Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dorcatoma janssoni

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Dorcatoma janssoni
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,2 mm lång skalbagge med starkt välvd, cylindrisk kropp. Svartbrun, ben och antenner bruna. Antennerna har en treledad, sågtandad klubba. Arten är mycket svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dorcatoma janssoni Observationer i Sverige för Dorcatoma janssoni
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten beskrevs så sent som 2002, baserat på individer insamlade i Sverige och Lettland. I Sverige är den hittillls endast känd från tre lokaler, alla belägna inom ett begränsat område i nordöstra Uppland. Förutom i Sverige är arten hittils endast påträffad i Lettland. Världsutbredningen är ej känd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker i rödmurken ved i högstubbar angripna av klibbticka. Funnen både på gran och björk. Arten beskrevs 2002 och är i Sverige hittills endast känd från två näraliggande lokaler i östra Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (40-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker till skillnad från hos flera andra Dorcatoma-arter inte i tickor, utan i brunrötad ved. Svenska fynd är gjorda dels i fönsterfällor, dels i stående, delvis barklösa döda träd av gran och björk, angripna av klibbticka. Fynden i fönsterfällor är gjorda under juli-augusti, medan puppor påträffats under maj, fullbildade skalbaggar inne i veden under juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· klibbticka
· klibbticka
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptinidae (trägnagare), Släkte Dorcatoma, Art Dorcatoma janssoni Büche & Lundberg, 2002 Synonymer Dorcatoma jansoni Buche & Lundberg, 2001

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i rödmurken ved i högstubbar angripna av klibbticka. Funnen både på gran och björk. Arten beskrevs 2002 och är i Sverige hittills endast känd från två näraliggande lokaler i östra Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (40-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2–2,2 mm lång skalbagge med starkt välvd, cylindrisk kropp. Svartbrun, ben och antenner bruna. Antennerna har en treledad, sågtandad klubba. Arten är mycket svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dorcatoma janssoni

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dorcatoma janssoni

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten beskrevs så sent som 2002, baserat på individer insamlade i Sverige och Lettland. I Sverige är den hittillls endast känd från tre lokaler, alla belägna inom ett begränsat område i nordöstra Uppland. Förutom i Sverige är arten hittils endast påträffad i Lettland. Världsutbredningen är ej känd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Dorcatominae  
 • Tribus
  Dorcatomini  
 • Släkte
  Dorcatoma  
 • Art
  Dorcatoma janssoniBüche & Lundberg, 2002
  Synonymer
  Dorcatoma jansoni Buche & Lundberg, 2001

Larvutvecklingen sker till skillnad från hos flera andra Dorcatoma-arter inte i tickor, utan i brunrötad ved. Svenska fynd är gjorda dels i fönsterfällor, dels i stående, delvis barklösa döda träd av gran och björk, angripna av klibbticka. Fynden i fönsterfällor är gjorda under juli-augusti, medan puppor påträffats under maj, fullbildade skalbaggar inne i veden under juni.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Artens status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskapsunderlag. Arten är dock i Sverige känd från ett mycket begränsat område med exklusiv vedlevande fauna.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta habitatkrav klarläggas.

Büche, B. & Lundberg, S. 2002. A new species of deathwatch beetle (Coleoptera: Anobiidae) discovered in Europe. Ent. Fennica 13: 79-84.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Dorcatominae  
 • Tribus
  Dorcatomini  
 • Släkte
  Dorcatoma  
 • Art
  Dorcatoma janssoni, Büche & Lundberg, 2002
  Synonymer
  Dorcatoma jansoni Buche & Lundberg, 2001
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.