Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cryptophagus intermedius

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Cryptophagus intermedius
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En avlång skalbagge som är 2,0-2,1 mm lång med brunröd färg och kort nedliggande behåring. Antennerna har en liten men tydlig klubba. På halsskölden är framhörnen tillplattade och det finns en tydlig tagg mitt på sidornas ytterkant. Arten är mycket svårskild från släktingar och det behövs genitalpreparering av hannar. Kontrollbestämning bör helst göras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cryptophagus intermedius Observationer i Sverige för Cryptophagus intermedius
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland, samt på Öland och Gotland. I övriga Europa finns arten bl.a. i Holland, Storbritannien och Slovakien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten är bl.a. påträffad på grenar av lövträd, främst askgrenar angripna av barkborrar (Hylesinus spp.), men även i ihåliga askar. Fynd finns också från ek. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i nyligen döda grenar av ask (Fraxinus excelsior) med barkborrar (Hylesinus spp.). Lämpliga grenar är oftast 5-10 cm i diameter. Det finns även fynd vid ihåliga askar. Döende grenar och klena stammar av ask är ofta fullpackade med barkborregångar och larver av Hylesinus spp., och arten gynnas sannolikt av den näringsrika miljön under barken hos barkborrarna. Förekomster på andra lövträd kan ej uteslutas, men svenska fynd pekar entydigt på betydelsen av ask. Lämpliga biotoper utgörs bl.a. av alléer, hagmarker och äldre ädellövbestånd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Cryptophagus, Art Cryptophagus intermedius Bruce, 1934 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är bl.a. påträffad på grenar av lövträd, främst askgrenar angripna av barkborrar (Hylesinus spp.), men även i ihåliga askar. Fynd finns också från ek. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En avlång skalbagge som är 2,0-2,1 mm lång med brunröd färg och kort nedliggande behåring. Antennerna har en liten men tydlig klubba. På halsskölden är framhörnen tillplattade och det finns en tydlig tagg mitt på sidornas ytterkant. Arten är mycket svårskild från släktingar och det behövs genitalpreparering av hannar. Kontrollbestämning bör helst göras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cryptophagus intermedius

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cryptophagus intermedius

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland, samt på Öland och Gotland. I övriga Europa finns arten bl.a. i Holland, Storbritannien och Slovakien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus intermediusBruce, 1934

Lever i nyligen döda grenar av ask (Fraxinus excelsior) med barkborrar (Hylesinus spp.). Lämpliga grenar är oftast 5-10 cm i diameter. Det finns även fynd vid ihåliga askar. Döende grenar och klena stammar av ask är ofta fullpackade med barkborregångar och larver av Hylesinus spp., och arten gynnas sannolikt av den näringsrika miljön under barken hos barkborrarna. Förekomster på andra lövträd kan ej uteslutas, men svenska fynd pekar entydigt på betydelsen av ask. Lämpliga biotoper utgörs bl.a. av alléer, hagmarker och äldre ädellövbestånd.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Arten kan tillfälligt gynnas av omfattande askdöd, men på längre sikt är det negativt med minskad tillgång på stora askträd med grova grenar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lämna kvar döende askar och döda grenar av ask, exempelvis efter stormar eller avverkning. Uttag av askgrenar som biobränsle är direkt olämpligt och bör undvikas helt. Biotoper med ask bör bevaras och ej få växa igen med yngre gran.

Andersson, B. 1977. Notiser om svenska skalbaggar 2 (Coleoptera). Entomologisk tidskrift, årg. 98, sid 97-102.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). Entomologisk tidskrift, årg. 98, sid. 11-28.

Reska, M. 1994. Bestimmungstabellen der mitteleuropäischen Arten der Gattungen Micrambe Thomson und Cryptophagus Herbst. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 96 B, 247-342.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus intermedius, Bruce, 1934
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.