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i bladminor på vädd, i Norden såvitt känt på ängsvädd Succisa pratensis, i Mellaneuropa även på Scabiosa och Knautia. På öppen, gärna näringsfattig mark som stränder eller slåtter- eller beteshävdade fuktängar. Larvutvecklingen sker under sommaren, och minor kan påträffas från mitten av juni. Bladminan är en genomgående fläckmina. Andra insekter gör minor i bladen av ängsvädd, men artens minor kännetecknas av en svart fläck på bladets ovansida vid den punkt där larven börjar äta. De fullbildade skalbaggarna övervintrar och påträffas därför dels under försommaren, då fortplantningen sker, dels under sensommaren-hösten. Arten kan vara svår att hitta vid slaghåvning, och är förmodligen lättare att påvisa genom riktat sök efter larvminor, sugsampling eller fallfällor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ängsvädd
· ängsvädd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Buprestidae (praktbaggar), Släkte Trachys, Art Trachys troglodytes Gyllenhal, 1817 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i bladminor på vädd. I Sverige känd från ängsvädd, som främst växer i betade fuktängar. Tidigare utbredd från Skåne till Närke. Sentida fynd mest från Skåne, med enstaka fynd i Västergötland och på Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,6-3 mm lång skalbagge med bred, droppformad kropp. Svart med svagt metallskimmer, bronsglänsande på framkroppen och blått eller violett på täckvingarna. Antenner och ben är korta och slanka, och kan dras in i fåror på kroppens undersida om djurets störs.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Trachys troglodytes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Trachys troglodytes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda landskap från Skåne till Närke. Sentida fynd finns mest från Skåne, med enstaka fynd i Västergötland, Bohuslän och på Gotland. Arten har dock inte gjorts till föremål för ett riktat eftersök, och kan till viss del vara förbisedd. Närmast känd från Danmark och Baltikum, vidare utbredd från Syd- och Mellaneuropa österut till Israel.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Trachysini  
 • Släkte
  Trachys  
 • Art
  Trachys troglodytesGyllenhal, 1817

Larvutvecklingen sker i bladminor på vädd, i Norden såvitt känt på ängsvädd Succisa pratensis, i Mellaneuropa även på Scabiosa och Knautia. På öppen, gärna näringsfattig mark som stränder eller slåtter- eller beteshävdade fuktängar. Larvutvecklingen sker under sommaren, och minor kan påträffas från mitten av juni. Bladminan är en genomgående fläckmina. Andra insekter gör minor i bladen av ängsvädd, men artens minor kännetecknas av en svart fläck på bladets ovansida vid den punkt där larven börjar äta. De fullbildade skalbaggarna övervintrar och påträffas därför dels under försommaren, då fortplantningen sker, dels under sensommaren-hösten. Arten kan vara svår att hitta vid slaghåvning, och är förmodligen lättare att påvisa genom riktat sök efter larvminor, sugsampling eller fallfällor.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ängsvädd - Succisa pratensis (Viktig)
Värdväxten är hävdgynnad, och minskande t.ex. i Skåne. Vid stränder är igenväxning som följd av reglering en en negativ faktor.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Riktade eftersök behövs för att klarlägga artens nuvarande utbredning och status.

Alexander, K.N.A. (1989). Trachys troglodytes Gyllenhal (Coleoptera: Buprestidae) widespread in the Cotswold limestone grasslands of Gloucestershire. British journal of entomology and natural history, 2: 91 – 92.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2011, 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Trachysini  
 • Släkte
  Trachys  
 • Art
  Trachys troglodytes, Gyllenhal, 1817
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2011, 2015.