Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cryptophagus cylindrellus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Cryptophagus cylindrellus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, jämnbred skalbagge som är 1,4-1,9 mm lång med brunröd färg och kort nedliggande behåring. Antennerna har en liten men tydlig klubba. På halsskölden är framhörnen tillplattade, och det finns en liten tagg mitt på sidornas ytterkant. Arten är mycket svårskild från släktingar och det behövs genitalpreparering av hannar. Kontrollbestämning bör helst göras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cryptophagus cylindrellus Observationer i Sverige för Cryptophagus cylindrellus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Skåne, södra Småland, Blekinge och Halland. Efter år 2000 finns endast fynd från Skåne. I övriga Europa förekommer arten sällsynt i skogbevuxna bergstrakter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad på grenar av nyligen döda granar, i Danmark även i gångarna av Pityogenes bidentatus på tall. Utbredd från Skåne till Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (30-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (120-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är ofullständigt känd, men arten har i södra Sverige upprepade gånger påträffats i anslutning till nyligen döda granar och högar med grangrenar. Skalbaggar har under vinterhalvåret sållats fram i förnan intill träden, och i förnan under grenhögarna. Sannolikt uppstår där en gynnsam nedbrytningsmiljö som attraherar arten. Man kan därför förmoda att det är fördelaktigt med grova granar som ger upphov till stora gren- och barrhögar. I europeisk litteratur nämns fynd under bark hos olika barkborrar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Cryptophagus, Art Cryptophagus cylindrellus Johnson, 2007 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad på grenar av nyligen döda granar, i Danmark även i gångarna av Pityogenes bidentatus på tall. Utbredd från Skåne till Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (30-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (120-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En liten, jämnbred skalbagge som är 1,4-1,9 mm lång med brunröd färg och kort nedliggande behåring. Antennerna har en liten men tydlig klubba. På halsskölden är framhörnen tillplattade, och det finns en liten tagg mitt på sidornas ytterkant. Arten är mycket svårskild från släktingar och det behövs genitalpreparering av hannar. Kontrollbestämning bör helst göras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cryptophagus cylindrellus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cryptophagus cylindrellus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Skåne, södra Småland, Blekinge och Halland. Efter år 2000 finns endast fynd från Skåne. I övriga Europa förekommer arten sällsynt i skogbevuxna bergstrakter.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus cylindrellusJohnson, 2007

Biologin är ofullständigt känd, men arten har i södra Sverige upprepade gånger påträffats i anslutning till nyligen döda granar och högar med grangrenar. Skalbaggar har under vinterhalvåret sållats fram i förnan intill träden, och i förnan under grenhögarna. Sannolikt uppstår där en gynnsam nedbrytningsmiljö som attraherar arten. Man kan därför förmoda att det är fördelaktigt med grova granar som ger upphov till stora gren- och barrhögar. I europeisk litteratur nämns fynd under bark hos olika barkborrar.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Tänkbara hot utgörs av avverkning och borttagning av barkborreangripna grova granar, och ett alltför omfattande uttag av döda grenar till biobränsle.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Tillåt ett inslag av nyligen döda granar i olika slags bestånd, och lämna kvar en del högar med grova grenar. Vid naturvårdsåtgärder är det mer gynnsamt att exempelvis ringbarka och låta träden stå kvar än att forsla bort dem.

Baranowski, R. 1980. Intressanta skalbaggsfynd 5. Entomologisk tidskrift, årg. 101, sid. 99-106.

Reska, M. 1994. Bestimmungstabellen der mitteleuropäischen Arten der Gattungen Micrambe Thomson und Cryptophagus Herbst. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 96 B, 247-342.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus cylindrellus, Johnson, 2007
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.