Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria atra

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria atra
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En blanksvart, rundad 1,5 mm lång skalbagge med klubbformade antenner. Från snarlika arter skiljs den oftast på att den har en rödgul fläck längst bak på täckvingarna, som oftast sträcker sig framåt i ett smalt band (Johnson 1992). För en säker identifiering krävs specialistkompetens.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria atra Observationer i Sverige för Atomaria atra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns ett fynd från Skåne och ett från Gotland. I Norden finns i övrigt enstaka kustnära fynd i Finland. Arten är mycket sällsynt påträffad i hela Europa och är utbredd österut till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten lever troligen i fuktig förna i våtmarker. I Sverige är den funnen t.ex. på en havsstrandäng i Skåne och en kalkblekemyr på Gotland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten lever främst i fuktig förna i öppna våtmarker. I Sverige är den funnen på en havsstrandäng i Skåne och på en delvis betad kalkblekemyr på Gotland. Arten är i allmänhet vinglös, viket indikerar en svag spridningssförmåga.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· häst
· häst
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria atra (Herbst, 1793) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten lever troligen i fuktig förna i våtmarker. I Sverige är den funnen t.ex. på en havsstrandäng i Skåne och en kalkblekemyr på Gotland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En blanksvart, rundad 1,5 mm lång skalbagge med klubbformade antenner. Från snarlika arter skiljs den oftast på att den har en rödgul fläck längst bak på täckvingarna, som oftast sträcker sig framåt i ett smalt band (Johnson 1992). För en säker identifiering krävs specialistkompetens.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria atra

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria atra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns ett fynd från Skåne och ett från Gotland. I Norden finns i övrigt enstaka kustnära fynd i Finland. Arten är mycket sällsynt påträffad i hela Europa och är utbredd österut till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Anchicera)  
 • Art
  Atomaria atra(Herbst, 1793)

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten lever främst i fuktig förna i öppna våtmarker. I Sverige är den funnen på en havsstrandäng i Skåne och på en delvis betad kalkblekemyr på Gotland. Arten är i allmänhet vinglös, viket indikerar en svag spridningssförmåga.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· häst - Equus caballus (Har betydelse)
Misstänkta hot utgörs av upphörd hävd samt utdikning av våtmarker. Idag torde igenväxning vara ett större hot än torrläggning av våtmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)

Johnson, C. 1992. 55. Familie: Cryptophagidae. Pp. 114–134. I Lohse & Lucht (red.) Die Käfer Mitteleuropas Band13, 2 Supplementband, Goecke & Evers, Krefeld.

Johnson, C. 1993. Provisional atlas of the Cryptophagidae- Atomariinae (Coleoptera) of Britain and Ireland. Biological Records Centre, Huntingdon.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Anchicera)  
 • Art
  Atomaria atra, (Herbst, 1793)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.